Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania
k dani z príjmov fyzickej osoby

Daňovník si môže zákonom stanovenú lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, pričom oznámenie musí byť podané najneskôr v lehote na podanie daňového priznania, teda najneskôr 1.4.2019 na miestne príslušný daňový úrad .

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva OZN493v17 - Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Viac informácií na stránke finančného riaditeľstva:

https://podpora.financnasprava.sk/944781-Pred%C4%BA%C5%BEenie-lehoty-na-podanie-da%C5%88ov%C3%A9ho-priznania

Odkaz na tlačivo:

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby