Predžalobná výzva

(upozornenie pre dlžníka, ktorý sa nachádza v omeškaní podľa § 517 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, a zároveň výzva smerujúca k nemu, aby uhradil sumu, a aby sa predišlo súdnemu sporu)


Dlžníkom je:
IČO:
Zadajte údaje o dlžníkovi.

,

Vec:

Predžalobná výzva na uhradenie faktúry


Vážená spoločnosť ___________________,
Naša spoločnosť , so sídlom , IČO , zápis: ,
Vám dňa vystavila faktúru č. , v hodnote
Mena...
🇪🇺 EUR - euro
EUR (slovom EUR), ktorá bola splatná do .

Dňa sme Vás vyzvali na úhradu predmetnej faktúry. Do dnešného dňa neevidujeme úhradu predmetnej faktúry. Týmto Vás vyzývame na zaplatenie splatnej dlžnej sumy, a to čo najskôr do dňa . Robíme tak na základe našej snahy o zachovanie korektných obchodných vzťahov.
V prípade, ak dlžná suma v predmetnom termíne nebude uhradená, budeme musieť využiť naše právo na súdnu ochranu a podáme žalobu o zaplatenie vyššie uvedenej faktúry, podľa dikcie článku 7 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, pričom si budeme uplatňovať právo aj na úroky z omeškania, ktoré nám vzniká na základe ustanovenia § 517 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Zároveň si budeme uplatňovať súdnou cestou aj finančné náklady na advokáta, ktoré nám z dôvodu takéhoto sporu vzniknú a taktiež budeme žiadať aj o uhradenie trov súdneho konania, ktoré vzniknú samotným vedením súdneho konania.S pozdravom

.............................................................

Podpis osoby oprávnenej konať za spoločnosť
V prípade potreby pridajte prílohy. Napr. faktúru, ktorá je predmetom výzvy.