Ako vyplniť uznanie dlhu

Čo je to uznanie dlhu

Uznanie dlhu je právny inštitút, má hlavne zabezpečovaciu funkciu a je upravený Občianskym zákonníkom. Určujú sa práva a povinnosti subjektov veriteľa a dlžníka, ktoré posilňujú ich vzájomné postavenie (hlavne veriteľa). Zabezpečovacie prostriedky nútia subjekty právnych vzťahov, predovšetkým dlžníka k splneniu záväzku včas a riadne.

Uznanie dlhu posilňuje postavenie veriteľa v rovine hmotnoprávnej i v rovine procesnoprávnej a zároveň zasahuje do obsahu samotného záväzku

Ako vyplniť uznanie dlhu

Pojem - uznanie dlhu

Je to zabezpečovací prostriedok, prostredníctvom ktorého dochádza k zabezpečeniu práv a povinností v prospech veriteľa.

Je to jednostranný úkon dlžníka adresovaný veriteľovi, ktorým dlžník v písomnej forme vyhlasuje, že zaplatí svoj dlh čo do dôvodu a výšky.

Vzniká právna domnienka, že dlh v čase jeho uznania trval. Toto sa prejavuje najmä v procesnej rovine v prenesení dôkazného bremena na dlžníka.

Hlavné funkcie uznania dlhu

Preventívna funkcia

Uznanie dlhu dlžníka núti splniť si svoju povinnosť voči veriteľovi. Dlžník je tak pod tlakom prípadného súdneho konania prinútený k splneniu svojho záväzku. Uznanie dlhu je jednostranný úkon závislý predovšetkým od vôle dlžníka, vieme však, že je to najčastejšie na podnet veriteľa, ktorý žiada od dlžníka aby svoj dlh uznal.

Zabezpečovacia funkcia

Uznanie dlhu plní aj zabezpečovaciu funkciu. Predpokladá sa, že dlh v čase jeho uznania trval. Je to vyvrátiteľná právna domnienka, ktorá zaťažuje dlžníka dôkazným bremenom a posilňuje postavenie veriteľa. Zvyšuje sa tak právna istota veriteľa, že jeho nárok bude uspokojený riadne a včas.

Zároveň sa predlžuje aj premlčacia lehota.

Obsahové náležitosti uznania dlhu

Občiansky zákonník vyžaduje aj splnenie podmienok aj je: písomná forma, sľub zaplatiť dlh a vymedzenie dlhu čo do dôvodu a výšky. Aby vznikli účinky uznania dlhu v prípade ak je už dlh premlčaný je potrebné, aby ten kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní.

Písomná forma

Pre platnosť uznania dlhu je potrebná jeho písomná forma. Písomná forma sa vyžaduje aj v tom prípade, že pôvodný záväzok bol uzatvorený v ústnej forme (napríklad ústna zmluva o pôžičke)

Sľub, že dlžník dlh zaplatí

Pre účinné uznanie dlhu je potrebný prísľub dlžníka, že svoj dlh zaplatí. Samotný prísľub dlžníka, že svoj dlh zaplatí, nemusí byť prísne formalistický, teda stačí ak z dlžníkovho písomného prejavu vyplýva vôľa splniť dlh.

Vymedzenie dlhu čo do dôvodu a výšky

Dôvod a výšku dlhu je potrebné stanoviť určito a zrozumiteľne. Stačí aj odkaz na existujúci dokument (zmluvu o pôžičke, faktúru...). Vymedzením dôvodu dlhu sa myslí uvedenie jeho právneho titulu ako vznikol. Najčastejšie je to zmluva, môže to byť aj spôsobená škoda, bezdôvodné obohatenie. Dlžník ho musí aspoň nepriamo označiť, aby bolo jasné o čo ide.

Aj výška musí byť objektívne určiteľná. Ak neuzná celý dlh, bude to mať vplyv na premlčanie, pretože potom sa pri rozhodovaní súdu budú vzťahovať účinky premlčania iba na tú časť dlhu, ktorú dlžník uznal. Vo zvyšnej časti, ktorú neuznal to nebude mať tie isté účinky.

Právne účinky uznania dlhu

Otočenie dôkazného bremena

Uznaním dlhu sa posilňuje postavenie veriteľa, zakladá sa vyvrátiteľná právna domnienka, že dlh v čase uznania trval. Dôkazné bremeno sa presúva zo žalobcu na žalovaného. Žalovaný má povinnosť pre úspech v konaní vyvrátiť samotnú existenciu dlhu.

