ODVOLANIE PLNEJ MOCI

podľa § 33b Občianskeho zákonníka

Splnomocniteľ

týmto odvoláva v plnom rozsahu plnomocenstvo udelené dňa 23.04.2021

Splnomocnencovi:

dňa
............................................................
podpis splnomocniteľa