Preberací protokol

Odovzdávajúci:
Protokol musí obsahovať presné označenie zmluvných strán.
Preberajúci:
Protokol musí obsahovať presné označenie zmluvných strán.

Článok I

Predmet prevzatia

Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam špecifikujte predmet prevzatia čo najpresnejšie, tak aby bol nezameniteľný a bolo jednoznačné, čo sa preberá.
 1. Odovzdávajúci v právnom postavení zhotoviteľa a preberajúci v právnom postavení objednávateľa uzavreli dňa 23.04.2024
  zmluvu o dielo
  zmluvu o dielo, v zmysle ktorej sa odovzdávajúci zaviazal odovzdať preberajúcemu zmluvne dohodnutý predmet (ďalej len „predmet prevzatia”).

Článok II

Odovzdanie a stav predmetu prevzatia

 1. Preberajúci týmto potvrdzuje, že od odovzdávajúceho dňa 23.04.2024 predmet prevzatia prevzal.
 2. Preberajúci a odovzdávajúci podpisom potvrdzujú, že v dobe odovzdania
  bol predmet prevzatia bez závad.
  bol predmet prevzatia bez závad.

Článok III

Záverečné ustanovenia

 1. Protokol je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých obidve strany obdržia po jednom vyhotovení.
 2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, pri uzatváraní protokolu bola dodržaná zmluvná voľnosť, protokol bol účastníkmi prečítaný, schválený a na znak súhlasu podpísaný.
Odovzdávajúci:

, dňa

...............................................
Preberajúci:

, dňa

...............................................