Pripomienky

Máte nejaký problém, nápad na zlepšenie alebo pripomienku ? Chýba Vám tu niečo ? Napíšte nám.

V nižšie uvedenom vzore darovacej zmluvy postupne vyplňte Vaše údaje,
následne si darovaciu zmluvu môžete uložiť, poslať na email alebo vytlačiť.

DAROVACIA ZMLUVA

 Ján Hruška


 r. č.:
(ďalej len ako "darca")

a

 Jana Voľná


 r. č.:
(ďalej len ako "obdarovaný")

Zmluvné strany sa rozhodli uzavrieť v zmysle ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka túto
DAROVACIU ZMLUVU

Článok I.

Darca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku. Pozemok – orná pôda – parcela registra „C“ o výmere 900 m2 sa nachádza na parcele č. 255. Predmetná nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 5896, katastrálne územie Košice, obec Košice, vedená na Katastrálnom úrade Košice, Správa katastra Košice.

Článok II.

Darca touto zmluvou bezodplatne daruje zo svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosť uvedenú v článku I. tejto zmluvy obdarovanému, pričom obdarovaný dar prijíma. Darca oboznámil obdarovaného s technickým a právnym stavom nehnuteľnosti. Obdarovaný prehlasuje, že nehnuteľnosť preberá v stave, v akom sa nachádza v deň podpisu tejto zmluvy.

Darca vyhlasuje, že na darovanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti. Ďalej darca vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok neplatnosť tejto zmluvy, alebo by mohli ohroziť platnosť tejto zmluvy.

Darca zároveň splnomocňuje obdarovaného na podanie návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva v prospech obdarovaného.
Obdarovaný nadobudne výlučné vlastnícke právo k nehnuteľnosti uvedenej v článku I. tejto zmluvy na základe vkladu tejto zmluvy do katastra nehnuteľností vedenom Správou katastra Košice.
Ak príslušný Katastrálny úrad, Správa katastra, preruší konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva v prospech obdarovaného do katastra nehnuteľností podľa zmluvy, je darca povinný poskytnúť súčinnosť obdarovanému a odstrániť nedostatky zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, prípadne jeho príloh. V prípade, ak darca neposkytne potrebnú súčinnosť a príslušný Katastrálny úrad, Správa katastra, zamietne návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech obdarovaného do katastra nehnuteľností podľa zmluvy, darca je povinný opätovne bezodkladne, najneskôr do 3 dní od doručenia výzvy obdarovaného podpísať darovaciu zmluvu s obdarovaným na predmet daru.

Obdarovaný berie na vedomie možnosť darcu domáhať sa vrátenia daru v prípade, že sa k nemu obdarovaný bude chovať tak, že tým hrubo poruší dobré mravy.

Zmluvným stranám je známa povinnosť ohlásiť prevod a nadobudnutie nehnuteľnosti správcovi dane z nehnuteľností, a to v lehote 30 dní odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech obdarovaného.

Článok III.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden pre darcu, jeden pre obdarovaného a dva pre príslušný Katastrálny úrad, Správu katastra.

Táto zmluva sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Dodatky a zmeny tejto zmluvy je možné robiť len v písomnej forme.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že jej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Košiciach, dňa 19.03.2019


..........................................
Ján Hruška
..........................................
Jana Voľná
Darovacia zmluva sa generuje, čakajte prosím
Darovacia zmluva bola vygenerovaná.

Vyberte formát:
DOC PDF
Kam chcete odoslať darovaciu zmluvu ? Vyberte formát:
DOC PDF
pridané 26.10.2013

Obsah darovacej zmluvy slúži na informatívne účely ako vzor.
Odporúčame, aby ste si nechali vypracovať darovaciu zmluvu poverenou osobou.

Ďalšie informácie ku tlačivu:

  • Upozorňujeme, že podpis darcu musí byť notársky overený
  • Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma
  • Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní
  • Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti
  • Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť
  • Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy
  • Predmetom darovania môže byť všetko, čo môže byť predmetom občianskoprávnych vzťahov. Teda veci hnuteľné i nehnuteľné, byty, nebytové priestory, peniaze....