Splnomocnenie

Splnomocniteľ:

Podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený.

týmto splnomocňujem

splnomocnenca:

k zriadeniu všetkých potrebných právnych úkonov a zmeny v evidencii na Dopravnom inšpektoráte Polície SR (odhlásenie, prihlásenie a iné zmeny) na uvedenom motorovom vozidle:

, dňa
............................................................
vlastnoručný podpis splnomocniteľa