Dohoda o zrážkach zo mzdy

uzatvorená podľa § 20 ods. 2 a § 131 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:
Zadajte údaje zamestnávateľa.
a
Zamestnanec:
Zadajte údaje zamestnanca.
(Zamestnávateľ a zamestnanec spolu ďalej ako „strany dohody“)


Článok I

 1. Zamestnanec vykonáva na základe pracovnej zmluvy zo dňa prácu pre zamestnávateľa na pozícií .
 2. Zamestnanec dňa spôsobil zamestnávateľovi škodu vo výške EUR (slovom EUR).
 3. Na základe písomnej dohody o náhrade škody medzi zamestnávateľom a zamestnancom zo dňa zamestnanec uznal, že v uvedenej výške spôsobil škodu zamestnávateľovi, a zároveň sa zaviazal vzniknutú škodu uhradiť do .
 4. V prípade, ak škoda nebude zamestnancom uhradená do _________, zamestnanec súhlasí s vykonávaním zrážok zo mzdy vo výške
  EUR
  mesačne od až pokiaľ nebude uhradená celá suma.
 5. Zrážka zo mzdy bude vykonávaná v prospech a na účet zamestnávateľa uvedený v úvode tejto dohody.
Pre zachovanie konkrétnosti dohody o zrážkach zo mzdy je potrebné doplniť deň spôsobenia škody, výšku škody ako takej a zároveň poukázať na dohodu o náhrade škody medzi zamestnancom a zamestnávateľom a splatnosť do kedy má byť škoda zamestnávateľovi uhradená.

Článok II

 1. Strany dohody prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaný touto dohodou sú slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné.
 2. Strany dohody prehlasujú, že sú plne spôsobilé na uzavretie tejto dohody. Pred podpisom tejto dohody si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní touto dohodou ju vlastnoručne podpisujú.
 3. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom zamestnanec obdrží jeden rovnopis a zamestnávateľ dva rovnopisy.
V prípade potreby zadajte ďalšie body.
, dňa 17.07.2024
..............................................
Zamestnávateľ
..............................................
Zamestnanec