Zmluva o pôžičke je vypracovaná v spolupráci s advokátskou kanceláriou a je v prípade legislatívnych zmien priebežne doplňovaná a upravovaná.

Zmluva o pôžičke

(zmluva o pôžičke podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka)

Veriteľ:

Vyberte veriteľa a vyplňte jeho údaje

Označte veriteľa (t.j. toho, kto požičiava peniaze)
slovenská
(ďalej len " veriteľ")

Dlžník:

Vyplňte údaje dlžníka

Rovnakým spôsobom je potrebné ďalej vyplniť aj údaje dlžníka.
slovenská
(ďalej len " dlžník")

Ručiteľ:

Vyplňte údaje ručiteľa

Vyplniť údaje ručiteľa ak existuje.
slovenská
(ďalej len „ručiteľ")
(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany")


Článok I

Predmet zmluvy o pôžičke

 1. Predmetom tejto zmluvy o pôžičke je požičanie peňazí vo výške: EUR (slovom: ) dlžníkovi veriteľom za podmienok uvedených v tejto zmluve.
(ďalej len „dlh“)

Údaje o pôžičke

Uveďte presnú sumu dlhu, ktorú veriteľ požičiava dlžníkovi.
Mena...
🇪🇺 EUR - euro

Článok II

Spôsob poskytnutia peňazí

 1. Pôžička vo výške uvedenej v článku I. tejto zmluvy bola poskytnutá dlžníkovi pred podpisom tejto zmluvy o pôžičke v hotovosti.
 2. Dlžník prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje prevzatie sumy uvedenej v článku I. tejto zmluvy.

Údaje o poskytnutí peňazí

Vyberte si z možností, ako došlo resp. dôjde k požičaniu peňazí.

Článok III

Zmluvný úrok

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi požičanú sumu bezúročne.

Odmena za poskytnutie peňazí

Vyberte, či dlžník vráti pôžičku bezúročne alebo s úrokom (odmenou za poskytnutie pôžičky)
Dlžník zaplatí odmenu (zmluvný úrok) vo výške:
EUR

Celková suma (požičaná suma spolu s úrokom) bude:
EUR
%
ročne
Úroky sú splatné:
jednorázovo spolu s dlhom

Článok IV

Vrátenie pôžičky

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi dlh jednorázovo v lehote do .
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi v hotovosti v mieste bydliska veriteľa.

Vyberte ako dlžník vráti dlh

Vyberte či dlžník vráti dlh jednorázovo alebo iným spôsobom.
Dlžník sa uhradí dlh
v pravidelných mesačných splátkach
EUR
odo dňa doručenia písomnej výzvy.

Vyberte spôsob odovzania peňazí:

Článok V

Ďalšie práva a povinnosti

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením dlhu, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu až do úplného zaplatenia.

Ďalšie dojednania (voliteľné)

Ak sa chcete dohodnúť na ďalších podmienkach, môžete ich vložiť do tejto časti. Môžete sa dohodnúť napríklad na zmluvnej pokute, prípadne inej sankcii pre dlžníka alebo ďalších podmienkach.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

 1. Pre každého účastníka tejto zmluvy o pôžičke je vyhotovený jeden rovnopis zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu o pôžičke je možné meniť iba očíslovaným písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami, ktorý sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o pôžičke.
 2. Zmluvné strany prehlasujú, že vyššie uvedená adresa (uvedená pri ich mene) je adresou, na ktorej preberajú poštové zásielky. V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana zásielku neprevezme (alebo sa vráti ako nedoručená), táto sa považuje za doručenú okamihom vrátenia odosielateľovi. Toto platí aj pre rozhodcovské konanie.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 96/2016, značka: O000260. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Rozhodcom v spore môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.
 4. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu o pôžičke riadne prečítali, obsahu zmluvy o pôžičke rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu o pôžičke uzatvorili slobodne a vážne.

Záverečné ustanovenia

V prípade potreby môžete doplniť ďalšie body.

7. Miesto a dátum podpisu

Odporúčame nechať overiť podpis dlžníka (aj keď to nie je zákonná podmienka platnosti zmluvy o pôžičke).
, dňa
............................................................
Dlžník
............................................................
Veriteľ

Ako vyplniť zmluvu o pôžičke?

 1. Vyplňte údaje veriteľa

 2. Vyplňte údaje dlžníka

 3. Uveďte sumu pôžičky

 4. Spôsob poskytnutia peňazí

 5. Odmena za poskytnutie peňazí

 6. Vyberte ako dlžník vráti dlh

 7. Ďalšie práva a povinnosti

 8. Záverečné ustanovenia

 9. Miesto, dátum a podpisy

Čo je zmluva o pôžičke?

Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.

Súvisiace dokumenty

Uznanie dlhu