Závet

spísaný na základe ustanovenia § 476 a nasledujúce zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Poručiteľ:
Zadajte údaje poručiteľa.
(osoba ktorá spisuje závet)
Svedok:
Zadajte údaje svedka.
Závet musia podpísať aj dvaja prítomní svedkovia.
Svedok:
Zadajte údaje svedka.
Zákonný dedič ani jemu blízka osoba nemôže byť svedkom.


Článok I

 1. Ja dolupodpísaný/á _________________________, narodený/á
  v
  , trvale bytom ______________________________________, týmto vyjadrujem svoju poslednú vôľu pre prípad svojej smrti, slobodne, úplne vážne, zrozumiteľne, jasne, pri plnom vedomí a bez nátlaku, uvedomujúc si všetky vyplývajúce dôsledky.
Doplňte dátum a miesto narodenia poručiteľa.

Článok II

 1. Môj majetok, ktorý tvorí:
  1. Vyberte typ majetku...
   Vyberte typ majetku...

   Týmto odkazujem:
   , trvale bytom , rodné č. .
Uveďte konkrétky alebo celý majetok a zoznam dedičov.

Článok III

 1. Závet nie je napísaný mojou rukou. Pred prítomnými svedkami vyhlasujem, že je vyjadrením mojej poslednej vôle a na tento znak ho vlastnoručne podpisujem. Prítomní svedkovia svojimi podpismi potvrdzujú moje vyhlásenie.
Ide o tzv. alografný závet, teda závet nepísaný rukou ale technickou pomôckou (stroj, počítač...) v prípade tohto druhu závetu je nutné aby tento závet potvrdili svojim podpisom okrem poručiteľa aj dvaja svedkovia.
, dňa 18.05.2024
..............................................
Poručiteľ
..............................................
Svedok
..............................................
Svedok
Priestor pre vlastnoručné podpisy poručiteľa a svedkov