Splnomocnenie

Splnomocniteľ:

Podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený.

týmto splnomocňujem

splnomocnenca:

na používanie motorového vozidla

na cesty do všetkých štátov Európskej únie a na území SR.
Plná moc sa vydáva na dobu neurčitú.
, dňa
............................................................
vlastnoručný podpis splnomocniteľa