Dôležité čísla:
12mesiacov Dohodu možno uzatvoriť najvac na 12 mesiacov.
20hodín Prácu možno vykonávať najviac 20 hodín týždenne v priemere.
26rokov Veková hranica pre vznik dohody.
§ 227 a § 228Zákonník práceDohoda sa uzatvára podľa
§ 227 a § 228 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce

Dohoda o brigádnickej práci študentov

uzavretá podľa § 227 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:
Doplňte údaje zamestnávateľa.
a
Zamestnanec:
Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku.
(Zamestnávateľ a zamestnanec spolu ďalej ako „strany dohody“)

Článok I

Druh a miesto výkonu práce

 1. Zamestnanec je študentom . Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je potvrdenie štatútu študenta na strane zamestnanca.
 2. Zamestnanec sa zaväzuje vykonávať pre zamestnávateľa prácu .
 3. Náplňou práce zamestnanca je:
 4. Zamestnanec vyhlasuje, že je plne zdravotne spôsobilý na výkon práce pre zamestnávateľa podľa tejto dohody. Akúkoľvek zmenu svojej spôsobilosti na výkon dohodnutej práce je zamestnanec povinný bezodkladne písomne oznámiť zamestnávateľovi.
 5. Miestom výkonu práce je .
Uveďte názov pracovnej pozície, popis práce, ktorú bude zamestnanec vykonávať a miesto výkonu práce.

Článok II

Rozsah pracovného času

 1. Rozsah týždenného pracovného času bol dohodnutý na hodín.
 2. Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodol, že zamestnanec
  bude vykonávať prácu v dňoch
  bude vykonávať prácu v dňoch , v čase .
Najviac 20 hodín týždenne v priemere; priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená.

Článok III

Odmena za vykonanú prácu

 1. Za vykonanú prácu prináleží zamestnancovi odmena vo výške EUR brutto za hodinu výkonu práce.
 2. Na základe dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom je odmena splatná
  do
  do . dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola práca vykonaná.
 3. Odmena bude poukazovaná zamestnancovi na bankový účet uvedený v úvode tejto dohody pri označení zamestnanca.
Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Článok IV

Doba trvania dohody a ukončenie dohody

 1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do . Dňom nástupu do práce je .
 2. Dohodu je možné ukončiť aj pred uplynutím dohodnutej doby, a to:
  1. dohodou uzatvorenou medzi zamestnávateľom a zamestnancom o ukončení dohody. Dohoda o ukončení musí byť písomná a musí byť podpísaná obidvomi zmluvnými stranami, inak je neplatná.
  2. dňom doručenia okamžitého skončenia dohody druhej strane dohody, pričom platí, že okamžité skončenie dohody si strany dohody môžu dohodnúť len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer.
  3. uplynutím výpovednej doby podľa § 228 ods. 2 Zákonníka práce. Zamestnanec aj zamestnávateľ sú oprávnení jednostranne bez uvedenia dôvodu alebo z akéhokoľvek dôvodu skončiť dohodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej strane dohody.
 3. Ukončením dohody je zamestnanec povinný vrátiť zamestnávateľovi všetky technické a materiálne pomôcky poskytnuté zamestnávateľom, a to bezodkladne po ukončení dohody.
Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov.
Strany dohody si v dohode môžu dohodnúť aj spôsob jej skončenia. Nie je to však povinná náležitosť dohody.

Článok V

Povinnosti zamestnanca

 1. Zamestnanec sa zaväzuje:
  1. vykonávať dohodnuté pracovné úlohy osobne,
  2. vykonávať dohodnuté pracovné úlohy svedomite, riadne, zodpovedne a včas podľa svojich znalostí a vedomostí a dodržiavať podmienky dohodnuté v dohode,
  3. riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami,
  4. ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou a zničením,
  5. dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na ním vykonávanú pracovnú úlohu, najmä právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavať ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú,
  6. dodržiavať vnútropodnikové predpisy a pokyny nadriadených,
  7. dodržiavať pracovnú disciplínu,
  8. oznámiť zamestnávateľovi včas svoju neprítomnosť na pracovisku,
  9. nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,
  10. dodržiavať pokyny a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  11. konať tak, aby neohrozil život alebo zdravie iného zamestnanca, ani tretích osôb.
 2. Zamestnanec je povinný písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú jeho pracovnoprávneho vzťahu a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy pre doručovanie písomností, a ak sa so súhlasom zamestnanca poukazuje výplata na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, aj zmenu bankového spojenia.
 3. Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu spôsobenú porušením povinností pri výkone práce, alebo v priamej súvislosti s ňou rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere.

