Pripomienky

Máte nejaký problém, nápad na zlepšenie alebo pripomienku ? Chýba Vám tu niečo ? Napíšte nám.

V nižšie uvedenom vzore dohody o vykonaní práce postupne vyplňte Vaše údaje,
následne si dohodu o vykonaní práce môžete uložiť, poslať na email alebo vytlačiť.

DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE

Zmluvné strany:


,
Zast.:
IČO:
/ ďalej len "zamestnávateľ"/

a

,
Dát. nar.:
Č. účtu:
Bankové spojenie:
/ ďalej len "zamestnanec"/

po vzájomnej dohode uzatvárajú v zmysle § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov nasledujúcu Dohodu o vykonaní práce /ďalej len „Dohoda“/

Čl. I
Predmet dohody

 1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto dohody, kt. predmetom je výkon pracovnej úlohy a to vymaľovanie kancelárie č. d. 544 nachádzajúcej sa v sídle zamestnávateľa.

Čl. II
Miesto výkonu

 1. Miesto výkonu práce je sídlo zamestnávateľa, a to Sládkovičova 15, 821 09 Bratislava, spoločnosť Veleria, s.r.o., 2. poschodie, kancelária č. dverí 544.

Čl. III
Rozsah výkonu práce

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnanec vykoná pracovnú úlohu špecifikovanú v čl. I bod 1 v rozsahu .
 2. Zamestnanec sa zaväzuje dohodnutú pracovnú úlohu vykonať v dobe od .

Čl. IV
Odmena za prácu

 1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vykonanú pracovnú úlohu vo výške 390,- eur.
 2. Zamestnávateľ poukáže dohodnutú odmenu za vykonanú pracovnú úlohu zamestnancovi na účet do 15 dní odo dňa odovzdania vykonanej pracovnej úlohy a to na účet vedený vo VÚB, a.s., č. účtu: 113132311/0200.

Čl. V
Ostatné dojednania

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať zmluvné podmienky dohodnuté v tejto dohode.
 2. Zamestnanec sa zaväzuje vykonať dohodnutú pracovnú úlohu osobne, zodpovedne, riadne a tak, aby boli dodržané všetky právne predpisy.
 3. Zamestnávateľ sa zaväzuje vytvárať vhodné pracovné podmienky a zaistiť bezpečný výkon práce v súlade s BOZP.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnanec vymaľuje kanceláriu uvedenú v čl. I bod 1 bielou farbou značky PRIMALEX a škrabanou omietkou (vzor omietky Príloha č. 1), kt. mu poskytne zamestnávateľ.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnanec zanechá kanceláriu upratanú, to zn. bez akýchkoľvek viditeľných nečistôt spôsobených vykonaním pracovnej úlohy.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnanec vymaľuje celú kanceláriu, kt. je predmetom tejto dohody vrátane stropu.

Čl. VI
Zánik dohody

 1. Táto dohoda zanikne riadnym vykonaním a odovzdaním pracovnej úlohy zamestnávateľovi a vyplatením dohodnutej odmeny na účet zamestnanca.
 2. Dohoda môže zaniknúť aj na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
 3. V prípade, že zamestnanec nevykonal úlohu dohodnutú v tejto zmluve v dobe stanovenej v čl. III bod 2, má zamestnávateľ nárok na odstúpenie od tejto dohody.
 4. Zamestnanec má nárok na odstúpenie od dohody ak nemôže vykonať pracovnú úlohu z dôvodov na strane zamestnávateľa, najmä ak mu zamestnávateľ nevytvoril vhodné pracovné podmienky.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia

 1. Akékoľvek zmeny tejto dohody je možné vykonať len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán vo forme Dodatku k dohode. Práva a povinnosti v tejto dohode priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že jednotlivým ustanoveniam dohody rozumejú, zmluva bola uzavretá slobodne, vážne a žiadne z jej ustanovení zmluvné strany nepovažujú za rozporné s dobrými mravmi.

Zamestnávateľ Zamestnanec
V Bratislave, dňa 19.03.2019
V Bratislave, dňa 19.03.2019
..................................................................................
Aurel Valentovič
Veleria, s.r.o.
Vincent Šimik


Dohoda o vykonaní práce sa generuje, čakajte prosím
Dohoda o vykonaní práce bola vygenerovaná.

Vyberte formát:
DOC PDF
Kam chcete odoslať dohodu o vykonaní práce? Vyberte formát:
DOC PDF
pridané 24.2.2014

Obsah dohody o vykonaní práce slúži na informatívne účely ako vzor.
Odporúčame, aby ste si ju nechali vypracovať poverenou osobou.

Dohoda o vykonaní práce:

 • patrí medzi Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§223-228a zák.č. 311/2001 Z. z.)
 • musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná
 • má povahu prác jednorazového charakteru, tieto dohody majú osobitnú povahu, zamestnávatelia môžu s FO uzatvárať tieto dohody len výnimočne a to na plnenie svojich úloh, na zabezpečovanie svojich potrieb, kt. výkon v pracovnom pomere by bol pre zamestnávateľa neúčelný a nehospodárny
 • predmetom dohody musí byť individuálne určený pracovný úkon alebo úloha, resp. výsledok prac. činnosti
 • uzatvára sa vždy na dobu určitú
 • nesmie presiahnuť 350 hodín v kalendárnom roku
 • priebeh pracovného procesu / výkonu práce nie je riadený zamestnávateľom

Súvisiace tlačivá:

Dohoda o pracovnej činnosti