Dohoda o vykonaní práce

uzatvorená podľa § 226 Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi
(ďalej ako „Zamestnávateľ")
Určenie zmluvných strán je podstatnou náležitosťou dohody. Označte zamestnávateľa podľa údajov z obchodného alebo živnostenského registra.
a
(ďalej ako „Zamestnanec")
Doplňte údaje zamestnanca.

(Zamestnávateľ a Zamestnanec ďalej tiež spoločne ako "Zmluvné strany“")
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:

Článok

Článok

Článok

Článok

Článok

Článok

, dňa
...............................................
Zamestnávateľ
...............................................
Zamestnanec