Výpoveď zmluvy o nájme bytu nájomcom

(na základe ustanovenia § 710 a nasledujúce zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník)

Nájomca:

(ďalej len ako „nájomca“)
Zadajte údaje nájomcu.
Prenajímateľ:

(ďalej len ako „prenajímateľ“)
Zadajte údaje prenajímateľa.
(Nájomca a prenajímateľ ďalej tiež spoločne len ako „zmluvné strany“)


Článok I

Predmet nájmu

 1. Na základe nájomnej zmluvy zo dňa uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom (ďalej len „Zmluva“) vznikol nájom:
  • bytu č.: , vo vchode č.: , na ulici: , nachádzajúci sa na
   poschodí
   číslo: , stavby so súpisným číslom: , druh stavby: , zapísanej na liste vlastníctva číslo: , pre katastrálne územie: , postavenej na parcele KN -
   C
   , parcelné číslo: , druh pozemku:
   zastavané plochy a nádvoria
   , o výmere: m2, zapísanej na liste vlastníctva číslo: , pre katastrálne územie: .
Doplňte deň uzatvorenia nájomnej zmluvy a popíšte predmet nájmu.

Článok II

Skončenie nájmu

 1. Na základe ustanovení § 710 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vypovedám nájomný vzťah na vyššie uvedený a špecifikovaný predmet nájmu v , na základe ustanovenia § 710 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení tejto výpovede.
Minimálna trojmesačná lehota je určená zákonom.

Článok III

Záverečné ustanovenia

 1. Táto výpoveď je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obidve zmluvné strany obdržia po jednom vyhotovení.
V prípade potreby pridajte ďalšie body.
, dňa 17.07.2024
.......................................
Podpis nájomcu