DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI

Zmluvné strany:
Zamestnávateľ:
/ ďalej len "zamestnávateľ"/
a
Zamestnanec:
/ ďalej len "zamestnanec"/
dňa
...............................................
Zamestnávateľ
...............................................
Zamestnanec