Splnomocnenie

Splnomocniteľ:

Podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený.

týmto splnomocňujem splnomocnenca:

na používanie motorového vozidla

Uveďte územie na ktorom môže splnomocnenec auto používať.

napr: na cesty do všetkých štátov Európskej únie, na území SR a na území Ukrajiny.
na cesty do všetkých štátov Európskej únie a na území SR.
Plná moc sa vydáva na dobu neurčitú.
Splnomocnenec plnomocenstvo prijíma, na znak čoho pridáva svoj podpis.
, dňa 17.07.2024
............................................................
vlastnoručný podpis splnomocnenca
............................................................
vlastnoručný podpis splnomocniteľa