Autorská zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení súhlasu na jeho použitie

uzatvorená v zmysle § 65 - 81 a § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a § 631 - 643 Občianskeho zákonníka

Objednávateľ:
(ďalej ako „objednávateľ")
Pozor, na počítačový program, databázu podľa § 131 autorského zákona a kartografické dielo vytvorené celkom alebo sčasti na objednávku sa vzťahujú ustanovenia o zamestnaneckom diele. Objednávateľ sa v tomto prípade považuje za zamestnávateľa.
Autor:
(ďalej ako „autor")
Uvedenou autorskou zmluvou autor vytvorí pre objednávateľa dielo na objednávku a zároveň udeľuje súhlas na použitie diela na účel vyplývajúci zo zmluvy, ak nie je dohodnuté inak.
(Objednávateľ a autor ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“).

Článok I

Predmet zmluvy

Uveďte špecifikáciu, popis diela, ktoré má autorskou činnosťou autora vzniknúť.
 1. Autor sa zaväzuje, že za dojednanú cenu riadne a včas vykoná pre objednávateľa dielo uvedené v bode 2 tohto článku (ďalej len „dielo“) a zaväzuje sa udeliť objednávateľovi súhlas - licenciu na použitie diela v rozsahu podľa článku IV tejto zmluvy (ďalej len „licencia“).
 2. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie dielo vytvorené autorom v rozsahu a za podmienok ustanovených v tejto zmluve, a to:
 3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť autorovi odmenu dojednanú podľa článku III tejto zmluvy.

Článok II

Odovzdanie diela

Zmluvné strany si môžu zvoliť a zadefinovať formu, v ktorej autor odovzdá dielo objednávateľovi.
Napr.: v elektronickej podobe na CD, USB nosiči, vytlačené v počte xy kusov, ....
 1. Autor sa zaväzuje zhotoviť dielo v zmysle článku I tejto zmluvy do
  kalendárnych dní
  odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
 2. Pokiaľ autor dielo vytvorí v skoršom termíne, autor je oprávnený odovzdať dielo skôr, pričom objednávateľ preberie dielo od autora v čase, ktorý si vopred dohodli.
 3. Pri vykonávaní diela postupuje autor v súlade s pokynmi objednávateľa.
 4. Autor sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo podľa článku I tejto zmluvy .
 5. O odovzdaní diela bude zmluvnými stranami spísaný a podpísaný dokument potvrdzujúci odovzdanie diela (ďalej len „preberací protokol“), ktorý zároveň potvrdí bezvadnosť dodaného diela.
 6. Ak má dielo vady, uplatní objednávateľ písomne pripomienky v lehote do 30 pracovných dní odo dňa odovzdania diela. Autor je povinný vady diela odstrániť v lehote určenej objednávateľom, ktorá musí byť primeraná charakteru vady.
 7. Ak autor vadu v stanovenej lehote neodstráni, alebo ak autor neodovzdá dielo v termíne podľa bodu 1 tohto článku, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v stanovenej lehote, objednávateľ je oprávnený nechať odstrániť vady diela na náklady zhotoviteľa.
 8. Vlastníctvo k zhotovovanému dielu prechádza na objednávateľa jeho odovzdaním a podpísaním preberacieho protokolu zmluvnými stranami.

Článok III

Odmena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na bezodplatnom poskytnutí licencie, autor dostane honorár za vytvorenie diela.
 1. Autorská odmena za vyhotovenie diela a poskytnutie licencie v rozsahu podľa čl. IV. tejto zmluvy je ,- EUR (slovom eur)
  (nezobrazovať DPH)
  . Dohodnutá cena za vytvorenie diela a poskytnutie licencie je konečná a obsahuje všetky náklady autora spojené s plnením zmluvy.
 2. Odmena autora za dielo podľa tejto zmluvy zahŕňa aj odmenu autora za udelenie výhradnej licencie.
 3. Nárok autora na autorskú odmenu za riadne vytvorenie diela vzniká odovzdaním diela a podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
 4. Objednávateľ odmenu uhradí autorovi na základe faktúry, ktorú autor vystaví objednávateľovi najskôr v deň odovzdania bezchybného diela. Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť autorovi odmenu na základe faktúry vystavenej autorom
  na účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy
  v lehote splatnosti faktúry.
 5. V prípade omeškania autora s dodávkou predmetu zmluvy je objednávateľ oprávnený vyúčtovať autorovi zmluvnú pokutu vo výške za každý deň omeškania. Autor je oprávnený účtovať za omeškanie objednávateľa s platbou za predmet zmluvy (dielo) zmluvnú pokutu z omeškania vo výške za každý deň omeškania po lehote splatnosti faktúry.
 6. Zmluvné strany sa dohodli podpisom tejto zmluvy na dohode o nezrážaní zrážkovej dane podľa § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov objednávateľom ako platiteľom dane z príjmov autora za príjmy z vytvorenia diela podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov a príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov; objednávateľ neodvedie z celkovej odmeny zrážkovú daň podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov a autor si príjmy zdaňuje sám prostredníctvom podaného daňového priznania. Túto dohodu objednávateľ ako platiteľ dane oznámi správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá.

