GENERÁLNE PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ:

(ďalej "splnomocniteľ")

týmto v plnom rozsahu splnomocňuje

Splnomocnenca:

(ďalej "splnomocnenec")

na všetky právne úkony.

Toto plnomocenstvo je platné od 22.06.2024 do .
Toto plnomocenstvo nemá obmedzenú dobu platnosti.
dňa
............................................................
vlastnoručný podpis splnomocniteľa