ZMLUVA O DIELO

Objednávateľ:
/ ďalej len "objednávateľ"/

Zhotoviteľ:
/ ďalej len "zhotoviteľ"/
dňa
...............................................
Objednávateľ
...............................................
Zhotoviteľ