Toto sa prejavuje najmä v procesnej rovine. Skutočnosť, ktorej svedčí vyvrátiteľná právna domnienka, nie je predmetom procesného dokazovania. Na dlžníka sa presúva dôkazné bremeno trvania záväzku v čase jeho uznania, to znamená, že ak chce byť dlžník úspešný, musí preukázať, že uznaný záväzok neexistuje, resp. v čase uznania neexistoval.

Uznaním dlhu sa totiž má jednoznačne posilniť právna istota veriteľa.

Ak dlžník len poukáže v konaní na to, že jeho uznanie dlhu nebolo slobodné, že bol k tomu prinútený ale to nepreukáže, má to za následok vyhovenie žalobe pre neunesenie dôkazného bremena.

Premlčanie pri uznaní dlhu

Uznanie dlhu je spojené s inštitútom premlčania (§ 100 – 114 Občianskeho zákonníka). Uznaním dlhu dochádza podľa § 110 ods. 1 k pretrhnutiu, resp. k založeniu premlčacej doby a zároveň k jej predlženiu na desať rokov.

Začne teda plynutie novej premlčacej lehoty aj v prípade ak predmetný dlh bol v čase uznania už premlčaný. Podľa § 558 OZ v prípade už premlčaného dlhu zakladá jeho právne účinky, len za predpokladu, že ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní.

Nové plynutie premlčacej doby, ktorá sa začína počítať od momentu, kedy k uznaniu došlo, respektíve ak bola v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty, teda premlčacia doba sa bude počítať odo dňa nasledujúceho po určenej splatnosti.

Existujú názory, ktoré premlčanie, predovšetkým z hľadiska jeho právnej úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku, zaraďujú medzi inštitúty hmotnoprávne avšak myslíme si, že je to viac procesnoprávny inštitút ako hmotnoprávny inštitút.

Výhody uznania dlhu

Uznanie dlhu je vypracované v spolupráci s advokátskou kanceláriou a je v prípade legislatívnych zmien priebežne doplňované a upravované. Uznanie dlhu (vzor) na tejto stránke aktualizujeme.

V uznaní dlhu je obsiahnutá aj rozhodcovská doložka v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Rozhodcovská doložka je určitou formou zabezpečenia pre veriteľa, ak by dlžník dlh nesplácal svoj dlh. Vtedy o povinnosti dlžníka zaplatiť rozhodne rozhodca a nie súd. Rozhodnutie rozhodcu má tú istú právnu silu ako rozsudok súdu, umožňuje to zákon o rozhodcovskom konaní. V rozhodcovskom konaní veriteľ a ani dlžník nebudú musieť cestovať na súd. Rozhodnutie prebehne bez nariadenia pojednávania písomnou formou. Rozhodcovský súd rozhodne na základe listinných dokladov, ktoré mu búdu predložené na rozhodovanie.

Osobná účasť veriteľa alebo dlžníka na rozhodovaní na súde nie je potrebná, nakoľko konanie je zásadne písomné a tým pádom aj rýchle.

Hlavné výhody konania pred rozhodcom v rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 244/2002 Z.z. sú:

 • rýchlosť rozhodovania
 • nižšie poplatky
 • neverejnosť konania
 • konečné rozhodnutie
 • odborné rozhodovanie
 • vykonateľnosť rozhodnutia v cudzine

Rýchlosť rozhodovania

Trvanie rozhodcovského konania je neporovnateľné kratšie, ako konanie pred všeobecným súdom u nás na Slovensku. Kým súdne konanie môže trvať niekedy dokonca niekoľko rokov, konanie pred rozhodcovským súdom trvá len 5-6 týždňov. Rýchlosť rozhodovania ocení každý veriteľ, ktorý sa chce domôcť svojho práva bez zbytočných prieťahov. Obyčajne sa na túto možnosť zabúda.

Nižšie poplatky

V rozhodcovskom konaní navrhovateľ zaplatí nižší súdny poplatok, ktorý by zaplatil v konaní pred všeobecným súdom SR).

Neverejnosť konania

Konanie pred rozhodcovským súdom je neverejné, ak sa účastníci konania nedohodnú inak. Pokiaľ si to obaja účastníci konania neželajú rozhodcovský súd rozhoduje bez prítomnosti verejnosti.

Konečné rozhodnutie

V rozhodcovskom konaní platí, že konanie je jednoinštančné (t.j. jednostupňové). Po doručení rozhodnutia rozhodcovského súdu je toto rozhodnutie právoplatné a po uplynutí "lehoty na plnenie" aj vykonateľné. Stáva sa tak exekučným titulom. Hoci je možné preskúmať zákonnosť rozhodnutia rozhodcu všeobecným súdom, preskúma sa výlučne v zmysle zákona o rozhodcovskom konaní, nejde teda o klasické odvolanie, ako je tomu v prípade všeobecných súdov.

