Pripomienky

Máte nejaký problém, nápad na zlepšenie alebo pripomienku ? Chýba Vám tu niečo ? Napíšte nám.

V nižšie uvedenom vzore generálnej plnej moci postupne vyplňte Vaše údaje, následne si tlačivo môžete uložiť, poslať na email alebo vytlačiť.

GENERÁLNA PLNÁ MOC

Podpísaný(á):
rodné číslo:

bytom:

(ďalej "splnomocniteľ")

splnomocňujem

meno a priezvisko:
rodné číslo:

bytom:

(ďalej "splnomocnenec")

na všetky právne úkony.

Splnomocnenec Jana Voľná nar. je oprávnený v mojom mene podpisovať listiny, podávať vysvetlenia, činiť vyhlásenia rôzneho druhu voči fyzickým osobám, právnickým osobám, orgánom štátnej správy a samosprávy, ako aj voči peňažným ústavom.

Je oprávnený nakladať s finančnými prostriedkami nachádzajúcimi sa na účtoch v peňažných ústavoch vedených na moje meno, zastupovať ma pred špecializovanými orgánmi štátnej správy a zastupovať ma v súdnych sporoch, ako aj na dopravných inšpektorátoch.

Taktiež je oprávnený preberať peňažné i nepeňažné poštové zásielky, doporučené listové zásielky adresované mojej osobe, zásielky do vlastných rúk, ako aj iné zásielky na finančné prostriedky doručované šekmi poštou. Ďalej je oprávnený v mojom mene podávať a preberať žiadosť o výpis alebo odpis z registra trestov.

Som si vedomý/á, že v zmysle obsahu tejto generálnej plnej moci je splnomocnenec Jana Voľná nar. 19.07.1980 oprávnený vykonať akýkoľvek právny úkon, ktorý nie je v rozpore s právnym poriadkom.

Táto generálna plná moc nemá obmedzenú dobu platnosti.


V dňa
.............................................................
vlastnoručný podpis splnomocnenca
.............................................................
vlastnoručný podpis splnomocniteľa
Generálna plná moc sa generuje, čakajte prosím
Generálna plná moc bola vygenerovaná.

Vyberte formát:
DOC PDF
Kam chcete odoslať generálnu plnú moc? Vyberte formát:
DOC PDF
pridané 26.2.2015


Vystavovanie faktúry online nebolo nikdy jednoduchšie! Vyskúšajte aj vy fakturačný program iDoklad!
Tip na personálny informačný systém Vema, ktorý vám umožní spravovať všetku personálnu agendu aj mzdy jednoducho online.