DODATOK č.
PRACOVNEJ ZMLUVY ZO DŇA

uzavretej medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Zmenu obsahu pracovnej zmluvy možno zmeniť dodatkom k pracovnej zmluve, a to len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene.
Zamestnávateľ:
(ďalej ako „zamestnávateľ")
a
Zamestnanec:
(ďalej ako „zamestnanec")
Vyplňte údaje zamestnanca.
(zamestnávateľ a zamestnanec ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“).


Článok I

  1. Zamestnávateľ a zamestnanec uzavreli dňa __________, pracovnú zmluvu, na základe ktorej vznikol medzi zmluvnými stranami pracovný pomer, kde zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa prácu v pracovnej pozícii: (ďalej len „pracovná zmluva“).

Článok II

  1. Zmluvné strany sa dohodli, že pracovná zmluva sa s účinnosťou od 22.06.2024 mení nasledovne:
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia pracovnej zmluvy zostávajú bez zmeny.
  3. Zmluvné strany sa dohodli, že tento dodatok č. _____ pracovnej zmluvy predstavuje neoddeliteľnú súčasť pracovnej zmluvy a vyhotovuje sa v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
  4. Zmluvné strany si tento dodatok č. _____ prečítali, jeho obsahu porozumeli, tento vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho tento dodatok č. _____ podpisujú.
, dňa

...............................................
Zamestnávateľ

...............................................
Zamestnanec