Zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu

uzatvorená podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 588 a násl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Predávajúci:
slovenská
(ďalej aj ako „predávajúci")
Zmluva musí obsahovať presné označenie Zmluvných strán. Ak ide o fyzickú osobu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje.
Kupujúci:
slovenská
(ďalej aj ako „kupujúci")
Zmluva musí obsahovať presné označenie Zmluvných strán. Ak ide o fyzickú osobu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje.

(predávajúci a kupujúci spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Článok I

Predmet zmluvy

 1. Predávajúci je
  výlučným vlastníkom
  výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá nie je predmetom nájomného vzťahu, a ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom , katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. , pre okres , obec , katastrálne územie , a to:
  1. 3
   3 -izbového bytu číslo: , umiestneného na
   poschodí
   poschodí č. bytového domu, vchod č. , nachádzajúceho sa na ulici v , so súpisným číslom bytového domu (ďalej aj ako „dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ s parc. č. , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera m2 (ďalej len „byt“),
  2. spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu uvedených v čl. III. tejto zmluvy v podiele ,
  3. spoluvlastníckeho podielu k pozemku špecifikovanom v písm. a) tohto článku, (ďalej aj ako „pozemok“), a to v podiele .
 2. Predávajúci je rovnako výlučný vlastník vybavenia bytu, ktoré je vymedzené v článku II. ods. 3. tejto zmluvy.
 3. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva , nehnuteľnosť špecifikovanú v ods. 1 tohto článku zmluvy spolu s vybavením bytu (ďalej aj ako „predmet prevodu“) za kúpnu cenu podľa článku VI. tejto zmluvy.
Doplňte údaje podľa katastra nehnuteľností
(dostupné zo stránky katasterportal.sk)

Článok II

Popis bytu a príslušenstva bytu

Uveďte popis konkrétneho bytu a jeho príslušenstva.

(príslušenstvom bytu sú vedľajšie miestnosti a priestory určené na to, aby sa s bytom užívali).

Výpis vybavenia bytu je podstatnou náležitosťou zmluvy. Môže ním byť napríklad: akákoľvek jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, elektroinštalácie, kanalizácie, VZT) okrem stúpacích vedení a uzavieracích ventilov, ktoré sú určené na spoločné užívanie, zvonček a domáci telefón na vstupnú komunikáciu.
 1. Byt pozostáva z  3 obytných miestností a príslušenstva bytu, ktorým je kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC, balkón, pivnica.
 2. Podlahová plocha bytu vrátane príslušenstva bytu je 0 m2, z toho podlahová plocha bytu je 0 m2 a podlahová plocha pivnice ako príslušenstva bytu nachádzajúceho sa mimo bytu je 0 m2. Podlahová plocha balkóna je 0 m2.
 3. Vybavením bytu je:

Článok III

Určenie a popis spoločných častí, zariadení a príslušenstva domu

Príslušenstvom domu sú napr. kanalizačná a vodovodná šachta, prístrešok regulátora plynu... (táto časť sa uvedie len v prípade, ak k domu prislúcha určité príslušenstvo).
Spoločné časti bytového domu: Bývajú nimi najmä: základy domu, strecha, povaly, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, chodby, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a iné časti nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť.
Spoločnými zariadeniami domu sú napríklad: ventilačné komíny a šachty, vodorovné, kanalizačné, elektrické, teplonosné prípojky, rozvody studenej vody po ventily, odpadové stúpačky, elektroinštalácie do skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, rozvod STA, bleskozvody a elektrický vrátnik vrátane rozvodov.
 1. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí , spoločných zariadení a príslušenstva domu. Príslušenstvom domu sú:
 2. Spoločnými časťami domu sú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť určené na spoločné užívanie. Sú nimi:
 3. Spoločnými zariadeniami domu sú:

Článok IV

Technický stav predmetu prevodu

 1. Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy stav bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, spoločných častí a zariadení domu ako aj príslušenstva domu z obhliadky, ktorú vykonal pred podpisom tejto zmluvy a v tomto stave predmet prevodu preberá a kupuje do svojho výlučného vlastníctva.

