Dohoda o pracovnej činnosti

uzatvorená podľa § 228a Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi
(ďalej ako „Zamestnávateľ")
Určenie zmluvných strán je podstatnou náležitosťou dohody. Označte zamestnávateľa podľa údajov z obchodného alebo živnostenského registra.
a
(ďalej ako „Zamestnanec")
Doplňte údaje zamestnanca.

(Zamestnávateľ a Zamestnanec ďalej tiež spoločne ako "Zmluvné strany“")
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:

Článok I

Základné ustanovenia

 1. Zamestnanec sa zaväzuje, že bude pre zamestnávateľa pracovať ako . Predmetom práce zamestnanca sú tieto pracovné činnosti:
 2. Nadriadenými zamestnanca, ktorí sú oprávnení určovať a ukladať zamestnancovi pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať jeho prácu a dávať mu na ten účel záväzné pokyny, sú .
 3. Zamestnanec bude pre zamestnávateľa vykonávať dohodnutú prácu v rozsahu hodín týždenne. Rozloženie pracovnej doby bude stanovené podľa pokynov zamestnávateľa.
 4. Miestom výkonu práce je .
 5. Zamestnancovi patrí odmena vo výške
  za každú odpracovanú hodinu
  za každú odpracovanú hodinu .
 6. Odmena je splatná
  vo výplatnom termíne platnom u zamestnávateľa do
  vo výplatnom termíne platnom u zamestnávateľa do . dňa . Odmena bude zamestnancovi vyplácaná na bankový účet zamestnanca vedený v , IBAN: .
 7. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú do , pričom ako deň nástupu do práce je určený .
 8. Táto dohoda zaniká aj pred uplynutím dohodnutej doby:
  1. dňom doručenia okamžitého skončenia tejto dohody druhej strane dohody. Zamestnávateľ aj zamestnanec sú oprávnení okamžite skončiť túto dohodu v tých prípadoch, v ktorých je možné okamžite skončiť pracovný pomer (§ 68 a nasl. Zákonníka práce),
  2. dňom, ku ktorému zamestnávateľ a zamestnanec skončia túto dohodu vzájomnou dohodou,
  3. uplynutím výpovednej doby podľa § 228a ods. 3 Zákonníka práce. Zamestnávateľ aj zamestnanec sú oprávnení vypovedať túto dohodu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu s pätnásťdňovou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej strane dohody.
Čo najpodrobnejšie špecifikujte pracovné činnosti, ktoré bude zamestnanec vykonávať.

Článok II

Povinnosti zamestnanca

 1. Zamestnanec je povinný:
  1. podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce podľa tejto dohody zodpovedne a riadne a dodržiavať podmienky dojednané v tejto dohode,
  2. vykonávať prácu osobne,
  3. dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na ním vykonávanú prácu, tieto starostlivo študovať a sledovať ich zmeny a doplnenia,
  4. dodržiavať vnútropodnikové predpisy a pokyny nadriadených,
  5. dodržiavať pracovnú disciplínu,
  6. nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,
  7. zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom práce,
  8. hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zamestnávateľ zveril,
  9. ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím.
 2. Zamestnanec vyhlasuje, že je plne spôsobilý na výkon práce pre zamestnávateľa podľa tejto dohody, a to z hľadiska svojej zdravotnej spôsobilosti, nepožívania alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok, ako aj z toho hľadiska, že mu nebol uložený trest zákazu činnosti, ktorý by sa vzťahoval na prácu podľa tejto dohody. Akúkoľvek zmenu v svojej spôsobilosti na výkon dohodnutej práce je zamestnanec okamžite povinný zamestnávateľovi písomne oznámiť.
 3. Zamestnanec je povinný dodržiavať pokyny a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zamestnanec je povinný konať tak, aby neohrozil život alebo zdravie iného zamestnanca, ani tretích osôb. Zamestnanec nesmie na pracovisku fajčiť, požívať alkoholické nápoje, omamné látky ani psychotropné látky, ani vstupovať na pracovisko alebo pracovať pod ich vplyvom.
 4. Zamestnanec je povinný podrobiť sa kontrole svojich osobných vecí vykonávanej jeho nadriadeným alebo inou určenou osobou (bezpečnostná služba) za účelom zistenia, či zamestnanec nedonáša na pracovisko alebo nevynáša z pracoviska zakázané predmety.
Doplňte prípadné ďalšie povinnosti zamestnanca.

Článok III

Povinnosti zamestnávateľa

 1. Zamestnávateľ je povinný:
  1. prideľovať zamestnancovi prácu podľa tejto dohody;
  2. platiť zamestnancovi za vykonanú prácu dohodnutú odmenu;
  3. vytvárať zamestnancovi primerané pracovné podmienky pre riadny a bezpečný výkon práce zamestnanca podľa tejto dohody;
  4. poskytovať zamestnancovi potrebné prostriedky pre výkon jeho práce podľa tejto dohody;
  5. oboznamovať zamestnanca s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať;
  6. dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi a ostatnými predpismi a touto dohodou.
Doplňte prípadné ďalšie povinnosti zamestnávateľa.

