Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra

Okresný úrad , katastrálny odbor


Adresy okresných úradov sú dostupné na stránkach Ministerstva vnútra.

Nižšie uvedený navrhovateľ ako
Darca
Darca uzavrel dňa darovaciu zmluvu s Obdarovaným :
Doplňte podľa zmluvy.

(ďalej ako „Obdarovaný")
Vyplňte podľa údajov z občianskeho preukazu, resp. obchodného alebo živnostenského registra.
a
Navrhovateľ - účastník konania
(ďalej ako „Darca")
Vyplňte podľa údajov z občianskeho preukazu, resp. obchodného alebo živnostenského registra.

(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)

Predmetom prevodu vlastníckeho práva na základe predmetnej darovacej zmluvy je:

stavba so súpisným číslom: , druh stavby: , postavená na parcele KN – C, parcelné číslo: , druh pozemku: , o výmere: , zapísaná na liste vlastníctva číslo: , pre katastrálne územie: .

a

pozemok KN – C, parcelné číslo: , druh pozemku: , o výmere: , zapísaný na liste vlastníctva číslo: , pre katastrálne územie: .

Doplňte údaje podľa katastra nehnuteľností (dostupné zo stránky katasterportal.sk)
(ďalej len „nehnuteľnosť“)
Doplňte podiel k celku vyjadrený zlomkom, napr. 1/3.
V prípade potreby, zaškrtnite žiadosť o urýchlene konanie.

POZOR: Pri zrýchlenom vklade v lehote 15 dní sa uplatňuje poplatok 266 EUR!

Na základe predmetnej darovacej zmluvy Obdarovaný nadobúda vyššie špecifikovanú nehnuteľnosť v podiele o veľkosti .

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem, aby Okresný úrad ___________, katastrálny odbor povolil vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v zmysle priloženej darovacej zmluvy.

Navrhovateľ vyhlasuje, že jeho prejav vôle je hodnoverný, dostatočne určitý a zrozumiteľný a zmluvná voľnosť ako i jeho právo nakladať s nehnuteľnosťami nie sú obmedzené.

Prílohy:
  • Darovacia zmluva 2x
  • Doklad o úhrade správneho poplatku
Vyplňte zoznam príloh.
, dňa
...............................................
Darca
...............................................
Obdarovaný