Článok V

Úprava práv k pozemku

 1. Pozemok parcely registra „C“ s parc. č. __________, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera __________ m2, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom __________, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. __________, pre okres __________, obec __________, katastrálne územie __________, sú v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov v dome na ulici ____________________, súpisné číslo __________, určené podielom celkovej podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytových a nebytových priestorov v dome, o veľkosti __________.

Článok VI

Kúpna cena

Doplňte výšku kúpnej ceny. Cena predmetu prevodu sa dojednáva dohodou predávajúceho a kupujúceho.
Pozor na obmedzenie platieb v hotovosti vo výške 15 000 EUR (od 1.7.2023).
 1. Kúpna cena predmetu prevodu bola zmluvnými stranami dohodnutá v sume ,- EUR, slovom: eur (ďalej len ako „kúpna cena“), ktorá je nemenná a konečná.
 2. Kúpnu cenu predmetu prevodu podľa tohto článku zmluvy kupujúci zaplatí v prospech predávajúceho bezhotovostne na bankový účet predávajúceho uvedený v úvode zmluvy pri označení predávajúceho, a to do dní od uzavretia tejto zmluvy.
 3. Kúpna cena sa považuje podľa tejto zmluvy za zaplatenú pripísaním finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho, pričom osobitné potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny si nebudú vystavovať.
 4. Ak kúpna cena predmetu kúpy nebude bez objektívnych príčin kupujúcim v celosti zaplatená do dní od uzavretia tejto zmluvy, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné okamihom jeho oznámenia kupujúcemu.
 5. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky, ktoré vznikli za trvania zmluvy, najmä nárok predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty, úrokov z omeškania a náhrady škody.
Spôsob platby:
jednorázovo
bankovým prevodom
Cena s DPH

Článok VII

Nadobudnutie vlastníctva

Podľa zákona po podpise kúpnej zmluvy ktorákoľvek zmluvná strana má oprávnenie podať návrh na vklad vlastníckeho práva. V praxi tento návrh podáva na príslušný katastrálny odbor spravidla kupujúci.
 1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu prevodu právoplatnosťou rozhodnutia Okresného úradu __________, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu prevodu v prospech kupujúceho do jeho výlučného vlastníctva.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že subjektom oprávneným podať návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu prevodu v prospech kupujúceho je výlučne
  kupujúci
  kupujúci . Predávajúci zároveň udeľuje kupujúcemu plnomocenstvo na všetky právne úkony v celom katastrálnom konaní smerujúce k povoleniu vkladu vlastníckeho práva k predmetu prevodu v prospech kupujúceho podľa tejto zmluvy.
 3. Predávajúci splnomocňuje kupujúceho k oprave prípadných chýb v písaní alebo počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v tejto zmluve po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva k predmetu prevodu v prospech kupujúceho a na vykonanie jej opravy doložkou podľa § 42 ods. 4) zákona číslo 162/1995 Z. z., o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k predmetu prevodu v znení neskorších predpisov, ktorý potvrdzuje, že uvedené splnomocnenie prijíma.

Článok VIII

Správa domu

Doplňte názov, sídlo a ostatné identifikačné údaje správcu.

Vyhlásenie nadobúdateľa bytu o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy je povinnou náležitosťou zmluvy.
 1. Správu domu zabezpečuje
  správcovská spoločnosť
  správcovská spoločnosť , so sídlom , IČO: , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu , oddiel: , vložka č. (ďalej len „správca“) a to na základe zmluvy o výkone správy domu.
 2. Kupujúci v súlade s § 5 ods. 1 písm. g) zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení svojím podpisom na tejto zmluve vyhlasuje, že bez výhrad pristupuje k predmetnej zmluve o výkone správy domu.

