Splnomocnenie

Splnomocniteľ:

týmto splnomocňujem

Splnomocnenca:

Toto splnomocnenie je platné od 05.10.2022 do .
dňa
............................................................
vlastnoručný podpis splnomocnenca
............................................................
vlastnoručný podpis splnomocniteľa