Článok IV

Osobné údaje

 1. Zamestnanec súhlasí so spracúvaním nasledovných osobných údajov týkajúcich sa jeho osoby zo strany zamestnávateľa vrátane získavania osobných údajov kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií, monitorovania pracovísk zamestnávateľa pomocou videozáznamu, získavania osobných údajov aj od inej osoby a spracúvania osobných údajov v informačnom systéme na účely personálneho a mzdového spracovania v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, na účely plnenia povinností na úseku daní, sociálneho poistenia, verejného zdravotného poistenia, doplnkového dôchodkového poistenia a komerčného poistenia, na účely uzatvorenia tejto dohody a prípadných ďalších zmlúv so zamestnávateľom a ich plnenia a prípadného vymáhania, udržiavania poštového styku a evidencie osobných údajov, občianskeho súdneho konania, konania o priestupkoch a iných správnych konaní, výkonu oprávnených činností zamestnávateľa a tretích strán a plnenia povinností a realizovania všetkých úloh zamestnávateľa a tretích strán podľa právnych predpisov, na účely ochrany majetku, práv a právom chránených záujmov zamestnávateľa a tretích strán, kontroly dodržiavania právnych predpisov, ostatných predpisov a pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj plnenia pracovných úloh zamestnancom, a to: titul, meno, priezvisko (aj rodné a predchádzajúce), rodné číslo, dátum narodenia, bydlisko, administratívny pobyt, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, fax apod.), vzdelanie, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, rodinný stav, údaje týkajúce sa zdravia (zdravotné postihnutie, dočasná pracovná neschopnosť, tehotenstvo a materstvo, uloženie karanténnych opatrení a iné údaje vyžadované v súvislosti s ochranou práce), číslo bankového účtu, údaje o plnení záväzkov podľa akýchkoľvek zmlúv uzatvorených so zamestnávateľom a údaje potrebné pre správu a vymáhanie záväzkov zamestnanca podľa týchto zmlúv alebo v súvislosti s nimi, všetky písomnosti, ktoré vzniknú pri plnení pracovných úloh zamestnancom alebo v priamej súvislosti s plnením týchto úloh, a obrazové snímky a obrazové záznamy týkajúce sa zamestnanca alebo prejavov osobnej povahy zamestnanca. Zároveň zamestnanec udeľuje súhlas na sprístupňovanie a poskytovanie uvedených osobných údajov príslušným orgánom a tretím stranám na vyššie uvedené účely a plnenie ďalších povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tretími stranami sa rozumejú zástupcovia, audítori, daňoví a iní poradcovia, osoby, s ktorými je zamestnávateľ v zmluvnom vzťahu, ako aj osoby, o ktorých to ustanovujú právne predpisy.
 2. Súhlas podľa odseku 1 tohto článku sa udeľuje na dobu vyžadovanú všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súhlas podľa odseku 1 tohto článku môže byť zamestnancom odvolaný iba v prípade porušenia povinnosti zamestnávateľom pri spracúvaní osobných údajov uvedených v odseku 1 tohto článku. Toto oprávnenie sa neuplatní v prípadoch, ak spracúvanie osobných údajov vyžadujú právne predpisy.
 3. Zamestnanec vyhlasuje, že bol oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov, so svojimi právami na úseku ochrany osobných údajov a že poskytnuté osobné údaje sú správne a úplné. Zamestnanec berie na vedomie, že za nepravdivosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá. Zároveň sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať zamestnávateľa o zmenách v osobných údajoch. Zamestnávateľ je oprávnený požadovať od zamestnanca preukázanie pravdivosti poskytnutých osobných údajov predkladaným dokladom.

Článok V

Dôvernosť

 1. Zamestnanec sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámi v súvislosti s pracovným pomerom u Zamestnávateľa, najmä nesprístupní, ani nepoužije (i) žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v akejkoľvek zmluve alebo dohode ktorej zmluvnou stranou je Zamestnávateľ, (ii) databázu zákazníkov Zamestnávateľa ani kontakty na nich, (iii) cenovú politiku Zamestnávateľa, (iv) marketingovú stratégiu Zamestnávateľa, (v) informácie o uzavrených zmluvách a dodávateľoch Zamestnávateľa, (vi) spôsob fungovanie podniku Zamestnávateľa, (vii) strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Zamestnávateľa (ďalej len „Dôverná informácia“).
 2. Povinnosť mlčanlivosti podľa predchádzajúceho odseku tejto dohody platí s výnimkou prípadov, kedy (i) zamestnávateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie; (ii) právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu; (iii) takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu pracovných pokynov zamestnávateľa a/alebo kedy (iv) je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavrenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
 3. Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky hodnoty, ktoré zamestnanec vytvorí svojou prácou podľa tejto dohody, sú vlastníctvom zamestnávateľa.
 2. Právne vzťahy touto dohodou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce a ďalšími predpismi upravujúcimi pracovnoprávne vzťahy.
 3. Dohodnutý obsah tejto dohody je možné meniť len na základe dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
 4. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva rovnopisy pre zamestnávateľa a jeden rovnopis pre zamestnanca. Zamestnanec svojím podpisom potvrdzuje prevzatie jedného rovnopisu tejto dohody.
 5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania zamestnancom a zamestnávateľom, pričom jej účinky nastávajú odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce.
 6. Táto dohoda obsahuje úplnú dohodu medzi zamestnancom a zamestnávateľom vo vzťahu k pracovnoprávnemu vzťahu založenému medzi nimi.
 7. Zamestnanec a zamestnávateľ vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že túto dohodu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah tejto dohody dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
, dňa

...............................................
Zamestnávateľ

...............................................
Zamestnanec