Článok IX

Odovzdanie predmetu prevodu

Zmluvné strany si môžu dohodnúť presné podmienky odovzdania bytu.
 1. Predávajúci odovzdá predmet prevodu kupujúcemu písomným preberacím protokolom, podpísaným oboma zmluvnými stranami (ďalej len „preberací protokol“), a to .
 2. Kupujúci je povinný sa prevzatia predmetu prevodu zúčastniť. V prípade, ak sa kupujúci písomne ospravedlní a nezúčastní sa preberania, predávajúci určí jeden náhradný termín. Na prevzatie predmetu prevodu môžu kupujúci splnomocniť inú fyzickú osobu písomným splnomocnením s úradne overeným podpisom splnomocniteľa. V prípade, ak sa kupujúci, resp. splnomocniteľ kupujúceho nezúčastní ani náhradného termínu prevzatia predmetu prevodu, pričom kupujúci zaplatil úplne kúpnu cenu predmetu prevodu podľa čl. VI. zmluvy, zmluvné strany sa dohodli a sú uzrozumené s tým, že predmet prevodu sa považuje za prevzatý bez pripomienok. Náklady spojené s užívaním predmetu prevodu znášajú odo dňa márneho uplynutia lehoty na prevzatie predmetu prevodu kupujúci.
 3. V preberacom protokole si zmluvné strany obojstranne odsúhlasia stav predmetu prevodu, jeho príslušenstva, spoločných častí a spoločných zariadení domu, v okamihu jeho odovzdania a prevzatia kupujúcimi. Ďalej tiež uvedú stavy meračov médií dodávaných do bytu, ktorý je predmetom prevodu podľa tejto zmluvy.

Článok X

Osobitné dojednania

 1. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete prevodu prevádzanom do vlastníctva kupujúceho neviaznu dlhy, vecné bremená a iné ťarchy, okrem zákonného záložného práva v prospech vlastníkov bytu obytného domu uvedeného v čl. I. tejto zmluvy, ktoré vzniká zo zákona podľa § 15 zákona č. 182/93 Z. z. v znení neskorších predpisov na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa domu, bytu a jeho príslušenstva.
 2. Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne skutočnosti, brániace kupujúcemu v riadnom užívaní predmetu prevodu.

Článok XI

Záverečné ustanovenia

Pre úplnosť a odstránenie nedorozumením je vhodné do zmluvy doplniť aj ustanovenie týkajúce sa nákladov súvisiacich s osvedčením podpisov a samotným katastrálnym konaním. Podľa zákona náklady spojené s prevodom vlastníctva bytu znáša predávajúci. Predávajúci však môže požadovať od kupujúceho náhradu preukázateľne zaplatených správnych poplatkov a odmenu notára za osvedčenie podpisu.
 1. Zmluva je uzavretá a obligačno-právne účinky nadobúda dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Vecno-právne účinky zmluvy nastávajú dňom právoplatnosti rozhodnutia katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu prevodu v prospech kupujúceho.
 2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo zmluvných strán znáša poplatky spojené s osvedčením pravosti svojho podpisu na tejto zmluve samostatne. Kupujúci znáša náklady spojené s katastrálnym konaním.
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu túto podpisujú ako prejav svojej slobodnej, vážnej a určitej vôle.
 5. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomne, vo forme dodatkov k tejto zmluve.
 6. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, predávajúci a kupujúci obdržia po 1 rovnopise zmluvy, 2 rovnopisy budú predložené Okresnému úradu __________, katastrálnemu odboru.
 7. Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy týkajúce sa tejto zmluvy sa budú spravovať prednostne podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ďalej podľa Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bez použitia kolíznych noriem.
 9. Prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu je potvrdenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu v bytovom dome nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.
Predávajúci:

, dňa

...............................................
Kupujúci:

, dňa

...............................................