Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

(podľa § 30 ods. 4 katastrálneho zákona)
Navrhovatelia:
Darca:
Obdarovaný:
dňa
...............................................
Ján Hruška
...............................................
Jana Voľná