Dôležité čísla:
12mesiacov Dohodu možno uzatvoriť najvac na 12 mesiacov.
350hodín v kalendárnom rokuVykonanie práce je limitované 350 hodinami v kalendárnom roku.
§ 226Zákonník práceDohoda sa uzatvára podľa § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce

Dohoda o vykonaní práce

uzavretá podľa § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:
Doplňte údaje zamestnávateľa.
a
Zamestnanec:
Doplňte údaje zamestnanca.
(Zamestnávateľ a zamestnanec spolu ďalej ako „strany dohody“)

Článok I

Druh a miesto výkonu práce

 1. Zamestnanec sa zaväzuje vykonávať pre zamestnávateľa prácu (pracovnú úlohu):
 2. Zamestnanec vyhlasuje, že je plne zdravotne spôsobilý na výkon práce pre zamestnávateľa podľa tejto dohody. Akúkoľvek zmenu svojej spôsobilosti na výkon dohodnutej práce je zamestnanec povinný bezodkladne písomne oznámiť zamestnávateľovi.
 3. Miestom výkonu práce je .
Zamestnávateľ uvedie a popíše prácu, pracovnú úlohu, ktorej vykonanie požaduje od zamestnanca.

Článok II

Rozsah pracovného času

 1. Rozsah práce vykonávanej zamestnancom sa predpokladá na hodín.
 2. Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodol, že zamestnanec
  bude vykonávať prácu v dňoch
  bude vykonávať prácu v dňoch , v čase .
Rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce.

Článok III

Odmena za vykonanú prácu

 1. Za vykonanú prácu prináleží zamestnancovi odmena vo výške EUR.
 2. Na základe dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom je odmena splatná
  do
  do . dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola práca vykonaná.
 3. Odmena bude poukazovaná zamestnancovi na bankový účet uvedený v úvode tejto dohody pri označení zamestnanca.
Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce. Medzi účastníkmi možno dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy.
Zamestnávateľ môže odmenu po prerokovaní so zamestnancom primerane znížiť, ak vykonaná práca nezodpovedá dohodnutým podmienkam.

Článok IV

Doba trvania dohody a ukončenie dohody

 1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do , dovtedy je zamestnanec povinný vykonať pracovnú úlohu. Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodli, že zamestnanec začne s výkonom práce najskôr odo dňa nasledujúcom po dni uzavretia tejto dohody.
 2. Dohodu o vykonaní práce je možné ukončiť aj pred odovzdaním práce, a to:
  1. dohodou uzatvorenou medzi zamestnávateľom a zamestnancom o ukončení dohody o vykonaní práce. Dohoda o ukončení musí byť písomná a musí byť podpísaná obidvomi zmluvnými stranami, inak je neplatná.
  2. odstúpením zamestnávateľa, ak zamestnanec nevykonával pracovnú úlohu v dohodnutej dobe. Odstúpenie je účinné jeho doručením zamestnancovi.
  3. odstúpením zamestnanca, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky. Zamestnávateľ je v tomto prípade povinný nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla. Odstúpenie je účinné jeho doručením zamestnávateľovi.
 3. Ukončením dohody je zamestnanec povinný vrátiť zamestnávateľovi všetky technické a materiálne pomôcky poskytnuté zamestnávateľom, a to bezodkladne po ukončení dohody.
Dohodu možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.
Strany dohody si v dohode môžu dohodnúť aj spôsob jej skončenia. Nie je to však povinná náležitosť dohody.

