Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca

uzatvorená podľa § 182 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákonník práce“)

Zamestnávateľ:
(ďalej ako „zamestnávateľ")
Vyplňte údaje zamestnávateľa
Zamestnanec:
slovenská
(ďalej ako „zamestnanec")
Vyplňte údaje zamestnanca
(zamestnávateľ a zamestnanec ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „zmluvná strana“).


Článok I

 1. Touto dohodou o hmotnej zodpovednosti preberá zamestnanec hmotnú zodpovednosť za:
 2. Zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodli, že dňom účinnosti tejto dohody zodpovedá zamestnanec za schodok vzniknutý na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať.
Zamestnanec môže prebrať zodpovednosť za:
- finančnú hotovosť pokladne
- ceniny
- tovar
- zásoby materiálu
- iné hodnoty určené na obeh alebo obrat

Článok II

 1. Ku dňu podpísania tejto dohody bol stav a množstvo zverených hodnôt nasledovný:
 2. Pred podpisom tejto dohody bola vykonaná fyzická inventarizácia za prítomnosti zamestnanca, ktorá potvrdila stav a množstvo zverených hodnôt uvedených v bode 1 tohto článku. Inventarizácia bola vykonaná dňa . Zamestnanec vyhlasuje, že s výsledkami inventarizácie súhlasí a inventarizáciou zistený stav zodpovedá skutočnosti.
 3. Inventarizácia hodnôt zverených na vyúčtovanie musí byť vykonaná ku dňu podpísania tejto dohody ako aj v nasledovných prípadoch:
  1. pri zániku tejto dohody,
  2. pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu,
  3. pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo iné pracovisko a pri jeho preložení,
  4. pri skončení pracovného pomeru.
 4. Zamestnanec zodpovedá aj za:
 5. Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že na základe tejto dohody o hmotnej zodpovednosti bude zamestnanec zodpovedať aj za hodnoty, ktoré mu budú zverené na vyúčtovanie počas trvania pracovného pomeru.
Uveďte zoznam a aktuálny stav, množstvo zverených hodnôt.
Napríklad:
- v pokladni sa nachádza hotovosť v sume 500 EUR,
- stravné lístky v hodnote 240 EUR,
- ceniny v hodnote 100 EUR.

Článok III

 1. Zamestnanec sa zaväzuje zverené hodnoty riadne vyúčtovať a zdržať sa konania, ktoré by viedlo k vzniku schodku a vykonávať potrebné opatrenia, aby zabránil poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu zverených hodnôt.
 2. Zamestnanec potvrdzuje, že bol oboznámený s predpismi upravujúcimi zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách.
 3. Zamestnanec sa zaväzuje, že v prípade schodku na zverených hodnotách, za ktoré prevzal hmotnú zodpovednosť, zamestnávateľovi nahradí škodu v plnej sume v rozsahu určenom podľa príslušných ustanovení zákonníka práce.
 4. Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti celkom alebo čiastočne, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo čiastočne bez jeho zavinenia.

Článok IV

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje vytvoriť a zabezpečovať také podmienky na výkon práce, ktoré zamestnancom umožnia riadne plnenie pracovných činností a povinností pri hospodárení so zverenými hodnotami.
 2. Zamestnanec sa zaväzuje bez meškania písomne upozorniť zamestnávateľa na zistené rozdiely vo zverených hodnotách a na všetky nedostatky, ktoré znemožňujú výkon pracovných činností spojených s hmotnou zodpovednosťou, či už individuálnou alebo spoločnou hmotnou zodpovednosťou za zverené hodnoty.

Článok V

 1. Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa uzatvára medzi zamestnancom a zamestnávateľom na dobu
  neurčitú
  neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
 2. Účastníci podpisom tejto dohody o hmotnej zodpovednosti zároveň potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a sú plne spôsobilí na právne úkony.
 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu o hmotnej zodpovednosti pozorne prečítali, jej obsahu plne porozumeli, táto bola spísaná na základe ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, že dohodu neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne výhodných podmienok, a na znak súhlasu ju slobodne a vážne podpisujú.
 4. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov. Práva a povinnosti neupravené touto dohodou o hmotnej zodpovednosti medzi zamestnávateľom a zamestnancom sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 5. Hmotná zodpovednosti zamestnanca zaniká dňom skončenia jeho pracovného pomeru alebo na základe iných právnych skutočností, ktoré zakladajú zánik hmotnej zodpovednosti.
 6. Právny vzťah založený podpísaním tejto dohody o hmotnej zodpovednosti medzi zamestnancom a zamestnávateľom sa bude posudzovať individuálne a podpísanie alebo nepodpísanie alebo ukončenie dohody o hmotnej zodpovednosti bude mať právne následky len v rozsahu, ktorý vyplýva z tejto dohody alebo platného práva.
 7. Dohoda o hmotnej zodpovednosti bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom rovnopise pre zamestnanca a pre zamestnávateľa.
V súlade s § 183 Zákonníka práce zamestnanec môže od dohody o hmotnej zodpovednosti odstúpiť. Môže tak urobiť, ak sa zamestnanec preraďuje na inú prácu, zaraďuje na iné pracovisko, prekladá alebo ak zamestnávateľ v čase do jedného mesiaca po tom, čo dostal jeho písomné upozornenie, neodstráni nedostatky v pracovných podmienkach, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu so zverenými hodnotami. Odstúpenie sa musí oznámiť zamestnávateľovi písomne.
, dňa

...............................................
Zamestnávateľ
, dňa

...............................................
Zamestnanec