ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

medzi
(ďalej ako „Zhotoviteľ")
Určenie zmluvných strán je podstatnou náležitosťou zmluvy o dielo. Zmluvné strany označte podľa údajov z obchodného alebo živnostenského registra.
a
(ďalej ako „Objednávateľ")
Určenie zmluvných strán je podstatnou náležitosťou zmluvy o dielo. Zmluvné strany označte podľa údajov z obchodného alebo živnostenského registra.

(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej tiež spoločne ako "Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako "Zmluvná strana")
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1. V tejto Zmluve "Dielo" znamená:
 2. Detailná špecifikácia Diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
(ďalej len „Dielo“)
Určenie diela je podstatnou náležitosťou zmluvy o dielo. špecifikujte dielo čo najpodrobnejšie tak, aby bolo nezameniteľné s iným dielom. Nejasná a neurčitá špecifikácia môže mať za následok neplatnosť zmluvy o dielo. Dielo možno určiť napr. aj odkazom na projektovú dokumentáciu, ktorá bude tvoriť prílohu zmluvy o dielo.

Článok II

Predmet Zmluvy

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

Článok III

Vykonanie Diela

 1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v lehote dní od uzatvorenia tejto Zmluvy.
 2. Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne a nie je pri určení spôsobu vykonania diela viazaný pokynmi Objednávateľa.
 3. Zhotoviteľ diela
  nemôže
  nemôže poveriť jeho vykonaním inú osobu (subdodávateľa).
 4. Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela je povinný obstarať zhotoviteľ.
 5. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od Objednávateľa alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vykonanie Diela. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela s použitím odovzdaných vecí a daných pokynov.
 6. V prípade, že Zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania Diela nejasná, má Zhotoviteľ právo informovať sa u Objednávateľa, resp. vyžiadať si od Objednávateľa upresňujúce informácie a Objednávateľ má povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť, a to bez zbytočného odkladu.
 7. Zhotoviteľ
  právo požadovať počas vykonávania Diela primeranú časť nákladov, ktoré vynaložil pri vykonávaní Diela na obstaranie vecí potrebných na vykonanie Diela.
 8. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a podmienky nevyhnutné na vykonanie Diela. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu Objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť.
 9. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením akéhokoľvek finančného plnenia Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy,
  Zhotoviteľ právo prerušiť vykonávanie Diela do zaplatenia daného finančného plnenia.
 10. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy
  Zhotoviteľ právo na úhradu primeranej časti odmeny za vykonanú časť Diela.
 11. Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa
  odovzdaním Diela
  odovzdaním Diela.
 12. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa
  odovzdaním Diela
  odovzdaním Diela.
Body, ktoré sú pre Vás nepodstatné môžete odstrániť.

Článok IV

Odovzdanie Diela

 1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním Diela Objednávateľovi.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí Diela bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Diela. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.

Článok V

Povinnosti Objednávateľa

 1. Objednávateľ je povinný vykonané Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu podľa platobných podmienok dohodnutých tejto Zmluve.
Doplňte prípadné ďalšie povinnosti Objednávateľa.

Článok VI

Povinnosti Zhotoviteľa

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k Dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.
Doplňte prípadné ďalšie povinnosti Zhotoviteľa.

Článok VII

Cena Diela

 1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za Dielo cenu v celkovej výške EUR (ďalej ako "Cena").
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že Cena je pevná a nemenná, t.j. zahŕňa aj prípadné práce naviac.

Článok VIII

Platobné podmienky

 1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu alebo akúkoľvek jej časť bankovým prevodom na bankový účet IBAN , vedený v .
 2. Záloha Ceny predstavuje (ďalej ako "Záloha").
 3. Doplatok Ceny predstavuje (ďalej ako "Doplatok").
 4. Záloha je splatná pri uzatvorení Zmluvy.
 5. Doplatok je splatný v lehote dní od vykonania Diela.
 6. Zaplatením Ceny alebo akejkoľvek jej časti sa rozumie pripísanie celej príslušnej čiastky na bankový účet Zhotoviteľa.
Spôsob platby:
záloha a doplatok
bankovým prevodom
Zadajte akým spôsobom a kedy prebehne platba za Dielo.

