Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov

Podpísaný/á Ján  Hrach, narodený/á dňa 23.04.1990  bytom Slovenská 123, 080 01  Prešov,
Podpísaný/á narodený/á dňa , bytom ,

týmto čestne prehlasujem,

dňa
..........................................
vlastnoručný podpis