Podľa zákona je na konanie o rozvod manželstva miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.
Vyberte súd...
Ulica a číslo
PSČ  Mesto

, dňa 23.04.2024
Trojmo
Návrh na rozvod manželstva sa podáva na príslušnom súde v potrebnom počtom rovnopisov s prílohami tak, aby jeden rovnopis spolu s prílohami zostal na súde a každý účastník dostal jeden rovnopis s prílohami. V prípade manželstva s deťmi sa za účastníka konania považuje aj kolízny opatrovník. V praxi to znamená, že ak podávate na súd návrh na rozvod bezdetného manželstva, počet originálov návrhu s prílohami bude dva (jeden ostane súdu a druhý je určený pre vášho manžela, či manželku). Ak budete podávať na súd návrh na rozvod manželstva, z ktorého pochádzajú aj deti mali by ste súdu všetko predložiť trojmo.
Manžel:
, rod.:
občan SR
(ďalej len ako „manžel")
Účastníkmi konania o rozvod manželstva sú manželia. Konanie sa začína len na návrh jedného z manželov.

Manželka:
, rod.:
občianka SR
(ďalej len ako „manželka")
Účastníkmi konania o rozvod manželstva sú manželia. Konanie sa začína len na návrh jedného z manželov.
(manžel a manželka ďalej aj ako „manželia“)

Návrh na rozvod manželstva podľa ust. § 23 zákona č. 36/2005 o rodine v platnom znení

Prílohy:
  1. Sobášny list manželov (fotokópia)
  2. Rodné listy detí (fotokópia)
Navrhovateľ je povinný pripojiť k návrhu listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva. Uveďte zoznam všetkých príloh, ktoré k návrhu na rozvod manželstva uvádzate a prikladáte k nemu. Napríklad: sobášny list manželov, rodné listy, úpravy výkonu rodičovských práv a povinností a vyživovacej povinnosti na čas do rozvodu
Doklad o úhrade súdneho poplatku v sume 100,- EUR prikladám k návrhu.
Súdny poplatok za návrh na začatie konania o rozvod manželstva je vo výške 100 eur. Uvedený súdny poplatok platí ten z manželov, ktorý návrh na rozvod manželstva podáva.

Článok I

Uzavretie manželstva

S
manželom
manželom sme uzavreli manželstvo dňa
v kostole
v
v a toto manželstvo je zapísané v knihe manželstiev matričného úradu , zväzok , ročník , na strane č. , pod poradovým číslom .
U oboch účastníkov konania ide o prvé manželstvo v poradí.
Naše posledné spoločné bydlisko bolo na adrese , čím je pre toto konanie daná výlučná miestna príslušnosť .
Na uvedenej adrese má v súčasnosti trvalé bydlisko
len manžel
len manžel.
Dôkaz:
  • Sobášny list manželov (fotokópia)

Článok II

Deti

Z nášho manželstva pochádzajú maloleté deti, a to
syn
syn , narodený
,
dcéra
dcéra , narodená odstrániť
. Trvalé bydlisko detí je .
Dôkaz:
  • Rodné listy detí (fotokópia)
Zoznam detí uvedťe v poradí v akom sa narodili.

Článok III

Príčiny rozvratu manželstva

manželom sme uzavreli manželstvo po 2 ročnej známosti. Manželstvo sme uzatvárali z lásky, spočiatku ho bolo možné označiť za vcelku harmonické.
Po roku sa nám narodil syn __________, nar. __________. Neskôr dcéra __________, nar. __________.
Za dôvod rozvratu nášho manželstva považujem časté manželské nezhody, ktoré sa spočiatku začali rôznymi menšími hádkami z dôvodu rozdielnosti názorov na bežné otázky spolužitia partnerov v manželstve. Tieto naše konflikty prerastali do čoraz častejších nezhôd a hádok, ktoré viedli postupne k tomu, že náš vzťah ochladol, citovo sme sa odcudzili, z nášho manželstva sa vytratila láska a vzájomná dôvera. Ako príklad nezhôd uvádzam nasledovné situácie, ktoré sa u nás často opakovali:
Uvedené nezhody sa stali príčinami trvalého rozvratu manželstva. V súčasnosti sú citové väzby medzi nami ako manželmi úplne ochladnuté, nevedieme intímny život, nežijeme v spoločnej domácnosti. Vzhľadom na uvedenú nepriaznivú situáciu, ktorá u nás pretrváva, neverím, že by sa mal náš manželský vzťah obnoviť. Reálne nevidím žiadnu cestu k obnoveniu nášho manželstva, vzťahy medzi nami sú vážne a trvalo rozvrátené. Naše manželstvo je v súčasnosti len formálnym záväzkom. V rovine nášho manželského spolužitia už neexistuje vzájomná dôvera partnerov, hoci sme sa o ňu aj pokúšali, nepodarilo sa nám manželské spolužitie obnoviť.
Podľa § 18 Zákona o rodine manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie.
Podľa § 23 ods. 1, 2 Zák. o rodine môže súd manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak vzťahy sú medzi manželmi tak vážne rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Pri rozhodovaní o rozvode súd vždy prihliadne najmä na záujem maloletých detí.
Dôkaz:
  • Výsluch manželov

