Ako vyplniť zmluvu o pôžičke

Čo je to zmluva o pôžičke

Zmluvu o pôžičke upravuje Občiansky zákonník v § 657 a nasl.:

§ 657
Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.

Ako to vyplýva z vyššie uvedených definícii, zmluva o pôžičke sa vyznačuje tým, že jedna strana/ veriteľ, prenechá druhej strane/ dlžníkovi veci určené podľa druhu, pričom dlžník sa zaväzuje po určitom čase predmet pôžičky vrátiť.

Ako vyplniť zmluvu o pôžičke

Predmetom pôžičky sú druhovo určené veci, najčastejšie sú to však peniaze. Ak by bola predmetom zmluvy individuálne určená vec, tak by nešlo o zmluvu o pôžičke, ale zmluvu nájomnú.

V zmysle uvedených zákonných ustanovení medzi tzv. podstatné náležitosti zmluvy o pôžičke patrí:

 1. prenechanie vecí veriteľom dlžníkovi
 2. povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu
 3. vymedzenie požičiavaných vecí
 4. dočasnosť zmluvy

Dôležitou skutočnosťou je aj fakt, že zmluva o pôžičke je tzv. reálny kontrakt. Tento charakter tohto typu zmluvy môžeme odvodiť od slovného spojenia použitého v § 657 OZ „prenecháva“, preto nato, aby zmluva o pôžičke platne vznikla je potrebné, aby aj reálne došlo k odovzdaniu predmetu pôžičky.

Ak zmluva o pôžičke platne vznikla, tak dlžníkovi vzniká povinnosť predmet pôžičky po určitom čase vrátiť.

Forma zmluvy

Čo sa týka formy zmluvy, tak zákon v prípade zmluvy o pôžičke nevyžaduje písomnú formu a teda postačuje aj zmluva ústna.

Samozrejme vhodnejšou alternatívou bude aj v takomto prípade zmluva písomná, pretože, ak napríklad dlžník odmietne svoj dlh splniť, tak písomná forma zmluvy môže poslúžiť ako dôkaz konsenzu zmluvných strán, avšak na tomto mieste treba zdôrazniť, že aj keď je zmluva o pôžičke vyhotovená v písomnej forme, tak nevzniká podpisom zmluvy, ale až reálnym odovzdaním predmetu pôžičky.

Zmluva o pôžičke a zmluvný úrok

Úroky pri zmluve o pôžičke máme upravené v § 658 Občianskeho zákonníka:

§ 658
(1) Pri peňažnej pôžičke možno dohodnúť úroky.
(2) Pri nepeňažnej pôžičke možno dojednať namiesto úrokov plnenie primeraného väčšieho množstva alebo vecí lepšej akosti, spravidla toho istého druhu.

Zo zákonného znenia vyplýva, že zmluva o pôžičke môže byť uzatvorená aj ako bezúročná. Rozdiel napríklad oproti zmluve o úvere, ktorá bezúročná byť nemôže.

Úroky teda je možné dohodnúť pri zmluve o pôžičke dohodnúť, avšak nie v ľubovoľnej výške. Výška úrokov je limitovaná najmä § 3 ods. 1 OZ:

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Úrok by bol v rozpore s dobrými mravmi, ak by presiahol úrokovú mieru poskytovanú peňažnými ústavmi v čase uzavretia dohody/ zmluvy o pôžičke. Niektoré rozhodnutia súdov týkajúce sa výšky úrokov sú uvedené v časti Judikatúra k zmluve o pôžičke.

Čo ak sa dlžník omešká?

V praxi sa častokrát stáva, že dlžník nesplní svoj dlh včas. Zákon pre takéto prípady upravuje povinnosť platiť úroky z omeškania. Ide o odlišný inštitút než klasický úrok a rozdielov medzi nimi je viacero. Tým najzásadnejším rozdielom je skutočnosť, že klasický úrok má charakter odplaty za poskytnutie pôžičky, pričom úrok z omeškania má povahu sankcie. Spoločnou charakteristikou je fakt, že aj pri úrokoch z omeškania je možné sa dohodnúť a výšku týchto úrokov stanoviť v zmluve o pôžičke. Horný limit úrokov z omeškania upravuje nariadenie vlády č. 87/1995 v § 3:

Výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

V súčasnosti je základná úroková sadzba ECB 0 % a teda maximálna výška úrokov z omeškania predstavuje 5 %.