Článok V

Povinnosti zamestnanca

 1. Zamestnanec sa zaväzuje:
  1. vykonávať dohodnuté pracovné úlohy osobne,
  2. vykonávať dohodnuté pracovné úlohy svedomite, riadne, zodpovedne a včas podľa svojich znalostí a vedomostí a dodržiavať podmienky dohodnuté v dohode,
  3. riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami,
  4. ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou a zničením,
  5. dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na ním vykonávanú pracovnú úlohu, najmä právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavať ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú,
  6. dodržiavať vnútropodnikové predpisy a pokyny nadriadených,
  7. dodržiavať pracovnú disciplínu,
  8. oznámiť zamestnávateľovi včas svoju neprítomnosť na pracovisku,
  9. nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,
  10. dodržiavať pokyny a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  11. konať tak, aby neohrozil život alebo zdravie iného zamestnanca, ani tretích osôb.
 2. Zamestnanec je povinný písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú jeho pracovnoprávneho vzťahu a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy pre doručovanie písomností, a ak sa so súhlasom zamestnanca poukazuje výplata na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, aj zmenu bankového spojenia.
 3. Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu spôsobenú porušením povinností pri výkone práce, alebo v priamej súvislosti s ňou rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere.

Článok VI

Povinnosti zamestnávateľa

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje:
  1. prideľovať zamestnancovi prácu podľa tejto dohody,
  2. utvárať zamestnancom primerané pracovné podmienky zabezpečujúce riadny a bezpečný výkon práce,
  3. poskytovať potrebné základné prostriedky, materiál, náradie a osobné ochranné pracovné prostriedky,
  4. oboznámiť zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa na prácu nimi vykonávanú, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  5. poskytnúť zamestnancom za vykonanú prácu dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné dohodnuté podmienky,
  6. dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi a ostatnými predpismi a touto dohodou.

Článok VII

Ochrana osobných údajov

 1. Zamestnávateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES - všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Zamestnanec týmto vyhlasuje, že bol zamestnávateľom informovaný o svojich právach a povinnostiach v súvislosti s ochranou osobných údajov a zásadách spracúvania osobných údajov u zamestnávateľa. Zamestnanec súhlasí so spracúvaním osobných údajov zamestnávateľom za účelom realizácie plnení podľa tejto zmluvy a pre vnútorné potreby zamestnávateľa. Zamestnávateľ má právo spracovať osobné údaje elektronickými prostriedkami spôsobom umožňujúcim uloženie osobných údajov v elektronických databázach a spracovanie týchto údajov počítačovými programami používanými zamestnávateľom a osobami, ktoré pre zamestnávateľa vykonávajú vnútornú správu jeho podniku. Zamestnanec výslovne oprávňuje zamestnávateľa v rámci vyššie uvedeného súhlasu k odovzdaniu osobných údajov zamestnanca osobám, ktoré pre zamestnávateľa vykonávajú vnútornú správu jeho podniku, najmä osobám zabezpečujúcim pre zamestnávateľa účtovníctvo, právne a finančné služby.

Článok VIII

Mlčanlivosť

 1. Zamestnanec sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonávaním práce pre zamestnávateľa podľa dohody, a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznámiť iným osobám, najmä o spôsobe a systéme práce zamestnávateľa, o jeho dohodnutej politike, a to vrátane údajov o obchodných partneroch, iných spolupracujúcich osobách zamestnávateľa, finančnej situácii a hospodárení zamestnávateľa, vnútornej organizácii, vzťahoch, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonávaním činnosti pre zamestnávateľa podľa dohody.
 2. Zamestnanec sa zaväzuje, že skutočnosti, ktoré sú uvedené v odseku 1 tohto článku neoznámi/ neumožní ich sprístupnenie tretej osobe, a ani ich nepoužije v rozpore s ich účelom pre svoje potreby a ani potreby tretej osoby.

Článok IX

Záverečné ustanovenia

 1. Táto dohoda obsahuje úplnú dohodu medzi obomi stranami dohody vzhľadom k pracovnoprávnemu vzťahu založenému medzi nimi. Akékoľvek zmeny tejto dohody sú možné len písomnou dohodou strán dohody.
 2. Vo veciach neupravených touto dohodou, sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva pre zamestnávateľa a jeden pre zamestnanca. Zamestnanec svojím podpisom potvrdzuje prevzatie jedného rovnopisu tejto dohody.
 4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma stranami dohody a jej účinnosť nastáva odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce.
 5. Obe strany dohody vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že túto dohodu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, obsah dohody si dôkladne prečítali a tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
V prípade potreby môžete doplniť ďalšie body.
, dňa
...............................................
Zamestnávateľ
...............................................
Zamestnanec