Príkazná zmluva

uzatvorená na základe ustanovení § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník medzi:

Príkazcom:
(ďalej ako „príkazca")
Príkazná zmluva môže byť uzatvorená medzi zmluvnými stranami, ktoré sú právnickými alebo fyzickými osobami.
a
Príkazníkom:
(ďalej ako „príkazník")
Zadajte údaje príkazcu - toho, kto obstará špecifikovanú vec alebo činnosť.
(Príkazca a príkazník ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok I

Predmet zmluvy

Zadefinovanie predmetu príkaznej zmluvy je povinnou náležitosťou zmluvy.

Príkazná zmluva sa využíva na rôzne účely, a to najmä tam, kde z určitých dôvodov pracovnoprávny alebo podnikateľský vzťah neprichádza do úvahy.
 1. Príkazník sa touto príkaznou zmluvou zaväzuje, že pre príkazcu vo vlastnom mene a na účet príkazcu obstará nejakú vec, alebo vykoná činnosť pre príkazcu, a to
  za odmenu podľa článku II. tejto zmluvy.
 2. Príkazník sa zaväzuje, že pre príkazcu
  obstará:
  (predmet zmluvy ďalej aj ako „príkaz“)
 3. Zmluvné strany sa zaviazali, že si budú plniť oznamovaciu povinnosť o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na splnenie zmluvného záväzku.

Článok II

Odmena a platobné podmienky

Zadajte akým spôsoom bude odmena príkazníkovi vyplatená.
Úhrada odmeny:
 1. Príkazca sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie príkazu odmenu vo výške
  Mena...
  🇪🇺 EUR - euro
  EUR (slovom EUR)
  (nezobrazovať DPH)
  .
 2. Úhrada odmeny sa uskutoční
  prevodom z účtu príkazcu
  na bankový účet príkazníka IBAN: .
 3. Splatnosť dohodnutej odmeny je najneskôr do
  od splnenia predmetu tejto zmluvy.
 4. Zaplatením odmeny sa rozumie pripísanie celej príslušnej čiastky na bankový účet príkazníka.
 5. Príkazca má právo na odmenu, a to aj vtedy, keď sa nedostaví výsledok plnenia predmetu tejto zmluvy. To neplatí, ak k výsledku nedošlo v dôsledku porušenia povinnosti príkazníka.

Článok III

Preddavok a náhrada účelne vynaložených nákladov

Ak sa inak nedohodlo, príkazca je povinný, poskytnúť príkazníkovi vopred na jeho žiadosť primerané prostriedky nevyhnutné na splnenie príkazu a nahradiť príkazníkovi potrebné a užitočné náklady vynaložené pri vykonávaní príkazu, a to aj keď sa výsledok nedostavil.
 1. Príkazca
  sa zaväzuje
  poskytnúť príkazníkovi preddavok na účelne vynaložené náklady súvisiace s vykonaním príkazu.
 2. Príkazca sa zaväzuje zaplatiť preddavok príkazníkovi v lehote od
  uzavretia tejto zmluvy.
 3. V odmene príkazníka
  nie sú
  zahrnuté všetky výdavky a vynaložené náklady príkazníka súvisiace s predmetom zmluvy.
 4. Popri odmene
  príkazník právo na úhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s výkonom predmetu zmluvy aj v prípade, že k výsledku nedošlo. To neplatí, ak k výsledku nedošlo v dôsledku porušenia povinnosti príkazníka.
 5. Príkazca má právo všetky hotové výdavky a náklady príkazníka vopred schváliť. Vopred neschválené výdavky a náklady príkazca nie je povinný príkazníkovi preplatiť.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady a hotové výdavky súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy nesmú prekročiť sumu vo výške
  Mena...
  🇪🇺 EUR - euro
  EUR (slovom: EUR)
  (nezobrazovať DPH)
  .

