Podľa zákona je na konanie o rozvod manželstva miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.
Okresný súd
, dňa 25.09.2023
Trojmo
Návrh na rozvod manželstva sa podáva na príslušnom súde v potrebnom počtom rovnopisov s prílohami tak, aby jeden rovnopis spolu s prílohami zostal na súde a každý účastník dostal jeden rovnopis s prílohami. V prípade manželstva s deťmi sa za účastníka konania považuje aj kolízny opatrovník. V praxi to znamená, že ak podávate na súd návrh na rozvod bezdetného manželstva, počet originálov návrhu s prílohami bude dva (jeden ostane súdu a druhý je určený pre vášho manžela, či manželku). Ak budete podávať na súd návrh na rozvod manželstva, z ktorého pochádzajú aj deti mali by ste súdu všetko predložiť trojmo.
Manžel:
, rod.:
občan SR
(ďalej len ako „manžel")
Účastníkmi konania o rozvod manželstva sú manželia. Konanie sa začína len na návrh jedného z manželov.

Manželka:
, rod.:
občianka SR
(ďalej len ako „manželka")
Účastníkmi konania o rozvod manželstva sú manželia. Konanie sa začína len na návrh jedného z manželov.
(manžel a manželka ďalej aj ako „manželia“)

Návrh na rozvod manželstva podľa ust. § 23 zákona č. 36/2005 o rodine v platnom znení

Prílohy:
  1. Sobášny list manželov (fotokópia)
  2. Rodné listy detí (fotokópia)
Navrhovateľ je povinný pripojiť k návrhu listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva. Uveďte zoznam všetkých príloh, ktoré k návrhu na rozvod manželstva uvádzate a prikladáte k nemu. Napríklad: sobášny list manželov, rodné listy, úpravy výkonu rodičovských práv a povinností a vyživovacej povinnosti na čas do rozvodu
Doklad o úhrade súdneho poplatku v sume 66,- EUR prikladám k návrhu.
Súdny poplatok za návrh na začatie konania o rozvod manželstva je vo výške 66 eur. Uvedený súdny poplatok platí ten z manželov, ktorý návrh na rozvod manželstva podáva.

Článok I

Uzavretie manželstva

S
manželom
manželom sme uzavreli manželstvo dňa
v kostole
v kostole
v
v a toto manželstvo je zapísané v knihe manželstiev matričného úradu , zväzok , ročník , na strane č. , pod poradovým číslom .
U oboch účastníkov konania ide o prvé manželstvo v poradí.
Naše posledné spoločné bydlisko bolo na adrese , čím je pre toto konanie daná výlučná miestna príslušnosť Okresného súdu __________ .
Na uvedenej adrese má v súčasnosti trvalé bydlisko
len manžel
len manžel.
Dôkaz:
  • Sobášny list manželov (fotokópia)

Článok II

Deti

Z nášho manželstva pochádzajú maloleté deti, a to
syn
syn , narodený
,
dcéra
dcéra , narodená
. Trvalé bydlisko detí je .
Dôkaz:
  • Rodné listy detí (fotokópia)
Z manželstva pochádzajú:
iba maloleté deti
Zoznam detí uvedťe v poradí v akom sa narodili.

Článok III

Príčiny rozvratu manželstva

manželom sme uzavreli manželstvo po 2 ročnej známosti. Manželstvo sme uzatvárali z lásky, spočiatku ho bolo možné označiť za vcelku harmonické.
Po roku sa nám narodil syn __________, nar. __________. Neskôr dcéra __________, nar. __________.
Za dôvod rozvratu nášho manželstva považujem časté manželské nezhody, ktoré sa spočiatku začali rôznymi menšími hádkami z dôvodu rozdielnosti názorov na bežné otázky spolužitia partnerov v manželstve. Tieto naše konflikty prerastali do čoraz častejších nezhôd a hádok, ktoré viedli postupne k tomu, že náš vzťah ochladol, citovo sme sa odcudzili, z nášho manželstva sa vytratila láska a vzájomná dôvera. Ako príklad nezhôd uvádzam nasledovné situácie, ktoré sa u nás často opakovali:
Uvedené nezhody sa stali príčinami trvalého rozvratu manželstva. V súčasnosti sú citové väzby medzi nami ako manželmi úplne ochladnuté, nevedieme intímny život, nežijeme v spoločnej domácnosti. Vzhľadom na uvedenú nepriaznivú situáciu, ktorá u nás pretrváva, neverím, že by sa mal náš manželský vzťah obnoviť. Reálne nevidím žiadnu cestu k obnoveniu nášho manželstva, vzťahy medzi nami sú vážne a trvalo rozvrátené. Naše manželstvo je v súčasnosti len formálnym záväzkom. V rovine nášho manželského spolužitia už neexistuje vzájomná dôvera partnerov, hoci sme sa o ňu aj pokúšali, nepodarilo sa nám manželské spolužitie obnoviť.
Podľa § 18 Zákona o rodine manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie.
Podľa § 23 ods. 1, 2 Zák. o rodine môže súd manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak vzťahy sú medzi manželmi tak vážne rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Pri rozhodovaní o rozvode súd vždy prihliadne najmä na záujem maloletých detí.
Dôkaz:
  • Výsluch manželov

