KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená v súlade s
§ 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
§ 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
Podnikatelia pri výkone svojej podnikateľskej činnosti uzatvárajú kúpnu zmluvu podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.
Dvaja nepodnikatelia môžu uzatvoriť kúpnu zmluvu podľa § 588 Občianskeho zákonníka, no môžu uzatvoriť kúpnu zmluvu aj podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, rovnako ako dvaja podnikatelia.
Predávajúci:
(ďalej aj ako „predávajúci")
Zmluva musí obsahovať presné označenie Zmluvných strán. Ak ide o fyzickú osobu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje.
Kupujúci:
(ďalej aj ako „kupujúci")
Zmluva musí obsahovať presné označenie Zmluvných strán. Ak ide o fyzickú osobu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje.

(predávajúci a kupujúci spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Článok I

Predmet zmluvy

 1. Predávajúci touto zmluvou predáva a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva motorové vozidlo s príslušenstvom špecifikované nižšie v tomto článku zmluvy a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť mu za to kúpnu cenu vo výške a spôsobom podľa článku III. tejto zmluvy.
 2. Predávajúci vlastní vo výlučnom vlastníctve motorové vozidlo, a to konkrétne:
  osobné,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  s výbavou podľa ods. 3. tohto článku zmluvy.
  (ďalej len „motorové vozidlo“ alebo „predmet kúpy“)
 3. Výbava predmetu kúpy ako sériová výbava vozidla podľa technického preukazu obsahuje:
 4. Príslušenstvom predmetu kúpy sú:
 5. Predávajúci vyhlasuje, že motorové vozidlo s príslušenstvom, ktoré je predmetom prevodu podľa tejto zmluvy nie je zaťažené záložným právom, nie je predmetom lízingovej zmluvy, úverovej zmluvy, ani nie je inak zaťažené právami tretích osôb, pričom predávajúci je v plnom rozsahu vlastníckych práv oprávnený s predmetným vozidlom nakladať.
 6. Výbavou je napr.:
  autorádio, klimatizácia, mechanický zabezpečovací systém volantu, centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, airbag na strane vodiča a spolujazdca a elektronické ovládanie okien vpredu, vyhrievané sedadlá vpredu...
  Príslušenstvom predmetu kúpy sú napríklad:
  lekárnička, výstražný trojuholník, náhradné koleso, zdvihák, kľúč na výmenu kolesa, lano na ťahanie, 4 disky, zimné pneumatiky, strešný nosič, slnečné clony zadného okna a zadných bočných okien...

Článok II

Technický stav motorového vozidla

 1. Technický stav a opotrebenie motorového vozidla s príslušenstvom zodpovedá jeho veku a počtu najazdených kilometrov. Predávajúci vyhlasuje, že oboznámil kupujúceho so všetkými vadami motorového vozidla, ktoré boli predávajúcemu známe v čase uzavretia tejto zmluvy, pričom všetky predávajúcemu známe vady sú zachytené v preberacom protokole, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
 2. Kupujúci vyhlasuje, že si motorové vozidlo pred uzatvorením tejto zmluvy riadne preskúšal a je si vedomý, že stav motorového vozidla pri vonkajšej obhliadke zodpovedá jeho veku a počtu najazdených kilometrov.
 3. V prípade, ak sa vyhlásenia predávajúceho uvedené v ods. 1. tohto článku zmluvy ukážu ako nepravdivé, kupujúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť.

Článok III

Kúpna cena

Doplňte výšku kúpnej ceny. Cena predmetu kúpy sa dojednáva dohodou predávajúceho a kupujúceho.
Pozor na obmedzenie platieb v hotovosti vo výške 15 000 EUR (od 1.7.2023).
 1. Kúpna cena predmetu kúpy bola zmluvnými stranami dohodnutá v sume ,- EUR, slovom: eur (ďalej len ako „kúpna cena“), ktorá je nemenná a konečná.
 2. Kúpnu cenu predmetu kúpy podľa tohto článku zmluvy kupujúci zaplatí v prospech predávajúceho bezhotovostne na bankový účet predávajúceho uvedený v úvode zmluvy pri označení predávajúceho, a to do dní od uzavretia tejto zmluvy.
 3. Kúpna cena sa považuje podľa tejto zmluvy za zaplatenú pripísaním finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho, pričom osobitné potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny si nebudú vystavovať.
 4. Ak kúpna cena predmetu kúpy nebude bez objektívnych príčin kupujúcim v celosti zaplatená do dní od uzavretia tejto zmluvy, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné okamihom jeho oznámenia kupujúcemu.
Spôsob platby:
jednorázovo
bankovým prevodom
Cena s DPH

Článok IV

Prevod vlastníckeho práva a zmena v evidencii motorových vozidiel

 1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že predávajúci odovzdá kupujúcemu motorové vozidlo vrátane príslušenstva do užívania kupujúcemu pri podpise tejto zmluvy. Predávajúci spolu s motorovým vozidlom odovzdá kupujúcemu príslušenstvo motorového vozidla, kľúče a všetky doklady, ktoré sa vzťahujú k predmetu kúpy.
 2. Vlastnícke právo k predmetu tejto zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím motorového vozidla, pričom za deň jeho prevzatia sa považuje deň podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.
 3. Dňom prevzatia vozidla prechádzajú všetky práva a povinnosti, ako aj nebezpečenstvo náhodnej škody a náhodného zhoršenia predmetu kúpy na kupujúceho.
 4. Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy, príslušenstva a dokladov potvrdia obe zmluvné strany svojimi podpismi na preberacom protokole.
 5. V prípade, ak sa na veci vyskytnú vady, kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že prevod vlastníckeho práva k motorovému vozidlu z predávajúceho na kupujúceho ohlási každá zmluvná strana na príslušnom orgáne verejnej správy bezodkladne po odovzdaní vozidla. Náklady spojené s prepisom motorového vozidla z predávajúceho na kupujúceho bude znášať kupujúci.
Dokladmi sú napríklad:

návod na obsluhu, záručná a servisná knižka, osvedčenie o evidencii, doklad o kontrole originality, doklady o vykonaní emisnej a technickej kontroly...

Článok V

Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) exemplároch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
 2. Zmluvné strany môžu vykonať zmeny tejto zmluvy po dohode iba písomným dodatkom.
 3. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia slovenským právnym poriadkom, špeciálne, príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
 4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
 5. Táto zmluva je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
Predávajúci:

, dňa

...............................................
Kupujúci:

, dňa

...............................................