Pripomienky

Máte nejaký problém, nápad na zlepšenie alebo pripomienku ? Chýba Vám tu niečo ? Napíšte nám.

V nižšie uvedenom vzore dohody o pracovnej činnosti postupne vyplňte Vaše údaje,
následne si dohodu o pracovnej činnosti môžete uložiť, poslať na email alebo vytlačiť.

DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI

Zmluvné strany:


,
Zast.:
IČO:
/ ďalej len "zamestnávateľ"/

a

,
Dát. nar.:
Č. účtu:
Bankové spojenie:
/ ďalej len "zamestnanec"/

po vzájomnej dohode uzatvárajú v zmysle § 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov nasledujúcu Dohodu o pracovnej činnosti /ďalej len „Dohoda“/

Čl. I
Predmet dohody

 1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto dohody, kt. predmetom je výkon pracovnej činnosti a to upratovanie kancelárií.

Čl. II
Miesto výkonu

 1. Miesto výkonu práce je sídlo zamestnávateľa, a to Sládkovičová 15, 821 09 Bratislava, spoločnosť Veleria, s.r.o., 2. poschodie.

Čl. III
Rozsah výkonu práce

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnanec bude vykonávať prácu za podmienok stanovených v tejto dohode každý pracovný deň od 16:30 hod do 17:30 hod.

Čl. IV
Odmena za prácu

 1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vykonanú pracovnú úlohu vo výške 215,- eur mesačne.
 2. Zamestnávateľ poukáže zamestnancovi dohodnutú odmenu za vykonanú prácu na účet uvedený v záhlaví dohody. Odmena je splatná mesačne pozadu a to vždy k 14. dňu kalendárneho mesiaca.

Čl. V
Ostatné dojednania

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať zmluvné podmienky dohodnuté v tejto dohode.
 2. Zamestnanec sa zaväzuje vykonať dohodnutú prácu osobne, zodpovedne, riadne a tak, aby boli dodržané všetky právne predpisy.
 3. Zamestnávateľ sa zaväzuje vytvárať vhodné pracovné podmienky a zaistiť bezpečný výkon práce v súlade s BOZP.
 4. Zamestnanec je povinný upratovať všetky kancelárie nachádzajúce sa na druhom poschodí.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnanec bude vykonávať v rámci výkonu práce tieto činnosti: vysávanie a umývanie podláh, vysypanie smetných nádob, upratovanie a čistenie WC.
 6. Zamestnanec vykoná prácu tak, aby kancelárie ostali čisté a upratané.

Čl. VI
Skončenie dohody

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto dohodu je možné ukončiť na základe vzájomnej písomnej dohody oboch zmluvných strán, ku dňu, ktorý si dohodli.
 2. Túto dohodu, je možné ukončiť aj na základe písomnej výpovede jednej zo zmluvných strán. Výpovedná doba je 2 (dva) mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
 3. Okamžitým skončením je možné ukončiť túto dohodu len z dôvodov uvedených v § 68 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia

 1. Akékoľvek zmeny tejto dohody je možné vykonať len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán vo forme Dodatku k dohode.
 2. Práva a povinnosti v tejto dohode priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
 4. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ktoré majú platnosť originálu a každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že jednotlivým ustanoveniam dohody rozumejú, zmluva bola uzavretá slobodne, vážne a žiadne z jej ustanovení zmluvné strany nepovažujú za rozporné s dobrými mravmi.

Zamestnávateľ Zamestnanec
V Bratislave, dňa 19.03.2019
V Bratislave, dňa 19.03.2019
..................................................................................
Aurel Valentovič
Veleria, s.r.o.
Eliška Šimiková


Dohoda o pracovnej činnosti sa generuje, čakajte prosím
Dohoda o pracovnej činnosti bola vygenerovaná.

Vyberte formát:
DOC PDF
Kam chcete odoslať dohodu o pracovnej činnosti? Vyberte formát:
DOC PDF
pridané 5.3.2014

Obsah dohody o pracovnej činnosti slúži na informatívne účely ako vzor.
Odporúčame, aby ste si ju nechali vypracovať poverenou osobou.

Dohoda o pracovnej činnosti:

 • Patrí medzi Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§223-228a zák.č. 311/2001 Z. z.)
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru majú osobitnú povahu, zamestnávatelia môžu s FO uzatvárať tieto dohody len výnimočne a to na plnenie svojich úloh, na zabezpečovanie svojich potrieb, kt. výkon v pracovnom pomere by bol pre zamestnávateľa neúčelný a nehospodárny
 • Musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná
 • Jedná sa o opakujúcu pracovnú činnosť
 • Predmetom dohody musí byť druhovo určená pracovná činnosť
 • Môže sa uzatvoriť na dobu určitú aj na dobu neurčitú
 • Rozsah vykonávaných prác môže byť najviac 10 hodín týždenne
 • Priebeh práce je riadený zamestnávateľom

Súvisiace tlačivá:

Dohoda o vykonaní práce