Pripomienky

Máte nejaký problém, nápad na zlepšenie alebo pripomienku ? Chýba Vám tu niečo ? Napíšte nám.

V nižšie uvedenom vzore generálnej plnej moci postupne vyplňte Vaše údaje, následne si tlačivo môžete uložiť, poslať na email alebo vytlačiť.

GENERÁLNA PLNÁ MOC

Podpísaný(á):
rodné číslo:

bytom:

(ďalej "splnomocniteľ")

splnomocňujem

meno a priezvisko:
rodné číslo:

bytom:

(ďalej "splnomocnenec")

na všetky právne úkony.

Splnomocnenec Jana Voľná nar. je oprávnený v mojom mene podpisovať listiny, podávať vysvetlenia, činiť vyhlásenia rôzneho druhu voči fyzickým osobám, právnickým osobám, orgánom štátnej správy a samosprávy, ako aj voči peňažným ústavom.

Je oprávnený nakladať s finančnými prostriedkami nachádzajúcimi sa na účtoch v peňažných ústavoch vedených na moje meno, zastupovať ma pred špecializovanými orgánmi štátnej správy a zastupovať ma v súdnych sporoch, ako aj na dopravných inšpektorátoch.

Taktiež je oprávnený preberať peňažné i nepeňažné poštové zásielky, doporučené listové zásielky adresované mojej osobe, zásielky do vlastných rúk, ako aj iné zásielky na finančné prostriedky doručované šekmi poštou. Ďalej je oprávnený v mojom mene podávať a preberať žiadosť o výpis alebo odpis z registra trestov.

Som si vedomý/á, že v zmysle obsahu tejto generálnej plnej moci je splnomocnenec Jana Voľná nar. 19.07.1980 oprávnený vykonať akýkoľvek právny úkon, ktorý nie je v rozpore s právnym poriadkom.

Táto generálna plná moc nemá obmedzenú dobu platnosti.


V dňa
.............................................................
vlastnoručný podpis splnomocnenca
.............................................................
vlastnoručný podpis splnomocniteľa
Generálna plná moc sa generuje, čakajte prosím
Generálna plná moc bola vygenerovaná.

Vyberte formát:
DOC PDF
Kam chcete odoslať generálnu plnú moc? Vyberte formát:
DOC PDF
pridané 26.2.2015