KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená v súlade s
§ 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
§ 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
Podnikatelia pri výkone svojej podnikateľskej činnosti uzatvárajú kúpnu zmluvu podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.
Dvaja nepodnikatelia môžu uzatvoriť kúpnu zmluvu podľa § 588 Občianskeho zákonníka, no môžu uzatvoriť kúpnu zmluvu aj podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, rovnako ako dvaja podnikatelia.
Predávajúci:
(ďalej aj ako „predávajúci")
Zmluva musí obsahovať presné označenie Zmluvných strán. Ak ide o fyzickú osobu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje.
Kupujúci:
(ďalej aj ako „kupujúci")
Zmluva musí obsahovať presné označenie Zmluvných strán. Ak ide o fyzickú osobu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje.

(predávajúci a kupujúci spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Článok I

Predmet zmluvy

 1. Predávajúci je výlučný vlastník predmetu: (ďalej len „predmet kúpy“).
 2. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje previesť vlastnícke právo k predmetu kúpy na kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje prevziať od predávajúceho predmet kúpy a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vo výške a spôsobom podľa článku III. tejto zmluvy.
 3. Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy nie je zaťažený záložným právom, zaťažený právami tretích osôb, pričom predávajúci je v plnom rozsahu vlastníckych práv oprávnený s predmetom kúpy nakladať.
Predmet kúpy je potrebné špecifikovať dostatočne konkrétne, tak, aby nebol zameniteľný s inou hnuteľnou vecou.

Ak existuje, špecifikujte aj príslušenstvo, ktoré sa vzťahuje k predmetu kúpy.
napr.: návod na obsluhu, záručný list..

Článok II

Technický stav predmetu kúpy

 1. Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetu zmluvy a že žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil.
 2. Kupujúci prehlasuje, že pozná technický stav predmetu zmluvy a berie na vedomie, že miera opotrebenia zodpovedá veku hnuteľného majetku a dohodnutej cene.
 3. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím predmetu kúpy. Dňom prevzatia predmetu kúpy prechádzajú na kupujúceho všetky práva a povinnosti, ako aj nebezpečenstvo náhodnej škody a náhodného zhoršenia predmetu kúpy.

Článok III

Kúpna cena

Doplňte výšku kúpnej ceny. Cena predmetu kúpy sa dojednáva dohodou predávajúceho a kupujúceho.
Pozor na obmedzenie platieb v hotovosti vo výške 15 000 EUR (od 1.7.2023).
 1. Kúpna cena predmetu kúpy bola zmluvnými stranami dohodnutá v sume ,- EUR, slovom: eur (ďalej len ako „kúpna cena“), ktorá je nemenná a konečná.
 2. Kúpnu cenu predmetu kúpy podľa tohto článku zmluvy kupujúci zaplatí v prospech predávajúceho bezhotovostne na bankový účet predávajúceho uvedený v úvode zmluvy pri označení predávajúceho, a to do dní od uzavretia tejto zmluvy.
 3. Kúpna cena sa považuje podľa tejto zmluvy za zaplatenú pripísaním finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho, pričom osobitné potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny si nebudú vystavovať.
 4. Ak kúpna cena predmetu kúpy nebude bez objektívnych príčin kupujúcim v celosti zaplatená do dní od uzavretia tejto zmluvy, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné okamihom jeho oznámenia kupujúcemu.
Spôsob platby:
jednorázovo
bankovým prevodom
Cena s DPH

Článok IV

Zodpovednosť za vady predmetu kúpy

 1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že predávajúci odovzdá predmet kúpy do užívania kupujúcemu pri podpise tejto zmluvy.
 2. V prípade, ak sa na veci vyskytnú vady, zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.

Článok V

Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) exemplároch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
 2. Zmluvné strany môžu vykonať zmeny tejto zmluvy po dohode iba písomným dodatkom.
 3. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia slovenským právnym poriadkom, špeciálne, príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
 4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
 5. Táto zmluva je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
Predávajúci:

, dňa

...............................................
Kupujúci:

, dňa

...............................................