DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená podľa § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)
medzi
(ďalej ako „Darca")
Určenie zmluvných strán je podstatnou náležitosťou darovacej zmluvy. Zmluvné strany označte podľa údajov z občianskeho preukazu, resp. obchodného alebo živnostenského registra.
a
(ďalej ako „Obdarovaný")
Určenie zmluvných strán je podstatnou náležitosťou darovacej zmluvy. Zmluvné strany označte podľa údajov z občianskeho preukazu, resp. obchodného alebo živnostenského registra.

(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:

Článok I

Špecifikácia daru

  1. Darca je výlučným vlastníkom hnuteľnej veci podľa ďalej uvedenej špecifikácie:
Určenie daru je podstatnou náležitosťou darovacej zmluvy. špecifikujte dar čo najpodrobnejšie tak, aby bol nezameniteľný s inou vecou. Nejasná a neurčitá špecifikácia môže mať za následok neplatnosť zmluvy.
(ďalej len „Dar“)

Článok II

Predmet Zmluvy

  1. Darca týmto daruje Dar špecifikovaný v článku I tejto Zmluvy Obdarovanému a Obdarovaný Dar prijíma do svojho vlastníctva.

Článok

Stav Daru

, dňa

...............................................
Darca
, dňa

...............................................
Obdarovaný