Pripomienky

Máte nejaký problém, nápad na zlepšenie alebo pripomienku ? Chýba Vám tu niečo ? Napíšte nám.

V nižšie uvedenom vzore zmluvy o dielo postupne vyplňte Vaše údaje,
následne si zmluvu o dielo môžete uložiť, poslať na email alebo vytlačiť.

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

V zast.:
IČO:
Č. účtu:
Bankové spojenie:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 23265/S, oddiel: Sro
/ ďalej len "objednávateľ"/


IČO:
Č. účtu:
Bankové spojenie:
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava č. 744-321
/ ďalej len "zhotoviteľ"/

Čl. I
Predmet dohody

 1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela – stavebných prác a to konkrétne opravu strešnej krytiny na budove objednávateľa.
 2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo podľa špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo prevziať.

Čl. II
Cena za vykonanie diela

 1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané dielo sumu vo výške 5 000,- eur.
 2. V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie prác a náklady na materiál potrebný pri vykonaní týchto prác.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotoviteľ nemá nárok účtovať si vyššiu cenu z dôvodu zmeny materiálov, výrobkov a pod., okrem prípadu, kedy dôjde k navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktorý pri uzatvorení tejto zmluvy nebolo možné objektívne predvídať.
 4. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1 tohto článku do 15 dní odo dňa doručenia faktúry.
 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr do 30 dní odo dňa odovzdania diela.
 6. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa.
 7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.

Čl. III
Termín plnenia diela

 1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 30.04.2014. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z dôvodu prípadných zlých poveternostných podmienok, kedy sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať v stavebných úpravách. Za zlé poveternostné podmienky sa považujú dni, počas ktorých prší alebo sneží, alebo ak denná teplota klesne pod bod mrazu.
 2. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných stavebných prác.

Čl. IV
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

 1. Zhotoviteľ vykoná stavebné činnosti spojené s predmetom diela podľa tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, špecifické a právne predpisy.
 2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na stavbe požiarnu ochranu.
 3. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom dokončenia diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu.

Čl. V
Zodpovednosť za vady diela a záručná doba

 1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem vzťahujúcich sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
 2. Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.
 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne.

Čl. VI
Sankcie

 1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- eur za každý deň omeškania.
 2. V prípade, ak dielo bude mať vady, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny predmetu diela.
 3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Čl. VII
Zánik zmluvy

 1. Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom zhotoviteľovi.
 2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si dohodnú.
 3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k porušeniu povinností zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k ohrozeniu zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľa pri zhotovení diela.
 4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia času plnenia, dohodnutého v Čl. III bod 1 tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času plnenia sa považuje 30 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať podľa Čl. III tejto zmluvy.
 5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.
 6. Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje.

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.
 2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
 3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
 4. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre zhotoviteľa a 2 pre objednávateľa.

Objednávateľ Zhotoviteľ
V Piešťanoch, dňa 19.03.2019
V Piešťanoch, dňa 19.03.2019
..................................................................................
Eduard Belko
BELKO, s.r.o.
Jozef Smola
STRAMAX, s.r.o.


Zmluva o dielo sa generuje, čakajte prosím
Zmluva o dielo bola vygenerovaná.

Vyberte formát:
DOC PDF
Kam chcete odoslať zmluvu o dielo? Vyberte formát:
DOC PDF
pridané 16.3.2014

Obsah zmluvy o dielo slúži na informatívne účely ako vzor.
Odporúčame, aby ste si ju nechali vypracovať poverenou osobou.

Ďalšie informácie ku tlačivu:

 • Dielom sa v zmysle obchodného zákonníka rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ tá nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok činnosti. Pričom dielom sa vždy rozumie zhotovenie, montáž alebo údržba, oprava či úprava stavby alebo jej časti.
 • Cena za zhotovenie diela musí byť v zmluve dojednaná alebo v nej musí byť aspoň určený spôsob jej výpočtu. Ak v zmluve nie je uvedené ani jedno z uvedeného, musí byť v zmluve prejavená vôľa uzatvoriť zmluvu aj bez tohto určenia. Ak sa v zmluve nedohodne inak, cena za vykonanie diela sa platí až po jeho ukončení. V prípade, že si dielo vyžaduje značné náklady môžu sa zmluvné strany dohodnúť aj na zaplatení preddavkov.
 • Zhotoviteľ je v zmysle zákona povinný vykonať dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak s prihliadnutím na povahu diela. Zhotoviteľ postupuje pri zhotovení diela samostatne a nie je viazaný pri určení spôsobu vykonania diela pokynmi objednávateľa, okrem prípadu, kedy sa výslovne zaviazal plniť ich. V zmluve je potrebné dohodnúť aj miesto odovzdania diela, ak to nie je v zmluve výslovne určené, je miestom odovzdania diela miesto určené zákonom. Odovzdaním zhotovenej veci nadobúda k nej objednávateľ vlastnícke právo, v prípade, že ho do tej doby mal zhotoviteľ a zároveň na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci.
 • Zhotoviteľ má povinnosť vykonať a odovzdať dielo bez vád, to zn. v súlade so zmluvou. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase odovzdávania; za vady vzniknuté pri odovzdaní diela; za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť; za vady spôsobené porušením jeho povinností.
 • Zákon upravuje možnosť objednávateľa odstúpiť od zmluvy v prípade ak postup zhotoviteľa pri vykonaní diela viedol k podstatnému porušeniu zmluvy alebo ak bol zhotoviteľ vyzvaný k odstráneniu vád a tie v primeranej lehote neodstránil.
 • Prílohou k zmluve by mal byť presný rozpis prác, ktoré zhotoviteľ vykoná pri zhotovení diela, prípade materiál a jeho cenu a rozpočet.