Článok IV

Úprava výkonu rodičovských práv a povinností

Podľa § 24 ods. 1 Zák. o rodine v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, upraví súd výkon ich rodičovských práv a povinnosti k dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.
Vo veci úpravy výkonu rodičovských práv a povinností a vyživovacej povinnosti do podania tohto návrhu na rozvod manželstva
nebol podaný návrh na súd.
Vzhľadom na to, že náš manželský vzťah je natoľko narušený, že nedokážeme dospieť k návrhu dohody, ktorá by na čas po rozvode upravovala ďalší výkon práv a povinností nás ako rodičov, navrhujem, aby bol maloletý _________________, narodený _________________, zverený do
striedavej starostlivosti oboch rodičov
striedavej starostlivosti oboch rodičov
a maloletá _________________, narodená _________________, zverená do
striedavej starostlivosti oboch rodičov
striedavej starostlivosti oboch rodičov
.
Maloleté deti bude zastupovať a majetok maloletých detí bude spravovať
otec aj matka
otec aj matka.
Otec
Otec sa zaväzuje prispievať na výživu maloletého _________________ sumou EUR mesačne, a to vždy do 3. dňa v mesiaci vopred,
na bankový účet
na bankový účet matky, vedený v , IBAN .
Matka
Matka sa zaväzuje prispievať na výživu maloletej _________________ sumou EUR mesačne, a to vždy do 3. dňa v mesiaci vopred,
na bankový účet
na bankový účet otca, vedený v , IBAN .
Úpravu styku s deťmi/dieťaťom nepožadujem.
Úpravu styku s deťmi/dieťaťom nepožadujem.

Článok V

Rozsudok

Na základe vyššie popísaného skutkového stavu považujem naše vzťahy s manželom za vážne narušené a trvalo rozvrátené, takže naše manželstvo už neplní svoj účel, a ani nie je predpoklad, že by sa tento stav v budúcnosti zmenil.
Na základe uvedeného navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní rozhodol takto:
  1. Súd manželstvo medzi manželom _________________, nar. _________________, trvale bytom _________________, občan SR a manželkou _________________, rod. _________________, nar. _________________, trvale bytom _________________, občianka SR uzatvorené dňa _________________ v kostole v _________________, zapísané v knihe manželstiev matričného úradu _________________, zväzok _________________, ročník _________________, na strane č. _________________, pod poradovým číslom _________________, rozvádza.
  2. Maloletý _________________, narodený _________________, zverený do striedavej starostlivosti oboch rodičov a maloletá _________________, narodená _________________, zverená do striedavej starostlivosti oboch rodičov. Maloleté deti bude zastupovať a majetok maloletých detí bude spravovať otec aj matka. Otec sa zaväzuje prispievať na výživu maloletého _________________ sumou _________________ EUR mesačne, a to vždy 3. dňa v mesiaci vopred, na bankový účet matky, vedený v _________________, IBAN _________________, počnúc právoplatnosťou výroku o rozvode manželstva. Matka sa zaväzuje prispievať na výživu maloletej _________________ sumou _________________ EUR mesačne, a to vždy 3. dňa v mesiaci vopred, na bankový účet otca, vedený v _________________, IBAN _________________, počnúc právoplatnosťou výroku o rozvode manželstva. Súd úpravu styku neurčuje.
  3. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.
Vo všeobecnosti platí, že všetky trovy konania si platí ten manžel, ktorému vzniknú. Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania, ak príslušný zákon neustanovuje inak.
...............................................
Podpis