Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy

zo dňa uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:
Doplňte dátum uzatvorenia mandátnej zmluvy.
Mandant:

(ďalej len ako „mandant“)
Zadajte údaje mandanta.
Mandatár:

(ďalej len ako „mandatár“)
Zadajte údaje mandatára.
(Mandant a mandatár ďalej len ako „účastníci dohody“)


Článok I

Úvodné ustanovenia

Mandant uhradí mandatárovi:
  1. Mandant a mandatár uzatvorili dňa __________ mandátnu zmluvu, ktorej predmetom je: (ďalej len ako „zmluva“)
  2. Účastníci dohody sa dohodli na ukončení zmluvy.
  3. Účastníci dohody sa dohodli, že ukončením zmluvy zaniknú všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. Účastníci dohody vyhlasujú, že práva a povinnosti vyplývajúce z predmetnej zmluvy majú navzájom vyrovnané.
Špecifikujte predmet mandátnej zmluvy.

Článok II

Záverečné ustanovenia

  1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
  2. Táto dohoda je vyhotovená
  3. Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto dohody je možné len písomnou formou za súhlasu oboch strán dohody.
  4. Táto dohoda a aj právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto dohode, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  5. Strany dohody prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto dohodou sú slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Autonómia vôle oboch strán dohody nie je ničím obmedzená a dohodu nepodpisujú v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok.
  6. Strany dohody prehlasujú, že sú plne spôsobilé na uzavretie tejto dohody. Pred podpisom tejto dohody si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní touto dohodou ju vlastnoručne podpisujú.
V prípade potreby pridajte ďalšie body.
, dňa 17.07.2024
...............................................
Mandant
...............................................
Mandatár