Plnomocenstvo

Splnomocniteľ:

Podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený.

týmto splnomocňujem splnomocnenca:

aby ma v plnom rozsahu zastupoval a vykonával všetky potrebné právne úkony spojené s predajom, prevodom, zmenami v evidencii, a prevzatím finančných prostriedkov týkajúcich sa nižšie uvedeného motorového vozidla:
Toto splnomocnenie je platné od 23.04.2024 do .
Splnomocnenec plnomocenstvo prijíma, na znak čoho pridáva svoj podpis.
, dňa 23.04.2024
............................................................
vlastnoručný podpis splnomocnenca
............................................................
vlastnoručný podpis splnomocniteľa