Licenčná zmluva

Uzatvorená na základe ustanovení § 65 a nasledujúcich zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon medzi

Autorom:
(ďalej ako „autor")
Identifikácia autora. Podľa Autorského zákona je autorom fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila.
Nadobúdateľom:
(ďalej ako „nadobúdateľ")
Nadobúdateľom licencie môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ (SZČO).
(Autor a nadobúdateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“).

Článok I

Predmet zmluvy

Presne popíšte dielo, dielo musí byť riadne označené aby bolo možné ho bez pochybností identifikovať a určiť.
 1. Autor touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie diela za podmienok ustanovených touto zmluvou (ďalej len „licencia“) a nadobúdateľ touto zmluvou udelenú licenciu prijíma a zaväzuje sa dielo používať v rozsahu udelenej licencie a uhradiť autorovi dohodnutú odmenu.
 2. Pod pojmom dielo sa rozumie:

Článok II

Spôsob použitia diela

Uveďte spôsoby použitia diela, ktoré nadobúdateľovi udeľujete.
 1. Autor udeľuje nadobúdateľovi súhlas na:
 2. Nadobúdateľ môže udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela len v rozsahu udelenej licencie, a to len s predchádzajúcim súhlasom autora.
 3. Nadobúdateľ môže licenciu postúpiť zmluvou len s predchádzajúcim súhlasom autora. V tom prípade je nadobúdateľ povinný informovať autora bez odkladu o osobe postupníka.
 4. V prípade predaja podniku, alebo jeho časti, ktorého súčasťou je aj licencia, sa súhlas autora
  vyžaduje
  .

Článok III

Rozsah licencie

Uveďte či ide o výhradnú alebo nevýhradnú licenciu a akým spôsobom je udelená.
 1. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu
  v neobmedzenom rozsahu.
 2. Autor udeľuje nadobúdateľovi
  výhradnú
  licenciu.
 3. Po udelení výhradnej licencie autor nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou.
 4. Po udelení výhradnej licencie je autor povinný sa sám zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu.
 5. Bola už udelená licencia tretej osobe?

Článok IV

Odmena a spôsob jej úhrady

Ak odmena nie je dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, musí zodpovedať rozsahu, účelu a času použitia diela.
 1. Zmluvné strany sa dohodli
  na odmene za poskytnutie licencie
  .
 2. Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za licenciu k dielu jednorazovú celkovú odmenu vo výške
  Mena...
  🇪🇺 EUR - euro
  EUR (slovom EUR)
  (nezobrazovať DPH)
  (ďalej len „odmena“).
 3. Nadobúdateľ je povinný uhradiť autorovi odmenu za udelenie licencie vo výške podľa ods. 2 tohto článku zmluvy do od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
  bankovým prevodom
  na bankový účet IBAN: .
 4. Zaplatením odmeny sa rozumie pripísanie príslušnej čiastky na bankový účet autora.
 5. Ak nadobúdateľ licenciu nevyužije vôbec alebo ju nevyužije z časti, nemá právo na vrátenie dohodnutej odmeny, alebo jej časti.

Článok V

Zmluvná pokuta

Voliteľná možnosť, článok je možné zo zmluvy odstrániť.
 1. V prípade ak sa nadobúdateľ dostane do omeškania v súvislosti s úhradou odmeny alebo jej časti, vznikne mu povinnosť zaplatiť autorovi zmluvnú pokutu vo výške
  (v %):
  % z dlžnej čiastky, za každý deň omeškania až do plnej úhrady odmeny.
 2. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo zo zákona nadobúdateľom, vzniká nadobúdateľovi povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu vo výške
  Mena...
  🇪🇺 EUR - euro
  EUR (slovom EUR), a to
  za každé jednotlivé porušenie povinnosti
  .
 3. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo zo zákona autorom, vzniká autorovi povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu
  Mena...
  🇪🇺 EUR - euro
  EUR (slovom EUR), a to
  za každé jednotlivé porušenie povinnosti
  .

Článok VI

Odstúpenie od zmluvy z dôvodu nevyužívania výhradnej licencie

Odstúpenie z dôvodu nevyužívania výhradnej licencie musí mať písomnú formu.
Práva na odstúpenie z dôvodu nevyužívania výhradnej licencie, sa nemožno vzdať.
Je predmetom licencie počítačový program?
 1. Od zmluvy možno odstúpiť z dôvodu nevyužívania výhradnej licencie. Ak nadobúdateľ nevyužíva výhradnú licenciu dohodnutým spôsobom alebo dohodnutým rozsahom, vznikne autorovi právo na odstúpenie od licenčnej zmluvy.
 2. Právo na odstúpenie autorovi nevznikne, ak je nevyužívanie výhradnej licencie spôsobené okolnosťami na jeho strane, ktoré je možné napraviť a možno takú nápravu od autora spravodlivo požadovať.
 3. Právo na odstúpenie z dôvodu nevyužívania výhradnej licencie vznikne najskôr po uplynutí troch rokov od udelenia výhradnej licencie.
 4. Právo na odstúpenie z dôvodu nevyužívania výhradnej licencie, možno uplatniť až po tom, čo autor písomne vyzve nadobúdateľa, aby v primeranej lehote výhradnú licenciu využil, čo ale nadobúdateľ napriek tejto výzve neuskutoční.
 5. Nárok na odmenu autora ku dňu odstúpenia zostáva zachovaný v rozsahu, v ktorom je dotknutý týmto odstúpením.
 6. Autor
  je
  oprávnený, požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, ktorej sa odstúpenie z dôvodu nevyužívania výhradnej licencie týka.

Článok VII

Trvanie licencie, prechod a jej zánik

Majetkové práva trvajú od okamihu vytvorenia diela počas autorovho života a 70 rokov po jeho smrti.
 1. Licencia je poskytovaná na
  dobu určitú
  a to
  na
  rok
  .
 2. Zánikom právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia,
  práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na jej právneho nástupcu
  .
 3. Ak niet právneho nástupcu, licencia zaniká.

Článok VIII

Rozhodné právo

 1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
 2. Táto zmluva je vyhotovená
 3. Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou vo forme očíslovaných dodatkov a za súhlasu oboch zmluvných strán.
 4. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon.
 5. Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť na uzavretie tejto zmluvy. Pred podpisom si ju riadne prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia.
 6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená dobrovoľne, slobodne, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.
, dňa
...............................................
Autor
...............................................
Nadobúdateľ