PODPISOVÝ VZOR
konateľa spoločnosti

, dňa 23.04.2024

Kontateľ:

Podpis konateľa musí byť osvedčený.

sa bude v mene spoločnosti:zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom , oddiel Sro, vložka (ďalej len „spoločnosť“)

podpisovať takto:
..............................................................................

Zároveň uvádzam, že súhlasím s vymenovaním do funkcie konateľa spoločnosti a so zápisom mojej osoby ako konateľa spoločnosti do obchodného registra.