DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená podľa § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)
medzi
slovenská
(ďalej ako „Darca")
Určenie zmluvných strán je podstatnou náležitosťou darovacej zmluvy. Zmluvné strany označte podľa údajov z občianskeho preukazu, resp. obchodného alebo živnostenského registra.
a
slovenská
(ďalej ako „Obdarovaný")
Určenie zmluvných strán je podstatnou náležitosťou darovacej zmluvy. Zmluvné strany označte podľa údajov z občianskeho preukazu, resp. obchodného alebo živnostenského registra.

(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:

Článok I

Špecifikácia daru

 1. Darca je
  výlučným vlastníkom
  výlučným vlastníkom , o veľkosti podielu 1/1, nehnuteľnosti podľa ďalej uvedenej špecifikácie:
  • stavba - rodinný dom, súpisné číslo: , nachádzajúca sa v katastrálnom území , obec , okres , ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom , odbor katastrálny, na liste vlastníctva č. , postavená na parcele KN-
   C
   C, č. , o výmere m2, druh pozemku:
   zastavané plochy a nádvoria
   zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. vedenom Okresným úradom odbor katastrálny, okres , obec , katastrálne územie .
   (ďalej len ako „Dar“)
Doplňte údaje podľa katastra nehnuteľností
(dostupné zo stránky katasterportal.sk)

K stavbe môžete pridať aj pozemky či ďalšiu stavbu.

Článok II

Predmet Zmluvy

 1. Darca týmto daruje Dar v podieloch podľa článku 1 tejto Zmluvy Obdarovanému a Obdarovaný Dar prijíma do svojho vlastníctva.

Článok III

Stav Daru

 1. Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy sa oboznámil so stavom Daru a jeho stav mu je dobre známy.
 2. Darca vyhlasuje, že:
  1. mu nie sú známe také vady Daru, na ktoré by mal Obdarovaného osobitne upozorniť,
  2. na Dare neviaznu žiadne dlhy, Dar nie je zaťažený žiadnymi ťarchami, bremenami ani vadami v najširšom slova zmysle, ani žiadnymi právami tretích osôb,
  3. vo vzťahu k Daru neprebiehajú žiadne súdne, reštitučné, exekučné, ani iné konania, ktoré by obmedzovali dispozičné právo Darcu,
  4. k Daru neboli zriadené žiadne predkupné práva, zabezpečovacie prevody práv, opcie, iné zmluvy o budúcej zmluve, nájomné alebo podnájomné zmluvy, iné práva užívania, nebol podaný žiaden návrh na vklad, návrh alebo podnet na záznam alebo poznámku,
  5. nie je proti Darcovi vedené exekučné konanie, ani takéto konanie nehrozí; nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie, ani takýto návrh nehrozí,
  6. vlastnícke právo k Daru a výkon všetkých jeho imanentných súčasti, najmä právo Dar užívať a prevádzať nie je obmedzené žiadnym zmluvným vzťahom, dohodou alebo jednostranným vyhlásením voči tretej osobe, či už v ústnej alebo písomnej forme,
  7. neuzavrel zmluvu o prevode vlastníctva, ani inú zmluvu ohľadne prevodu alebo zaťaženia predmetného Daru s inou osobou, nezamlčal žiadne informácie, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie z tejto Zmluvy,
  8. ku dňu podpísania tejto Zmluvy neuzavrel a zaväzuje sa, že do povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech Obdarovaného neuzavrie žiadnu inú kúpnu, budúcu, darovaciu, nájomnú, záložnú, zmluvu o zriadení vecného bremena alebo akúkoľvek inú zmluvu zakladajúcu práva tretích osôb k Daru ani sa k uzatvoreniu takýchto zmlúv nezaviaže a nepodá a zaväzuje sa, že ani nepodá návrh na povolenie vkladu vlastníckeho alebo iného práva k Daru v prospech tretej osoby a zdrží sa akéhokoľvek takého nakladania s Nehnuteľnosťami, ktoré by znížilo jeho hodnotu.

Článok IV

Odstúpenie od Zmluvy

 1. V prípade, že sa niektoré z vyhlásení uvedených v článku III tejto Zmluvy zo strany Darcu ukáže ako nepravdivé, je Obdarovaný oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia Darcovi o tom, že Obdarovaný od Zmluvy odstupuje. Za doručenie sa považuje aj odmietnutie prevzatia a/alebo neprevzatie zásielky adresovanej druhej Zmluvnej strane na jej adresu a to ku dňu ukončenia odbernej lehoty zásielky.

Článok V

Odovzdanie daru

 1. Darca sa zaväzuje odovzdať Obdarovanému Dar najneskôr do dní
  od uzavretia Zmluvy.
  od uzavretia Zmluvy.
 2. O odovzdaní Daru sa spíše odovzdávací protokol, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Súčasťou odovzdávacieho protokolu je aj uvedenie stavu meračov energií prislúchajúcich k Daru.

Článok VI

Kataster nehnuteľností

 1. Vlastníctvo k Daru prechádza na Obdarovaného až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Týmto dňom úžitky, nebezpečenstvá, povinnosti ako aj všetky práva spojené s vlastníctvom darovaných nehnuteľností prechádzajú na obdarovaného.
 2. Návrh na vklad vlastníckeho práva k Daru v prospech Obdarovaného podá na príslušnom úrade, odbore katastrálnom
  Darca
  Darca bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy.
 3. Správny poplatok súvisiaci s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností na základe tejto Zmluvy je povinný zaplatiť
  Darca
  Darca .
 4. V prípade, že príslušný Okresný úrad, odbor katastrálny, rozhodne inak ako povolením vkladu do katastra nehnuteľností, Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť (napr. uzatvorením dodatku k tejto Zmluve) tak, aby podmienky alebo požiadavky príslušného Okresného úradu, odbor katastrálny, na vklad do katastra nehnuteľností boli splnené.

Článok VII

Rozhodné právo

 1. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 1. Obdarovaný si je vedomý, že Darca sa môže domáhať vrátenia Daru, ak sa Obdarovaný bude správať k Darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo poruší dobré mravy. Za hrubé porušenie dobrých mravov sa považuje príkladmo fyzické napadnutie Darcu Obdarovaným.
 2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto vyhlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto Zmluvy.
 3. Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
 4. Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
 5. Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
 6. K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného osobami oprávnenými konať v mene Zmluvných strán.
 7. Táto zmluva je vyhotovená v rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre každú Zmluvnú stranu.
 8. Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch Zmluvných strán.
 9. Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa Zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky.
 10. Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
 11. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Zadajte počet rovnopisov Zmluvy, pričom 2 rovnopisy sú určené pre kataster.

Body, ktoré sú pre Vás nepodstatné môžete odstrániť.
, dňa

...............................................
Darca
, dňa

...............................................
Obdarovaný