Článok IV

Udelenie licencie

Poskytnutie licencie na použitie diela je navrhnuté ako bezodplatné.
 1. Autor týmto udeľuje objednávateľovi výhradnú a vecne, časovo, územne a iným rozsahom neobmedzenú licenciu na použitie diela. Odmena za udelenie licencie je v súlade s ust. článku III. ods. 1 tejto zmluvy zahrnutá v celkovej cene diela.
 2. Autor týmto udeľuje licenciu na všetky spôsoby použitia diela známe v čase uzavretia tejto zmluvy, najmä, avšak nielen, na spôsoby použitia podľa § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona, ako aj spôsobmi ktoré nie sú v tomto ustanovení výslovne uvedené.
 3. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, objednávateľ je oprávnený najmä, ale nielen na nasledovné použitie a využitie diela:
 4. Autor sa týmto zaväzuje neudeliť tretej osobe licenciu na použitie diela spôsobmi a v rozsahu upravenými v tejto zmluve, a je povinný sám sa zdržiavať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu podľa tejto zmluvy objednávateľovi.
 5. Objednávateľ
  nie je
  povinný pri použití diela uvádzať meno autora diela.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený poskytnúť tretej osobe alebo tretím osobám súhlas na použitie diela v rozsahu poskytnutej licencie (sublicencie) alebo v časti tohto rozsahu, pričom nie je povinný informovať o tejto skutočnosti autora.
 7. Dohoda o licenčnej zmluve v čl. III sa uzatvára bez časového obmedzenia.

Článok V

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Autor je povinný vytvoriť dielo osobne za použitia vlastnej tvorivej práce, na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
 2. Autor sa zaväzuje postupovať' pri plnení predmetu zmluvy s odbornou starostlivosťou, hospodárne, v požadovanej odbornej kvalite, v súlade s pokynmi objednávateľa a v dohodnutých termínoch a lehotách.
 3. Autor je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi skutočnosti podstatné pre realizáciu diela, najmä prekážky zhodnotenia diela alebo nedodržanie termínov plnenia s uvedením dôvodu.
 4. Autor je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení tejto zmluvy.
 5. Autor je na požiadanie povinný poskytnúť objednávateľovi informácie o stave plnenia predmetu tejto zmluvy.
 6. Autor bezodkladne informuje objednávateľa o akýchkoľvek nepredvídateľných skutočnostiach, ktoré by mohli narušiť časový harmonogram vypracovania a dodania diela.
 7. Autor má právo na vyplatenie odmeny za dielo za podmienok uvedených v tejto zmluve.
 8. Pri vytváraní diela autor nesmie neoprávnene zasahovať do cudzích autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom.
 9. Autor vyhlasuje, že na odovzdanom diele neviaznu žiadne práva tretích osôb a že prípadné záväzky voči tretím osobám, vyplývajúce z použitia diela, sú vysporiadané pri odovzdaní diela a žiadnym spôsobom nebudú zaťažovať objednávateľa.
 10. Autor vyhlasuje, že k dielu vykonáva autorské práva, že je oprávnený s dielom ako predmetom duševného vlastníctva nakladať, a že žiadna tretia osoba nevykonáva autorské ani iné práva k tomuto dielu.
 11. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať autorovi súčinnosť pri tvorbe diela. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť autorovi všetky informácie o predmete zmluvy, tak, aby dielo mohlo byť riadne a včas zhotovené.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva je platná a účinná od dátumu podpisu oboma zmluvnými stranami.
 2. Vzťahy, ktoré neboli osobitne upravené touto zmluvou, sa spravujú všeobecne záväznými ustanoveniami Autorského zákona a Občianskeho zákonníka.
 3. Zmluva je vyhotovená
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú, nakoľko vyjadruje ich slobodnú, určitú a vážnu vôľu prejavenú bez nátlaku, v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
, dňa
...............................................
Objednávateľ
...............................................
Autor