Dohoda o skončení trvania dohody
o pracovnej činnosti

Dohoda o skončení musí byť písomná a musí byť podpísaná obidvomi zmluvnými stranami, inak je neplatná.

Účastníci dohody:
Zamestnávateľ:
(ďalej ako „zamestnávateľ")
a
Zamestnanec:
(ďalej ako „zamestnanec")
Vyplňte údaje zamestnanca.

(zamestnanec a zamestnávateľ spolu ďalej aj ako „účastníci dohody“)
(dohoda o skončení trvania dohody o pracovnej činnosti ďalej aj ako „dohoda“)

Článok I

Úvodné ustanovenia

  1. Dňa uzavreli zhora označení účastníci dohody Dohodu o pracovnej činnosti, v ktorej sa účastníci dohody dohodli, že zamestnanec bude s účinnosťou od vykonávať pre zamestnávateľa pracovné činnosti zodpovedajúce pracovnej pozícii .

Článok II

Predmet dohody

  1. Účastníci tejto dohody sa na základe obojstranného súhlasného prejavu vôle dohodli, že dňom sa trvanie Dohody o pracovnej činnosti zo dňa __________ končí, t. j. deň __________ je posledným dňom trvania Dohody o pracovnej činnosti zo dňa __________.
  2. Účastníci dohody vyhlasujú, že sa s obsahom tejto dohody riadne a slobodne oboznámili, rozumejú mu, súhlasia s ním a na dôkaz uvedeného pripájajú ďalej svoje podpisy.
  3. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jedno jej vyhotovenie pre zamestnanca a jedno pre zamestnávateľa.
, dňa

...............................................
Zamestnávateľ

...............................................
Zamestnanec