Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

(ďalej len „dohoda“)
Zhotoviteľ:

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)
Zadajte údaje zhotoviteľa.
Objednávateľ:

(ďalej len ako „objednávateľ“)
Zadajte údaje objednávateľa.
(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej tiež spoločne len ako „zmluvné strany“)


Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Zmluvné strany uzatvorili dňa zmluvu o dielo , ktorej predmetom bol záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa (ďalej len ako „dielo“) a záväzok objednávateľa prevziať dielo a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
Doplňte deň uzatvorenia zmluvy a predmet zmluvy o dielo.

Článok II

Predmet dohody

 1. V zmysle predmetnej zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli, že dňom účinnosti tejto dohody ukončujú zmluvu o dielo a zmluvný vzťah, ktorý ňou založili.
 2. Dôvodom odstúpenia od zmluvy zo strany
  objednávateľa
  je:
  1. Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním diela dlhšie než dní.
  2. Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok zhotoviteľa a/alebo zhotoviteľ sa stane platobne neschopným.
  3. Zhotoviteľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než dní a zmluvné strany sa nedohodli inak.

Článok III

Odplata

 1. Podpisom tejto dohody obidve zmluvné strany vyhlasujú, že si nebudú nárokovať úhradu žiadnych finančných a iných nárokov z titulu predčasného ukončenia zmluvy o dielo.
Vyberte či má zhotoviteľ nárok na odplatu časti zrealizovaného diela.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

 1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom obidvoma zmluvnými stranami.
 2. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží po jednom rovnopise.
V prípade potreby pridajte ďalšie body.
, dňa 18.05.2024
...............................................
Objednávateľ
...............................................
Zhotoviteľ