Uznanie dlhu na je vypracované v spolupráci s advokátskou kanceláriou a je v prípade legislatívnych zmien priebežne doplňované a upravované.

Uznanie dlhu

(podľa § 558 Občianskeho zákonníka)

Dlžník:

1. Vyberte dlžníka a vyplňte jeho údaje

Najskôr je potrebné vo vzore uznania dlhu označiť dlžníka (t.j. toho, kto dlží peniaze).
slovenská

(ďalej len "dlžník")

týmto uznáva čo do dôvodu a výšky svoj dlh voči

veriteľovi:

2. Vyplňte údaje veriteľa

Rovnakým spôsobom vo vzore uznania dlhu je potrebné ďalej vyplniť aj údaje veriteľa (t.j. toho, komu dlžník dĺži peniaze)
slovenská

(ďalej len "veriteľ")

Výška dlhu: (slovom: ) EUR.

Dôvod vzniku dlhu:

3. Údaje o dlhu

Vypíšte výšku dlhu (číslami a slovom)
Dôležitou časťou je vyplnenie dôvodu vzniku dlhu. V tejto časti by ste mali uviesť, kedy vznikol dlh, na základe akého úkonu (titulu resp. zmluvy) a ak dlžník časť dlhu už uhradil, tak je to potrebné tiež uviesť, aby bola zrejmá nielen pôvodná výška dlhu ale aj aktuálna výška dlhu.
Mena...
🇪🇺 EUR - euro

Dlžník sa zaväzuje uhradiť dlh jednorázovo najneskôr do .

4. Údaje o splácaní o dlhu

Vyberte ako má dlžník vrátiť dlh:
  • Jednorázovo - uveďte dátum vrátenia dlhu.
  • V splátkach - uveďte výšku a frekvenciu splátky a vyberte, v ktorý deň bude splátka splatná.
  • Iným spôsobom - je potrebné presne špecifikovať, kedy bude splátka splatná a v akej výške.

Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi prevodom na číslo účtu .

5. Spôsob vrátenia dlhu

Vyberte ako chcete aby Vám dlžník vrátil dlh. Pokiaľ má dlžník peniaze vrátiť v hotovosti, do zmluvy sme zakomponovali, že to má byť v mieste bydliska veriteľa, pretože, ak by táto skutočnosť nebola uvedená, platilo by, že dlh je splatný v mieste bydliska dlžníka. Na súde by ste museli dokazovať, že ste u dlžníka boli a žiadali ho o úhradu pôžičky.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením dlhu, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu až do úplného zaplatenia. Týmto uznaním dlhu nie je dotknutý nárok veriteľa požadovať od dlžníka nároky vzniknuté pred podpisom tohto uznania dlhu (napríklad úrok z omeškania, zmluvné pokuty a iné).

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o., so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 96/2016, značka: O000260. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Rozhodcom v spore môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.

Písomnosti doručované na adresy uvedené pri účastníkoch tohto vzťahu sa považujú za doručené. Toto platí aj pre rozhodcovské konanie.

6. Ďalšie dojednania (voliteľné)

V prípade, ak sa chcete s dlžníkom dohodnúť na ďalších podmienkach uznania, vložte ich sem.


7. Miesto a dátum podpisu

Odporúčame nechať overiť podpis dlžníka na tomto dokumente.
Zmluvné strany svojim podpisom vyhlasujú, že toto uznanie dlhu podpísali slobodne a vážne.
, dňa
............................................................
podpis dlžníka
............................................................
podpis veriteľa

Ako vyplniť uznanie o dlhu?

  1. 1. Vyberte dlžníka a vyplňte jeho údaje

  2. 2. Vyplňte údaje veriteľa

  3. 3. Údaje o dlhu

  4. 4. Údaje o splácaní o dlhu

  5. 5. Spôsob vrátenia dlhu

  6. 6. Ďalšie dojednania (voliteľné)

  7. 7. Miesto a dátum podpisu

Čo je uznanie dlhu?

Je to jednostranný úkon dlžníka adresovaný veriteľovi, ktorým dlžník v písomnej forme vyhlasuje, že zaplatí svoj dlh čo do dôvodu a výšky.
Je to zabezpečovací prostriedok, prostredníctvom ktorého dochádza k zabezpečeniu práv a povinností v prospech veriteľa.
Uznanie dlhu je právny inštitút, má hlavne zabezpečovaciu funkciu a je upravený Občianskym zákonníkom. Určujú sa práva a povinnosti subjektov veriteľa a dlžníka, ktoré posilňujú ich vzájomné postavenie (hlavne veriteľa).
Zabezpečovacie prostriedky nútia subjekty právnych vzťahov, predovšetkým dlžníka k splneniu záväzku včas a riadne.

Súvisiace dokumenty

Zmluva o pôžičke