Dohoda o brigádnickej práci študenta

uzatvorená podľa § 227 a nasl. Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi
(ďalej ako „Zamestnávateľ")
Určenie zmluvných strán je podstatnou náležitosťou dohody. Označte zamestnávateľa podľa údajov z obchodného alebo živnostenského registra.
a
(ďalej ako „Zamestnanec")
Túto dohodu môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku.

Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.

(Zamestnávateľ a Zamestnanec ďalej tiež spoločne ako "Zmluvné strany“")
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:

Článok

Článok

Článok

Článok

Článok

Článok

, dňa
...............................................
Zamestnávateľ
...............................................
Zamestnanec