DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA

uzatvorený na základe ustanovenia § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi:

Zadajte poradové číslo dodatku a dátum uzatvorenia zmluvy o dielo.
Objednávateľ:
(ďalej ako „objednávateľ")
Vyplňte údaje objednávateľa.
a
Zhotoviteľ:
(ďalej ako „zhotoviteľ")
Vyplňte údaje zhotoviteľa.
(Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“).


Článok I

Úvodné ustanovenia

V prípade potreby pridajte ďalšie body.
  1. Dňa __________ medzi sebou zhotoviteľ a objednávateľ uzavreli zmluvu o dielo, v ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo pre objednávateľa.
  2. Zmluvné strany sa spoločne dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve o dielo.
  3. Tento dodatok predstavuje 1. dodatok ku predmetnej zmluve medzi zmluvnými stranami uzavretej dňa __________.

Článok II

Predmet

Opis a špecifikácia na čom sa zmluvné strany dohodli, teda čo je predmetom dodatku.
  1. Zmluvné strany sa zhodli, že:

Článok III

Záverečné ustanovenia

  1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
  2. Tento dodatok je vyhotovený v .
  3. Časti zmluvy o dielo, ktorých sa tento dodatok netýka, zostávajú nezmenené.
  4. Tento dodatok sa riadi právom Slovenskej republiky.
  5. Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť na uzavretie tohto dodatku. Pred podpisom si ho riadne prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia.
  6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzatvorený dobrovoľne, slobodne, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom ho zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.
, dňa

...............................................
Objednávateľ

...............................................
Zhotoviteľ