Odborné rozhodovanie

Rozhodcovia sú profesionálmi v oblasti práva a sú zapísaní v zozname Slovenskej advokátskej komory (viac ako 15 rokov). Uvedený rozhodcovský súd garantuje správnosť a rýchlosť rozhodovania.

Vykonateľnosť rozhodnutia v cudzine

Výhodou rozhodcovského rozsudku je jeho možnosť vykonateľnosti v cudzine zjednodušeným spôsobom. Ak by sa dlžník odsťahoval do zahraničia a veriteľ by mal v rukách rozhodnutie rozhodcovského súdu, je oveľa jednoduchšie sa domôcť svojho práva (v zjednodušenom postupe) ako keby rozhodnutie vydal všeobecný súd SR.

Veríme, že táto stránka každému veriteľovi v maximálnej možnej miere zvýši vymožiteľnosť jeho pohľadávky.

Ako postupovať

1. Vyplňte údaje dlžníka

Najskôr je potrebné vo vzore uznania dlhu označiť dlžníka (t.j. toho, kto dlží peniaze)

Pri vypracovaní uznania dlhu vyberte niektorú z možností, ktoré sú na výber:

 • Fyzická osoba
 • Živnostník
 • Spoločnosť / Právnická osoba

Po výbere dlžníka je potrebné vyplniť údaje o dlžníkovi. Ak je dlžníkom fyzická osoba nepodnikateľ je potrebné vyplniť:

 • Meno a priezvisko
 • Trvalý pobyt
 • Dátum narodenia
 • Štátna príslušnosť

Ak ste si vybrali pri vypĺňaní vzoru uznania dlhu fyzickú osobu podnikateľa, je potrebné vyplniť (podľa živnostenského registra na stránke www.zrsr.sk)

 • Obchodné meno veriteľa / Meno a priezvisko
 • Sídlo veriteľa / Miesto podnikania
 • IČO veriteľa
 • Ak ste si vybrali ako veriteľa právnickú osobu je potrebné vyplniť (podľa obchodného registra www.orsr.sk)

  • Obchodné meno veriteľa
  • IČO veriteľa
  • Sídlo veriteľa
  • Zástupcu veriteľa (napr. konateľa), ktorý bude podpisovať zmluvu o pôžičke

  Tieto údaje sú dostatočné pre účely vypracovania uznania dlhu na riadnu identifikáciu veriteľa.

  2. Vyplňte údaje veriteľa

  Rovnakým spôsobom je vo vzore uznania dlhu potrebné vyplniť aj údaje veriteľa (t.j. toho, komu dlžník dĺži peniaze)

  3. Vyplňte údaje o dlhu

  Vypíšte výšku dlhu číslami a slovom.

  Dôležitou časťou je vyplnenie dôvodu vzniku dlhu. V tejto časti by ste mali uviesť, kedy vznikol dlh, na základe akého úkonu (titulu resp. zmluvy) a ak dlžník časť dlhu už uhradil, tak je to potrebné tiež uviesť, aby bola zrejmá nielen pôvodná výška dlhu ale aj aktuálna výška dlhu.

  4. Vyplňte údaje o splácaní

  V ďalšej časti si vyberiete, či má dlžník vrátiť dlh:

  Jednorázovo

  Uvediete aj dátum vrátenia dlhu.

  V pravidelných splátkach

  Uveďte výšku a frekvenciu splátky (mesačne, štvrťročne, ročne...) a vyberte, v ktorý deň bude splátka splatná.

  Iným spôsobom (ktorý je potrebné uviesť)

  Túto kolónku vypĺňate vtedy, keď dlžník neuhradí dlh ani jednorázovo a ani v pravidelných splátkach, ale napríklad v rôzne dni. Je potrebné presne špecifikovať, kedy bude splátka splatná a v akej výške.

  5. Spôsob vrátenia dlhu

  V ďalšej časti si vyberiete z možností, ako chcete aby Vám dlžník vrátil dlh, či to má byť prevodom na účet alebo v hotovosti.

  Ak si zvolíte “prevodom na účet”, potom je potrebné dopísať aj číslo účtu, kam má dlžník peniaze previesť, keď bude pôžičku vracať.

  Pokiaľ má dlžník peniaze vrátiť v hotovosti, do zmluvy sme zakomponovali, že to má byť v mieste bydliska veriteľa, pretože, ak by táto skutočnosť nebola uvedená, platilo by, že dlh je splatný v mieste bydliska dlžníka. Na súde by ste museli dokazovať, že ste u dlžníka boli a žiadali ho o úhradu pôžičky.