Článok VI

Povinnosti zamestnávateľa

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje:
  1. prideľovať zamestnancovi prácu podľa tejto dohody,
  2. utvárať zamestnancom primerané pracovné podmienky zabezpečujúce riadny a bezpečný výkon práce,
  3. poskytovať potrebné základné prostriedky, materiál, náradie a osobné ochranné pracovné prostriedky,
  4. oboznámiť zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa na prácu nimi vykonávanú, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  5. poskytnúť zamestnancom za vykonanú prácu dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné dohodnuté podmienky,
  6. dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi a ostatnými predpismi a touto dohodou.

Článok VII

Ochrana osobných údajov

 1. Zamestnávateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES - všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Zamestnanec týmto vyhlasuje, že bol zamestnávateľom informovaný o svojich právach a povinnostiach v súvislosti s ochranou osobných údajov a zásadách spracúvania osobných údajov u zamestnávateľa. Zamestnanec súhlasí so spracúvaním osobných údajov zamestnávateľom za účelom realizácie plnení podľa tejto zmluvy a pre vnútorné potreby zamestnávateľa. Zamestnávateľ má právo spracovať osobné údaje elektronickými prostriedkami spôsobom umožňujúcim uloženie osobných údajov v elektronických databázach a spracovanie týchto údajov počítačovými programami používanými zamestnávateľom a osobami, ktoré pre zamestnávateľa vykonávajú vnútornú správu jeho podniku. Zamestnanec výslovne oprávňuje zamestnávateľa v rámci vyššie uvedeného súhlasu k odovzdaniu osobných údajov zamestnanca osobám, ktoré pre zamestnávateľa vykonávajú vnútornú správu jeho podniku, najmä osobám zabezpečujúcim pre zamestnávateľa účtovníctvo, právne a finančné služby.

Článok VIII

Mlčanlivosť

 1. Zamestnanec sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonávaním práce pre zamestnávateľa podľa dohody, a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznámiť iným osobám, najmä o spôsobe a systéme práce zamestnávateľa, o jeho dohodnutej politike, a to vrátane údajov o obchodných partneroch, iných spolupracujúcich osobách zamestnávateľa, finančnej situácii a hospodárení zamestnávateľa, vnútornej organizácii, vzťahoch, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonávaním činnosti pre zamestnávateľa podľa dohody.
 2. Zamestnanec sa zaväzuje, že skutočnosti, ktoré sú uvedené v odseku 1 tohto článku neoznámi/ neumožní ich sprístupnenie tretej osobe, a ani ich nepoužije v rozpore s ich účelom pre svoje potreby a ani potreby tretej osoby.

Článok IX

Záverečné ustanovenia

 1. Táto dohoda obsahuje úplnú dohodu medzi obomi stranami dohody vzhľadom k pracovnoprávnemu vzťahu založenému medzi nimi. Akékoľvek zmeny tejto dohody sú možné len písomnou dohodou strán dohody.
 2. Vo veciach neupravených touto dohodou, sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva pre zamestnávateľa a jeden pre zamestnanca. Zamestnanec svojím podpisom potvrdzuje prevzatie jedného rovnopisu tejto dohody.
 4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma stranami dohody a jej účinnosť nastáva odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce.
 5. Obe strany dohody vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že túto dohodu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, obsah dohody si dôkladne prečítali a tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
V prípade potreby môžete doplniť ďalšie body.
, dňa
...............................................
Zamestnávateľ
...............................................
Zamestnanec