Preberací protokol

Odovzdávajúci:
Protokol musí obsahovať presné označenie zmluvných strán.
Preberajúci:
Protokol musí obsahovať presné označenie zmluvných strán.

Článok I

Predmet prevzatia

Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam špecifikujte predmet prevzatia čo najpresnejšie, tak aby bol nezameniteľný a bolo jednoznačné, čo sa preberá.
  1. Odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá hnuteľnú vec podľa ďalej uvedenej špecifikácie: (ďalej len „predmet prevzatia”).

Článok II

Odovzdanie a stav predmetu prevzatia

  1. Preberajúci týmto potvrdzuje, že od odovzdávajúceho dňa 22.06.2024 predmet prevzatia prevzal.
  2. Preberajúci a odovzdávajúci podpisom potvrdzujú, že v dobe odovzdania
    bol predmet prevzatia bez závad.
    bol predmet prevzatia bez závad.

Článok III

Záverečné ustanovenia

  1. Protokol je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých obidve strany obdržia po jednom vyhotovení.
  2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, pri uzatváraní protokolu bola dodržaná zmluvná voľnosť, protokol bol účastníkmi prečítaný, schválený a na znak súhlasu podpísaný.
Odovzdávajúci:

, dňa

...............................................
Preberajúci:

, dňa

...............................................