  6. Ďalšie dojednania (voliteľné)

  V prípade, ak sa chcete s dlžníkom dohodnúť na ďalších podmienkach, ktoré nie sú upravené v tomto uznaní dlhu, môžete ich vložiť do tejto časti. Môžete sa dohodnúť napríklad na zmluvnej pokute, prípadne inej sankcii pre dlžníka.

  7. Vyplňte miesto podpisu

  Nakoniec vyplníte miesto (obec alebo mesto), v ktorom sa bude uznanie dlhu podpisovať.

  Určite odporúčame nechať overiť podpis dlžníka na tomto dokumente.

  V Uznaní dlhu je zakomponovaná aj rozhodcovská doložka, ktorá veriteľovi zabezpečí to, že v prípade, ak by dlžník nesplácal svoj dlh, veriteľ sa môže obrátiť na rozhodcovský súd a požadovať, aby rozhodcovský súd rozhodol a zaviazal dlžníka k úhrade dlhu. Konanie na rozhodcovskom súde je v priemere 10-krát rýchlejšie ako súdne konanie. V rozhodcovskom konaní je možné získať rozhodcovský rozsudok (t.j. právoplatné súdne rozhodnutie) do 5-6 týždňov, pričom klasickom súdnom konaní pred všeobecným súdom, ak by sa dlžník nezúčastňoval súdneho konania, to môže trvať štandardne približne 9 až 12 mesiacov a v prípade, ak by dlžník robil v konaní prieťahy a odvolával sa, tak získanie právoplatného rozhodnutia môže trvať až niekoľko rokov.

  Právna sila rozhodcovského rozsudku je pritom rovnaká ako rozsudku všeobecného súdu a takisto je exekučným titulom. Ďalšou výhodou okrem rýchlosti súdneho konania je aj nižší súdny poplatok.

  Treťou výhodou je nemožnosť sa odvolať proti rozsudku rozhodcovského súdu. Konanie pred rozhodcovským súdom je jednostupňové.

  Uznanie dlhu a judikatúra

  Ak si požičiava jeden z manželov od iného občana alebo organizácie peniaze a v zmluve o pôžičke vystupuje ako dlžník, je zo zmluvy o pôžičke zaviazaný a oprávnený len ten z manželov, ktorý ju ako dlžník uzavrel, a k jej platnosti netreba súhlas druhého manžela v zmysle ustanovenia § 145 OZ, keď sa netýka spoločných vecí (zmluvou o pôžičke, prípadne na základe zmluvy o úvere sú peňažné prostriedky ešte len nadobúdané).

  R 123/1953

  Uznaním dlhu sa dlžník nezbavuje možnosti uplatňovať v občianskom súdnom konaní námietky týkajúce sa dôvodu alebo výšky (rozsahu) nároku veriteľa.

  Ak nie je súhlas druhého z manželov nutný k platnosti zmluvy, z ktorej záväzok na peňažné plnenie vzniká, nemožno uvažovať o jeho nevyhnutnosti ani v prípade úkonov, ktorými dlžník už vzniknutý záväzok uznal. (uznesenie Najvyššieho súdu ČR, zo dňa 30. augusta 2005, sp. zn. 29 Odo 162/2005)

  Uznaním dlhu sa dlžník nezbavuje možnosti uplatňovať v občianskom súdnom konaní námietky týkajúce sa dôvodu alebo výšky (rozsahu) nároku veriteľa.

  R 13/1988

  Dôvod dlhu nemusí byť v uznávacom prejave uvedený výslovne; stačí, ak je určený poukazom na upomienku na zaplatenie dlhu, v ktorej je dôvod dlhu obsiahnutý.

  R 123/1953

  K platnosti právneho úkonu uznania dlhu, okrem písomnej formy a všeobecných náležitostí predpísaných pre právne úkony je potrebné, aby dlžník vyjadril prísľub zaplatiť dlh, uviedol dôvod jeho vzniku a výšku v akom dlh uznáva. K tomu treba dodať, že ak viacerí dlžníci (napr. fyzická osoba a právnická osoba, ktorej spoločníkom a konateľom je rovnaká fyzická osoba) majú voči veriteľovi niekoľko dlhov (ako tomu bolo v posudzovanej veci) a teda uznávajú viac dlhov, musí byť nepochybne určené, ktoré jednotlivé dlhy jednotliví dlžníci, čo do dôvodu a výšky uznávajú a sľubujú zaplatiť. Za uznanie dlhu však nemožno považovať len vyjadrenie viacerých dlžníkov (ich zástupcu) v tom zmysle, že prevzali celkovo určitú sumu peňazí, koľko z nej celkove uhradili a že zvyšok v dohľadnej dobe vrátia. (rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. októbra 2010, sp. zn. 4 Cdo 116/2009)

  JUDr. Milan Ficek
  advokát