Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov

Podpísaný/á , narodený/á dňa 23.04.1990  bytom ,   ,
Podpísaný/á narodený/á dňa , bytom ,

týmto čestne prehlasujem,

dňa
..........................................
vlastnoručný podpis