Článok IV

Úprava výkonu rodičovských práv a povinností

Podľa § 24 ods. 1 Zák. o rodine v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, upraví súd výkon ich rodičovských práv a povinnosti k dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.
Vo veci úpravy výkonu rodičovských práv a povinností a vyživovacej povinnosti do podania tohto návrhu na rozvod manželstva
nebol podaný návrh na súd.
nebol podaný návrh na súd.
Vzhľadom na to, že náš manželský vzťah je natoľko narušený, že nedokážeme dospieť k návrhu dohody, ktorá by na čas po rozvode upravovala ďalší výkon práv a povinností nás ako rodičov, navrhujem, aby bol maloletý _________________, narodený _________________, zverený do
striedavej starostlivosti oboch rodičov
striedavej starostlivosti oboch rodičov
a maloletá _________________, narodená _________________, zverená do
striedavej starostlivosti oboch rodičov
striedavej starostlivosti oboch rodičov
.
Maloleté deti bude zastupovať a majetok maloletých detí bude spravovať
otec aj matka
otec aj matka.
Otec
Otec sa zaväzuje prispievať na výživu maloletého _________________ sumou EUR mesačne, a to vždy do 3. dňa v mesiaci vopred,
na bankový účet
na bankový účet matky, vedený v , IBAN .
Matka
Matka sa zaväzuje prispievať na výživu maloletej _________________ sumou EUR mesačne, a to vždy do 3. dňa v mesiaci vopred,
na bankový účet
na bankový účet otca, vedený v , IBAN .
Úpravu styku s deťmi/dieťaťom nepožadujem.
Úpravu styku s deťmi/dieťaťom nepožadujem.

Článok V

Rozsudok

Na základe vyššie popísaného skutkového stavu považujem naše vzťahy s manželkou za vážne narušené a trvalo rozvrátené, takže naše manželstvo už neplní svoj účel, a ani nie je predpoklad, že by sa tento stav v budúcnosti zmenil.
Na základe uvedeného navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní rozhodol takto:
  1. Súd manželstvo medzi manželom _________________, nar. _________________, trvale bytom _________________, občan SR a manželkou _________________, rod. _________________, nar. _________________, trvale bytom _________________, občianka SR uzatvorené dňa _________________ v kostole v _________________, zapísané v knihe manželstiev matričného úradu _________________, zväzok _________________, ročník _________________, na strane č. _________________, pod poradovým číslom _________________, rozvádza.
  2. Maloletý _________________, narodený _________________, zverený do striedavej starostlivosti oboch rodičov a maloletá _________________, narodená _________________, zverená do striedavej starostlivosti oboch rodičov. Maloleté deti bude zastupovať a majetok maloletých detí bude spravovať otec aj matka. Otec sa zaväzuje prispievať na výživu maloletého _________________ sumou _________________ EUR mesačne, a to vždy 3. dňa v mesiaci vopred, na bankový účet k rukám matky, vedený v _________________, IBAN _________________, počnúc právoplatnosťou výroku o rozvode manželstva. Matka sa zaväzuje prispievať na výživu maloletej _________________ sumou _________________ EUR mesačne, a to vždy 3. dňa v mesiaci vopred, na bankový účet k rukám otca, vedený v _________________, IBAN _________________, počnúc právoplatnosťou výroku o rozvode manželstva. Súd úpravu styku neurčuje.
  3. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.
Vo všeobecnosti platí, že všetky trovy konania si platí ten manžel, ktorému vzniknú. Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania, ak príslušný zákon neustanovuje inak.
...............................................
Podpis