Preberací protokol

Odovzdávajúci:
Protokol musí obsahovať presné označenie zmluvných strán.
Preberajúci:
Protokol musí obsahovať presné označenie zmluvných strán.

Článok I

Predmet prevzatia

Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam špecifikujte predmet prevzatia čo najpresnejšie, tak aby bol nezameniteľný a bolo jednoznačné, čo sa preberá.
 1. Odovzdávajúci v právnom postavení predávajúceho a preberajúci v právnom postavení kupujúceho uzavreli dňa 23.04.2024
  kúpnu zmluvu
  kúpnu zmluvu, v zmysle ktorej sa odovzdávajúci zaviazal odovzdať preberajúcemu nehnuteľnosť, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom , katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. , pre okres , obec , katastrálne územie , a to:
  • Nebytový priestor , umiestnený na
   poschodí
   poschodí č. bytového domu, vchod č. ..., nachádzajúci sa na ulici
   v
   v , so súpisným číslom stavby (ďalej len „predmet prevzatia”).
 2. Spolu s predmetom prevzatia preberajúci od odovzdávajúceho prevzal aj:

Článok II

Odovzdanie a stav predmetu prevzatia

 1. Preberajúci týmto potvrdzuje, že od odovzdávajúceho dňa 23.04.2024 predmet prevzatia prevzal.
 2. Preberajúci a odovzdávajúci podpisom potvrdzujú, že v dobe odovzdania
  bol predmet prevzatia bez závad.
  bol predmet prevzatia bez závad.
 3. Preberajúci prevzal predmet prevzatia s nasledujúcim stavom meračov:
  • Studená voda
  • Teplá voda
  • Elektromer
  • Plynomer
  • Merač tepla

Článok III

Záverečné ustanovenia

 1. Protokol je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých obidve strany obdržia po jednom vyhotovení.
 2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, pri uzatváraní protokolu bola dodržaná zmluvná voľnosť, protokol bol účastníkmi prečítaný, schválený a na znak súhlasu podpísaný.
Odovzdávajúci:

, dňa

...............................................
Preberajúci:

, dňa

...............................................