Splnomocnenie

Splnomocniteľ:

týmto splnomocňujem

Splnomocnenca:

dňa
............................................................
vlastnoručný podpis splnomocniteľa