DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená podľa § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)
medzi
(ďalej ako „Darca")
Určenie zmluvných strán je podstatnou náležitosťou darovacej zmluvy. Zmluvné strany označte podľa údajov z občianskeho preukazu, resp. obchodného alebo živnostenského registra.
a
(ďalej ako „Obdarovaný")
Určenie zmluvných strán je podstatnou náležitosťou darovacej zmluvy. Zmluvné strany označte podľa údajov z občianskeho preukazu, resp. obchodného alebo živnostenského registra.

(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:

Článok I

Špecifikácia daru

  1. Darca je vlastníkom peňažnej sumy vo výške EUR.
(ďalej len „Dar“)

Článok II

Predmet Zmluvy

  1. Darca týmto daruje Dar špecifikovaný v článku I tejto Zmluvy Obdarovanému a Obdarovaný Dar prijíma do svojho vlastníctva.

Článok III

Stav Daru

  1. Darca vyhlasuje, že je vlastníkom Daru a je oprávnený z Darom nakladať.
  2. Obdarovaný vyhlasuje, že sa s Darom oboznámil a jeho stav mu je dobre známy.

Článok IV

Odstúpenie od Zmluvy

  1. V prípade, že sa niektoré z vyhlásení uvedených v článku III tejto Zmluvy zo strany Darcu ukáže ako nepravdivé, je Obdarovaný oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia Darcovi o tom, že Obdarovaný od Zmluvy odstupuje. Za doručenie sa považuje aj odmietnutie prevzatia a/alebo neprevzatie zásielky adresovanej druhej Zmluvnej strane na jej adresu a to ku dňu ukončenia odbernej lehoty zásielky.

Článok

Odovzdanie daru

, dňa

...............................................
Darca
, dňa

...............................................
Obdarovaný