Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra

Okresný úrad , katastrálny odbor


Adresy okresných úradov sú dostupné na stránkach Ministerstva vnútra.

Nižšie uvedený navrhovateľ ako
Darca
Darca uzavrel dňa darovaciu zmluvu s Obdarovaným :
Doplňte podľa zmluvy.

slovenská
(ďalej ako „Obdarovaný")
Vyplňte podľa údajov z občianskeho preukazu, resp. obchodného alebo živnostenského registra.
a
Navrhovateľ - účastník konania
slovenská
(ďalej ako „Darca")
Vyplňte podľa údajov z občianskeho preukazu, resp. obchodného alebo živnostenského registra.

(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)

Predmetom prevodu vlastníckeho práva na základe predmetnej darovacej zmluvy je:

 • stavba - rodinný dom, súpisné číslo: , nachádzajúca sa v katastrálnom území , obec , okres , ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom , odbor katastrálny, na liste vlastníctva č. , postavená na parcele KN -
  C
  C, č. , o výmere m2, druh pozemku:
  zastavané plochy a nádvoria
  zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. vedenom Okresným úradom odbor katastrálny, okres , obec , katastrálne územie .
Doplňte údaje podľa katastra nehnuteľností (dostupné zo stránky katasterportal.sk)
(ďalej len ako „nehnuteľnosť“)
Doplňte podiel k celku vyjadrený zlomkom, napr. 1/3.
V prípade potreby, zaškrtnite žiadosť o urýchlene konanie.

Na základe predmetnej darovacej zmluvy Obdarovaný nadobúda vyššie špecifikovanú nehnuteľnosť v podiele o veľkosti .

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem, aby Okresný úrad ___________, katastrálny odbor povolil vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v zmysle priloženej darovacej zmluvy.

Navrhovateľ vyhlasuje, že jeho prejav vôle je hodnoverný, dostatočne určitý a zrozumiteľný a zmluvná voľnosť ako i jeho právo nakladať s nehnuteľnosťami nie sú obmedzené.

Prílohy:
 • Darovacia zmluva 2x
 • Doklad o úhrade správneho poplatku
Vyplňte zoznam príloh.
, dňa 22.06.2024
...............................................
Darca
...............................................
Obdarovaný