Pripomienky

Máte nejaký problém, nápad na zlepšenie alebo pripomienku ? Chýba Vám tu niečo ? Napíšte nám.

V nižšie uvedenom vzore návrhu na vklad do katastra nehnuteľností postupne vyplňte Vaše údaje,
následne si návrh môžete uložiť, poslať na email alebo vytlačiť.

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

(podľa § 30 ods. 4 katastrálneho zákona)


Navrhovatelia:

Darca:
Ján Hruška


 r. č.:

Obdarovaný:
Jána Voľná


 r. č.:

Navrhovatelia ako účastníci Darovacej zmluvy, zo dňa 19.03.2019 predkladáme túto v dvoch rovnopisoch spolu s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností.

Darovacia zmluva sa dotýka nehnuteľnosti - pozemku – orná pôda – parcela registra „C“ o výmere 900 m2, ktorý sa nachádza na parcele č. 255. Predmetná nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 5896, katastrálne územie Košice, obec Košice, vedená na Katastrálnom úrade Košice, Správa katastra Košice.

Týmto návrhom navrhujeme vykonať Správe katastra Košice vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa darovacej zmluvy zo dňa 19.03.2019.

V Košiciach, dňa 19.03.2019


..........................................
Ján Hruška
..........................................
Jana Voľná


Prílohy:

Návrh sa generuje, čakajte prosím...
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností bol vygenerovaný.

Vyberte formát:
DOC PDF
Kam chcete odoslať návrh na vklad do katastra nehnuteľností? Vyberte formát:
DOC PDF
pridané 19.11.2013

Obsah návrhu na vklad do katastra nehnuteľností slúži na informatívne účely ako vzor.
Odporúčame, aby ste si ho nechali vypracovať poverenou osobou.

Ďalšie informácie ku tlačivu:

Návrh na vklad sa podáva písomne a obsahuje

  1. meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o účastníka konania fyzickú osobu; obchodné meno, názov a sídlo, ak ide o účastníka konania právnickú osobu,
  2. označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný,
  3. označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony.

Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v dvoch vyhotoveniach. Ďalšími prílohami sú:

  1. verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
  2. identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
  3. geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku,
  4. dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie podpisu vyžaduje podľa § 42 ods. 3,
  5. oznámenie podľa odseku 3 v papierovej podobe.
Ak potrebujete vzor darovacej zmluvy nájdete ho tu.