OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je

  Predávajúci:
  Tlačivá Online s. r. o.
  Kvetná 5287/19, Prešov 080 01
  IČO: 54 502 926
  DIČ: 2121694355
  IČ DPH: SK2121694355

  zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. č. 43813/P
  Kontaktné údaje:
  tel: +421 902 101 592
  mail: info@tlaciva-online.sk
  (ďalej len „predávajúci“)

  a
  kupujúcim, ktorej predmetom je poskytovanie a využívanie služby a sú záväzné pre všetkých používateľov služieb. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Kupujúcim sa rozumie každá fyzická osoba a podnikajúca fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva službu.

  Orgán dozoru:
  Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
  Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
  Odbor výkonu dozoru
  pr@soi.sk
  tel. č. 051/772 15 97
  fax č. 051/772 15 96

  Adresa na uplatnenie reklamácií, odstúpení od zmluvy, podnetov a sťažností:
  Tlačivá Online s. r. o., Kvetná 5287/19, Prešov 080 01, IČO: 54 502 926

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú len položky služieb výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke, pričom službou sa rozumie online nástroj, ktorý je vyvinutý pre automatizované vytváranie dokumentov (ďalej aj ako „služba“, „on-line nástroj“ alebo „produkt“). Poskytovanie služby a jej komponentov (najmä vzorové dokumenty alebo šablóny) sa nepovažuje za poskytovanie právnych služieb, preto predávajúci nezodpovedá za obsahovú stránku týchto vzorových dokumentov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, vrátane ušlého zisku, ktorá môže kupujúcemu alebo tretím osobám vzniknúť používaním týchto vzorových dokumentov.

Množstvo, vlastnosti, ceny, a ostatné údaje obsiahnuté na webových stránkach predávajúceho sú záväznými údajmi.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať:
– produkt bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh služieb,
– produkt vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky,

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek webovej stránke predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá produkt prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii produktu.

3. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie produktu, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody najmä v prípade nákupu produktu „na objednávku“, ktorý bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením produktu došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky zaobstarávacich nákladov produktu. Kupujúci môže poskytnúť predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby alebo elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vzdania sa práva na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy kupujúci stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
– objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný kupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.).

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

4. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kupujúci môže nakupovať služby prostredníctvom webových stránok predávajúceho bez registrácie a  vytvorenia vlastného užívateľského konta alebo využije možnosť registrácie a zároveň si tak na webových stránkach predávajúceho vytvorí vlastné užívateľské konto.
Registrácia a vytvorenie užívateľského konta na webových stránkach predávajúceho je bezplatná.

Využívanie služby bez registrácie
Využívanie služby bez registrácie kupujúceho prebieha nasledovným spôsobom. Kupujúci si zo zoznamu vyberie dokument, o ktorý má záujem. S dokumentami je možné ďalej pracovať pomocou online nástroja a dotvárať ich obsah. Po skončení práce s on-line nástrojom si kupujúci môže stiahnuť vytvorený dokument do vlastného zariadenia pomocou tlačidla Stiahnuť PDF a Word. Následne kupujúci za využitie služby zaplatí jednorazový poplatok po kliknutí na pokyn Získať dokument.

Využívanie služby s registráciou
Kupujúci sa môže rozhodnúť, že sa na webových stránkach zaregistruje a zriadi si tak vlastné užívateľské konto. Využívanie služby registrovaným kupujúcim prebieha nasledovným spôsobom. Kupujúci si zo zoznamu vyberie dokument, o ktorý má záujem. S dokumentami je možné ďalej pomocou online nástroja pracovať a dotvárať ich obsah. Po skončení práce s on-line nástrojom si kupujúci môže stiahnuť vytvorený dokument do vlastného zariadenia pomocou tlačidla Stiahnuť PDF a Word. Následne kupujúci za využitie služby zaplatí jednorazový poplatok po kliknutí na pokyn Získať dokument alebo po aktivácii prémiového balíka.

Prémiový balík pre daný modul si kupujúci môže aktivovať:

 • na jeden mesiac za cenu uvedenú na webových stránkach predávajúceho. Mesačné predplatné balíka je aktívne okamihom pripísania platby zo strany kupujúceho na bankový účet predávajúceho a trvá počas obdobia nasledujúcich 30 dní.
 • na šesť mesiacov za cenu uvedenú na webových stránkach predávajúceho. Polročné predplatné balíka je aktívne okamihom pripísania platby zo strany kupujúceho na bankový účet predávajúceho a trvá počas obdobia nasledujúcich šiestich mesiacov.
 • na rok za cenu uvedenú na webových stránkach predávajúceho. Ročné predplatné balíka je aktívne okamihom pripísania platby zo strany kupujúceho na bankový účet predávajúceho a trvá počas jedného roka.

5. Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:
  1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu produkt v dohodnutom množstve, kvalite a termíne,
  2. zabezpečiť, aby dodaný produkt spĺňal povinnosti ustanovené v platných právnych predpisoch SR,
  3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s produktom v písomnej alebo aj elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie produktu a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (formulár na odstúpenie od zmluvy, doklad o kúpe produktu).
 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný produkt.

6. Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy v lehote do štrnástich dní (Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho) odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.  
 2. Kupujúci môže poskytnúť predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby alebo elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vzdania sa práva na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy kupujúci stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.
 3. Kupujúci:
  1. prevezme zakúpený alebo objednaný produkt,
  2. zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie produktu,
 4. Kupujúci má právo na dodanie produktu v množstve, kvalite, termíne spôsobom a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

7. Dodacie podmienky a kúpna cena

 1. Kupujúci zaplatí za službu bezhotovostne prostredníctvom debetnej alebo kreditnej platobnej karty, bankovým prevodom alebo pomocou platobnej služby „Paypal“.
 2. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, v prípade platby prevodom na účet predávajúceho, alebo uhradením cez platobný systém PayPal.
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý produkt v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí produktu.
 4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za produkt dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí produktu, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a dodávku nezaplateného produktu.
 6. Ceny produktu uvedené na webových stránkach predávajúceho sú platné v okamihu objednania služby.
 7. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k produktu až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 8. Doklad o kúpe vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.
 9. Prevzatie produktu kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 10. Predávajúci zabezpečí kupujúcemu prístup k službe elektronicky a bezplatne. Služba sa považuje za dodanú okamihom úhrady kúpnej ceny.
 11. Kupujúci skontroluje produkt hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že produkt má nejaké vady, túto skutočnosť oznámi predávajúcemu a uplatní u predávajúceho reklamáciu produktu.
 12. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný produkt nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie produktu alebo služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať produkt alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

8. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na produkte

Kupujúci nadobúda prístup k službe až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za službu.

9. Autorské práva

Autorské práva sa riadia Autorským zákonom č. 185/2015 Z. z. v platnom znení.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Predávajúci je povinný prevziať produkt a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním služby. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.

  Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  4. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  5. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,
  6. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  7. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  8. Odstúpenie od zmluvy kupujúci urobí písomnou formou. Do odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúci uvedie identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu produktu, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný predložiť /zaslať/predávajúcemu produkt spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a originálu dokladu o zaplatení . V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a predloží/zašle/ predávajúcemu produkt, ktorý mohol byť primerane použitý, nachádza sa v obale tovar nepoškodzujúcom a je úplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za produkt uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo v lehote 14 dní odo dňa prevzatia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia produktu predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
  9. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním a doručením produktu, ak kupujúci spolu s produktom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním produktu.
  10. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním produktu sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke, alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru.

11. Zachovanie mlčanlivosti

Kupujúci je povinný bezpodmienečne zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sú mu sprístupnené v súvislosti s dodávkami od predávajúceho a ktoré môže považovať s ohľadom na okolnosti jednoznačne za obchodné alebo firemné tajomstvo a ktoré majú byť zachované ako dôverné, s výnimkou informácií, ktoré sú známe z verejných zdrojov.

12. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e‐mailových správ.
 4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia nasledujúcich zákonov a nariadení:
  1. Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  2. Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. (v znení platných noviel),
  3. Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (v znení platných noviel),
  4. Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník (v znení platných noviel),
  5. Zákon 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (v znení platných noviel).
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie produktu predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, zákona č. 102/2014 Z. z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie produktu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 7. Kupujúci je prípadne povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, zákona č. 102/2014 Z. z. ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6, zákona č. 102/2014 Z. z.
 8. Dĺžka trvania zmluvy - počas platnosti záručnej doby, podmienky vypovedania zmluvy sú vyššie uvedené.
 9. Prípadné riešenia vzniknutého sporu je možne riešiť mimosúdnou cestou prostredníctvom vzájomnej dohody.
 10. Vlastnícke právo predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho až po zaplatení všetkých platieb uvedených v zmluve.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA KUPUJÚCEHO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy.
  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia výrobku. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom poslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese: info@tlaciva-online.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na adrese: Tlačivá Online s. r. o., Kvetná 5287/19, Prešov 080 01, IČO 54 502 926, alebo na stránke: https://www.tlaciva-online/na-stiahnutie/odstupenie-od-zmluvy.pdf
  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 3. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky: https://www.tlaciva-online/na-stiahnutie/odstupenie-od-zmluvy.pdf .
  Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).
 4. Lehota sa považuje za zachovanú, ak produkt odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti produktu.
 5. Informácie uvedené v tomto poučení tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.
 6. Kupujúci odoslaním objednávky výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 7. Predávajúci bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním služby, poskytuje kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči. Potvrdenie obsahuje:
  - všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1, zákona ak predávajúci neposkytol tieto informácie kupujúcemu na trvanlivom nosiči už pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku.
 8. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie produktu, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 9. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Kupujúceho môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci.
 10. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona.
 11. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.
Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.zákona.
 2. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúcemu dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 3. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 4. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj produktu, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Povinnosti a oprávnenia spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať produkt späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.
  To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si produkt vyzdvihne osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol produkt odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 2. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona.
 3. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty produktu, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona.


V Prešove, dňa 08.06.2023