Prehľad základnej úrokovej sadzby možno nájsť napríklad na stránke: www.trovy.sk

Spôsoby splácania

Ako sme už uviedli vyššie zmluva o pôžičke má dočasný charakter a dlžník je po určitom čase povinný predmet pôžičky vrátiť. Tu sa vynára otázka, akým spôsobom svoj dlh dlžník splní. V praxi zrejme najčastejšie vyskytujúcimi sa spôsobmi vrátenia pôžičky je vrátenie jednorazové, resp. vrátenie celej finančnej čiastky naraz alebo prostredníctvom splátok. Nato, aby mohol dlžník plniť prostredníctvom splátok je však potrebné uzatvorenie dohody. V dohode musí byť zároveň určená splatnosť týchto splátok a samozrejme aj deň, kedy bude splatná prvá splátka.

Splátky teda možno považovať za určitú formu výhody pre dlžníka nakoľko nemusí po uplynutí dohodnutej doby splatiť naraz celý dlh, ale môže ho splácať po častiach. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že sa v zmluve o pôžičke môže dohodnúť aj tzv. strata výhody splátok. To znamená, že ak by napríklad dlžník prestal splácať, prípadne sa dostal so splácaním do omeškania, tak sa stane splatným celý dlh a veriteľ môže tento dlh požadovať v celej svojej výške.

Ako postupovať

1. Vyplňte údaje veriteľa

Najskôr je potrebné vo vzore zmluvy o pôžičke označiť veriteľa (t.j. toho, kto požičiava peniaze)

Pri vypracovaní zmluvy o pôžičke vyberte niektorú z možností, ktoré sú na výber:

 • Fyzická osoba
 • Živnostník
 • Spoločnosť / Právnická osoba

Ak je veriteľom fyzická osoba nepodnikateľ je potrebné vyplniť:

 • Meno a priezvisko
 • Trvalý pobyt
 • Dátum narodenia
 • Štátna príslušnosť

Ak je veriteľom živnostník je potrebné vyplniť (podľa živnostenského registra na stránke www.zrsr.sk):

 • Obchodné meno veriteľa / Meno a priezvisko
 • Sídlo veriteľa / Miesto podnikania
 • IČO veriteľa

Ak ste si vybrali ako veriteľa právnickú osobu je potrebné vyplniť (podľa obchodného registra www.orsr.sk)

 • Obchodné meno veriteľa
 • IČO veriteľa
 • Sídlo veriteľa
 • Zástupcu veriteľa (napr. konateľa), ktorý bude podpisovať zmluvu o pôžičke

Tieto údaje sú dostatočné pre účely vypracovania zmluvy o pôžičke na riadnu identifikáciu veriteľa.

2. Vyplňte údaje dlžníka

Rovnakým spôsobom je potrebné vyplniť aj údaje dlžníka.

3. Vyplňte údaje ručiteľa (ak ide o zmluvu s ručiteľom)

Rovnakým spôsobom je potrebné vyplniť aj údaje ručiteľa.

4. Vyplňte údaje o pôžičke

V zmluve o pôžičke je potrebné uviesť presnú sumu dlhu, ktorú veriteľ požičiava dlžníkovi (číslami a slovom)

5. Údaje o poskytnutí peňazí

Vyberte si z možností, ako došlo resp. dôjde k požičaniu peňazí. V prípade vzoru zmluvy o pôžičke je možné zvoliť, či peniaze boli poskytnuté v hotovosti alebo budú poskytnuté prevodom na účet.

POZOR: Ak peniaze už boli požičane prevodom alebo v hotovosti a potrebujete len doklad o tom, že ste peniaze dlžníkovi požičali, odporúčame Vám vytvoriť si iný dokument o dlhu (tzv. uznanie dlhu). Zmluva o pôžičke by v tomto prípade nebol správny dokument. Z právneho hľadiska nejde totiž o zmluvu o pôžičke. Uznanie dlhu prenáša dôkazné bremeno na dlžníka, pri zmluve o pôžičke je naopak dôkazné bremeno na veriteľovi.

Pri tomto kroku vo vzore zmluvy o pôžičke máte na výber z 3 možností:

 1. V hotovosti pri podpise
 2. Prevodom na bankový účet
 3. Časť v hotovosti a časť prevodom

Ak ste zvolili druhú resp. tretiu možnosť je potrebné vyplniť aj číslo účtu dlžníka, kam budete peniaze prevádzať.

6. Odmena za poskytnutie pôžičky

V tejto časti vzoru zmluvy o pôžičke je potrebné zvoliť, či ide o bezúročnú pôžičku alebo pôžičku úročenú (t.j. s odmenou za jej poskytnutie).

