Plnomocenstvo

Splnomocniteľ:

Podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený.

týmto splnomocňujem splnomocnenca:

k zriadeniu všetkých potrebných právnych úkonov a zmeny v evidencii na Dopravnom inšpektoráte Polície SR (odhlásenie, prihlásenie a iné zmeny) na uvedenom motorovom vozidle:

Toto splnomocnenie udeľujem na dobu neurčitú, v plnom rozsahu a zaniká vykonaním úkonu, na ktorý bolo udelené.

, dňa 22.06.2024
............................................................
vlastnoručný podpis splnomocnenca
............................................................
vlastnoručný podpis splnomocniteľa