ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

medzi
(ďalej ako „Zhotoviteľ")
Určenie zmluvných strán je podstatnou náležitosťou zmluvy o dielo. Zmluvné strany označte podľa údajov z obchodného alebo živnostenského registra.
a
(ďalej ako „Objednávateľ")
Určenie zmluvných strán je podstatnou náležitosťou zmluvy o dielo. Zmluvné strany označte podľa údajov z obchodného alebo živnostenského registra.

(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej tiež spoločne ako "Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako "Zmluvná strana")
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:

Článok I

Všeobecné ustanovenia

  1. V tejto Zmluve "Dielo" znamená:
(ďalej len „Dielo“)
Určenie diela je podstatnou náležitosťou zmluvy o dielo. špecifikujte dielo čo najpodrobnejšie tak, aby bolo nezameniteľné s iným dielom. Nejasná a neurčitá špecifikácia môže mať za následok neplatnosť zmluvy o dielo. Dielo možno určiť napr. aj odkazom na projektovú dokumentáciu, ktorá bude tvoriť prílohu zmluvy o dielo.

Článok II

Predmet Zmluvy

  1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

Článok

Článok

Článok

Článok

Článok

Článok

Článok

Článok

Článok

Článok

Článok

Článok

Článok

Článok

Článok

, dňa

...............................................
Objednávateľ
, dňa

...............................................
Zhotoviteľ