Ak si zvolíte možnosť „S úrokom“, potom je potrebné uviesť výšku úroku (v percentách alebo konkrétnou sumou). Niekedy je jednoduchšie a pre dlžníka prehľadnejšie uvádzať úrok v konkrétnej sume a nie percentách.

7. Údaje o splácaní pôžičky

V tomto kroku zmluvy o pôžičke uvediete, dokedy má dlžník dlh vrátiť. Uviesť môžete konkrétny dátum alebo lehotu (v dňoch, týždňoch, mesiacoch alebo rokoch).

Ďalej je potrebné zvoliť, či má dlžník vrátiť dlh:

 • Jednorázovo (uvediete aj dátum vrátenia dlhu)
 • V splátkach
  V pravidelných splátkach: (uvediete výšku splátky a vyberiete, v ktorý deň bude splátka splatná), rovnako je potrebné vybrať deň, kedy je splatná prvá splátka.
  V iných splátkach - túto kolónku vypĺňate vtedy, keď dlžník neuhradí dlh ani jednorázovo a ani v mesačných splátkach, ale napríklad v týždenných splátkach alebo dvojmesačných, prípadne kombinovane rôzne dni. Tu je potrebné presne špecifikovať, kedy bude splátka splatná a v akej výške.
 • Na výzvu (uvediete lehotu odo dňa doručenia písomnej výzvy)

Ďalej vyberiete z možností, ako chcete, aby Vám dlžník vrátil dlh, či to má byť prevodom na účet alebo v hotovosti.
Ak si zvolíte vo vzore zmluvy o pôžičke “prevodom na účet”, potom je potrebné dopísať aj číslo účtu, kam má dlžník peniaze previesť, keď bude pôžičku vracať.
Pokiaľ má dlžník peniaze vrátiť v hotovosti, do zmluvy sme zakomponovali, že to má byť v mieste bydliska veriteľa, pretože, ak by táto skutočnosť nebola uvedená, platilo by, že dlh je splatný v mieste bydliska dlžníka. Na súde by ste museli dokazovať, že ste u dlžníka boli a žiadali ho o úhradu pôžičky. Vo vytváranej zmluve o pôžičke je preto zakomponovaná táto povinnosť dlžníka, pretože zmluva o pôžičke má chrániť najmä veriteľa.

8. Ďalšie dojednania (voliteľné)

V prípade, ak sa chcete s dlžníkom dohodnúť na ďalších podmienkach, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve o pôžičke, môžete ich vložiť do tejto časti (v tomto kroku). Môžete sa dohodnúť napríklad na zmluvnej pokute, prípadne inej sankcii pre dlžníka alebo ďalších podmienkach.

Určite odporúčame nechať overiť podpis dlžníka na zmluve o pôžičke (aj keď to nie je zákonná podmienka platnosti zmluvy o pôžičke).

Vo vzore zmluvy o pôžičke je zakomponovaná aj rozhodcovská doložka, ktorá veriteľovi zabezpečí to, že v prípade, ak by dlžník nesplácal svoj dlh, veriteľ sa môže obrátiť na rozhodcovský súd a požadovať, aby rozhodcovský súd rozhodol a zaviazal dlžníka k úhrade dlhu. Konanie na rozhodcovskom súde je v priemere 10-krát rýchlejšie ako súdne konanie. V rozhodcovskom konaní je možné získať rozhodcovský rozsudok (t.j. právoplatné súdne rozhodnutie) aj skôr ako do 1 mesiaca, pričom klasickom súdnom konaní pred všeobecným súdom, ak by sa dlžník nezúčastňoval súdneho konania, to môže trvať približne 9 až 12 mesiacov a v prípade, ak by dlžník robil v konaní prieťahy a odvolával sa, tak získanie právoplatného rozhodnutia môže trvať až 18-20 mesiacov. Právna sila rozhodcovského rozsudku je pritom rovnaká ako rozsudku všeobecného súdu a takisto je exekučným titulom. Ďalšou výhodou okrem rýchlosti je aj nižší súdny poplatok (namiesto 6 %, ktorý sa platí všeobecnému súdu, zaplatíte 5 % z hodnoty sporu). Treťou výhodou je nemožnosť sa odvolať proti rozsudku rozhodcovského súdu. Konanie pred rozhodcovským súdom je jednostupňové.