Článok IX

Vady Diela

 1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v dobe jeho odovzdania Objednávateľovi.
 2. Objednávateľ je povinný Dielo
  pri odovzdaní
  pri odovzdaní náležite skontrolovať a vytknúť Zhotoviteľovi prípadné zjavné vady Diela. V opačnom prípade platí, že Dielo nemá žiadne zjavné vady.
 3. Za vytknutie vád Diela sa považuje i zaznamenanie vád Diela do odovzdávacieho protokolu.
 4. Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť v lehote dní od doručenia oznámenia o vytknutí vád Diela.
 5. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v uvedenej lehote, má Objednávateľ právo vytknuté vady Diela odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady Objednávateľovi uhradiť.
Vyberte, či je Objednávateľ povinný dielo skontrolovať pri odovzdaní alebo do niekoľkých dní po odovzdaní.

Článok X

Záruka

 1. Zhotoviteľ týmto poskytuje záruku za akosť Diela v dĺžke 24 mesiacov od odovzdania Diela Objednávateľovi.
 2. Zhotoviteľ poskytuje záruku na celé Dielo.
  celé Dielo.

Článok XI

Odstúpenie od Zmluvy

 1. Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
  1. Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním Diela dlhšie než dní,
  2. Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Zhotoviteľa a/alebo Zhotoviteľ sa stane platobne neschopným,
  3. Zhotoviteľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak,
 2. Zhotoviteľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
  1. Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením Ceny alebo jej časti dlhšie než dní,
  2. Objednávateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Objednávateľa a/alebo Objednávateľ sa stane platobne neschopným,
  3. Objednávateľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak.
 3. Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Doplňte prípadné ďalšie dôvody

Článok XII

Sankcie

 1. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením Ceny alebo jej časti podľa Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia príslušnej čiastky.
 2. V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním Diela podľa tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške % z Ceny za každý deň omeškania až do vykonania Diela.
 3. Zmluvná pokuta
  v sebe obsahuje
  v sebe obsahuje náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.
POZOR:
Zmluvné pokuty vyššie ako 0,5 % sú často považované za neprimerane vysoké a môžu byť súdom znížené.

Článok XIII

Dôvernosť

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nesprístupnia, ani nepoužijú žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámia v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupnia, ani nepoužijú:
  1. žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
  2. databázu zákazníkov ani kontakty na ne,
  3. cenovú politiku,
  4. marketingovú stratégiu,
  5. informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch,
  6. spôsob fungovania podniku,
  7. strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Objednávateľa
   (ďalej len „Dôverná informácia“).
 2. Povinnosť mlčanlivosti tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy:
  1. Zmluvné strany udelili predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
  2. právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
  3. také sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy,
  4. je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
 3. Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
 4. Objednávateľ týmto dává Zhotoviteľovi súhlas k tomu, aby ho Zhotoviteľ uvádzal ako svojho zákazníka.

Článok XIV

Komunikácia a doručovanie

 1. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, akékoľvek oznámenia, objednávky, žiadosti, písomnosti a iné dokumenty alebo informácie určené druhej Zmluvnej strane alebo vyžadované touto Zmluvou a akákoľvek iná komunikácia medzi Zmluvnými stranami (ďalej len „Oznámenie“), bude doručená druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v hlavičke tejto zmluvy jedným z nasledovných spôsobov: (i) osobné doručenie, (ii) doporučenou poštou s doručenkou, (iii) kuriérskou službou, ktorá umožňuje overenie doručenia alebo (iv) emailom na emailovú adresu.
 2. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky Zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.

Článok XV

Vyššia moc

 1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala (ďalej len „Vyššia moc“)
 2. Zmluvné strany nezodpovedajú za nesplnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy po dobu trvania Vyššej moci.

Článok XVI

Rozhodné právo

 1. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok XVII

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto vyhlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto Zmluvy.
 2. Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
 3. Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
 4. Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
 5. K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného osobami oprávnenými konať v mene Zmluvných strán.
 6. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre každú Zmluvnú stranu.
 7. Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch Zmluvných strán.
 8. Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa Zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky.
 9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
 10. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
, dňa

...............................................
Objednávateľ
, dňa

...............................................
Zhotoviteľ