Článok IV

Práva a povinnosti príkazníka

Zastúpenie príkazníka je prípustné, len keď to príkazca dovolí, alebo keď je vykonanie príkazu zástupcom nevyhnutne potrebné.
Ak súhlas na ustanovenie zástupcu udelil príkazca, príkazník zodpovedá len za zavinenie pri výbere zástupcu a nie je zodpovedný za konanie zástupcu.
 1. Príkazník je povinný konať osobne.
 2. Ak príkazník vykonanie príkazu zverí tretej osobe, zodpovedá, akoby predmet zmluvy vykonával sám.
 3. Príkazník
  je
  oprávnený ustanoviť si zástupcu. Ak si príkazník ustanoví zástupcu, zodpovedá iba za zavinenie pri voľbe zástupcu.
 4. Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich znalostí a schopností.
 5. Príkazník sa môže odchýliť od pokynov príkazcu, len ak to je nevyhnutné v záujme príkazcu, a ak nie je možné včas dostať súhlas príkazcu na také konanie. Inak je zodpovedný za škodu.
 6. Príkazník je povinný príkazcovi podať správy o postupe plnenia príkazu.
 7. Príkazník je povinný previesť na príkazcu všetok úžitok z vykonaného príkazu, a po vykonaní predloží príkazcovi vyúčtovanie.
 8. Príkazník
  je
  pri plnení príkazu oprávnený konať za príkazcu v jeho mene. Príkazca sa zaväzuje pri uzatvorení tejto zmluvy udeliť príkazníkovi písomné plnomocenstvo a príkazník sa zaväzuje plnomocenstvo prijať.
 9. Plnomocenstvo zaniká spolu so zánikom účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však spolu so splnením príkazu.

Článok V

Škoda

 1. V prípade ak príkazca nesplní svoje povinnosti vyplývajúce z tejto príkaznej zmluvy riadne a včas, zaväzuje sa nahradiť príkazníkovi všetku škodu, ktorá mu týmto porušením vznikne.
 2. Príkazca je povinný nahradiť príkazníkovi škodu, ktorá príkazníkovi vznikla v súvislosti s výkonom príkazu.
 3. Ak príkazník vykonáva predmet zmluvy za odplatu, alebo mu odplata bez ohľadu na dohodu zmluvných strán vzhľadom na jeho povolanie patrí, riziko vzniku náhodnej škody nesie sám.
 4. Príkazník je zodpovedný a znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré prevzal či už od príkazcu alebo od tretích osôb za účelom splnenia príkazu.

Článok VI

Zmluvná pokuta

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zmluvnej pokute. Článok je môžné odstrániť.
 1. Ak je príkazník v omeškaní s výkonom predmetu zmluvy o viac ako , zaväzuje sa uhradiť príkazcovi zmluvnú pokutu, a to vo výške
  (v EUR):
  Mena...
  🇪🇺 EUR - euro
  EUR.
 2. Ak je príkazca v omeškaní s uhradením odmeny alebo jej časti o viac ako , zaväzuje sa uhradiť príkazníkovi zmluvnú pokutu, a to vo výške % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia príslušnej sumy.
 3. Zmluvná pokuta nemá vplyv na náhradu škody a poškodená zmluvná strana má právo požadovať náhradu škody od druhej zmluvnej strany v plnej výške.

Článok VII

Trvanie zmluvy a zánik zmluvy

Zadajte do kedy má byť príkaz vykonaný.
 1. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do splnenia predmetu zmluvy, pričom príkazník sa zaväzuje príkaz vykonať najneskôr do .
 2. Príkazca môže odvolať príkaz kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu. Odvolanie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia príkazníkovi.
 3. Ak príkazná zmluva zanikla odvolaním, je príkazca povinný nahradiť príkazníkovi náklady vzniknuté do odvolania, utrpenú škodu, a ak prislúcha príkazníkovi odmena, aj jej časť zodpovedajúcu vykonanej práci. To platí aj vtedy, ak sa dokončenie príkazného konania zmarilo náhodou, na ktorú nedal príkazník podnet.
 4. Príkazník je oprávnený príkaznú zmluvu kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu vypovedať. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba je a začína plynúť
  dňom nasledujúcim po doručení výpovede.
 5. Táto zmluva zaniká smrťou príkazníka.
 6. Na ostatné náležitosti týkajúce sa zániku zmluvy sa primerane použijú ustanovenia § 33b zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, o zániku plnomocenstva.

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
 2. Táto príkazná zmluva sa vyhotovuje v
 3. Všetky zmeny a doplnenia tejto príkaznej zmluvy musia byť vyhotovené po vzájomnej dohode zmluvných strán výhradne vo forme písomných dodatkov, ktoré sa stanú po podpise obidvoma zmluvnými stranami neoddeliteľnou súčasťou tejto príkaznej zmluvy.
 4. Vzťahy touto príkaznou zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 5. Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok.
 6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy. Pred podpisom tejto zmluvy si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú.
, dňa
...............................................
Príkazca
...............................................
Príkazník