Vyplňte miesto podpisu

Nakoniec vyplníte miesto (obec alebo mesto), v ktorom sa bude zmluva o pôžičke podpisovať.

Paragrafové znenie podľa Občianskeho zákonníka

§ 657

Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.

§ 658

(1) Pri peňažnej pôžičke možno dohodnúť úroky.

(2) Pri nepeňažnej pôžičke možno dojednať namiesto úrokov plnenie primeraného väčšieho množstva alebo vecí lepšej akosti, spravidla toho istého druhu.

Judikatúra k zmluve o pôžičke

V tejto sekcii uvádzame niekoľko dôležitých rozhodnutí súdov, ktoré sa venujú problematike zmluvy o pôžičke.

Najvyšší súd SR, sp. zn. 3Cdo 325/2009: Dokiaľ k odovzdaniu peňazí nedôjde, medzi zmluvnými stranami právny vzťah z pôžičky nevznikne, a to aj keby všetky náležitosti tohto právneho úkonu (vrátane náležitosti vôle), boli dané.

Najvyšší súd SR, sp. zn. 5 Cdo 55/98: Zmluva o pôžičke je neformálnou, ale reálnou zmluvou (kontraktom), ktorá vyžaduje odovzdanie predmetu pôžičky (peňazí) veriteľom dlžníkovi, a to buď bezhotovostným spôsobom na účet dlžníka alebo odovzdaním krátkou cestou. Od zmluvy o pôžičke treba odlíšiť tzv. dlžobný úpis, ktorým dlžník písomne potvrdzuje, že dlhuje veriteľovi určitú sumu; tento úpis môže byť dlžníkom vydaný aj po uzavretí zmluvy a môžu byť s ním spojené i účinky uznania dlhu. Jeho existencia uľahčuje veriteľovi procesnú situáciu v tom, že dôkazné bremeno ohľadne dlhu v tej výške, na akú vyznieva dlžobný úpis, prechádza z veriteľa na dlžníka.

Najvyšší súd SR, sp. zn. 4Cdo/403/2014: Skutočnosť poskytnutia pôžičky v konaní vždy preukazuje veriteľ, v danom prípade žalobca. Neobstojí preto právny záver odvolacieho súdu, že nebolo povinnosťou žalobcu preukázať, že k pôžičke (teda jej poskytnutiu) prišlo, ale bolo povinnosťou žalovaného preukázať, že v danom prípade o uzavretie právneho úkonu – poskytnutie pôžičky nejde. Dovolací súd dáva do pozornosti, že sa musí preukázať skutočné odovzdanie predmetu pôžičky veriteľom dlžníkovi, nie preukázať možnosť veriteľa disponovať príslušnou peňažnou sumou.

Krajský súd v Nitre, č. k. 25Co 289/2012-127: Podpísanie zmluvy o pôžičke s textom, podľa ktorého deň podpísania zmluvy je zároveň potvrdením prevzatia pôžičky s ohľadom na skutkový stav súdenej veci, nie je dôkazom o reálnom odovzdaní predmetu pôžičky.

Krajský súd v Košiciach, sp. zn. 4Co 341/2011: Sama skutočnosť nedostatku písomnej formy zmluvy o pôžičke, resp. potvrdenia o prevzatí peňazí z pôžičky a nedostatok písomnej výzvy na vrátenie (zvyšku) pôžičky nezakladá totiž dôvod pre záver, že k vzniku (platného) vzťahu z pôžičky medzi účastníkmi nedošlo. Ak totiž zákon pre zmluvu o pôžičke nepredpisuje písomnú formu, t.j. upravuje ju ako neformálnu zmluvu, ktorá môže byť platne uzavretá aj ústne, príp. konkludentne, nedostatok písomnej formy má za následok len ťažšiu dôkaznú situáciu pre veriteľa, ak dlžník svoj záväzok z ústne uzavretej zmluvy nesplní, t.j. pôžičku v dohodnutej dobe nevráti.

Najvyšší súd SR, sp. zn. 5 Cdo 26/2011: Pri dojednávaní úrokov pri peňažnej pôžičke koná v súlade s dobrými mravmi len ten veriteľ, ktorý požaduje primeraný úrok bez ohľadu na to, že dlžník uzatvára zmluvu o pôžičke v situácii pre neho nepriaznivej. V súlade s dobrými mravmi je preto také konanie veriteľa, ktorý sa pri peňažnej pôžičke „uspokojí“ bez ohľadu na to, v akej situácii sa nachádza dlžník, s primeranou výškou odplaty (odmeny) za užívanie požičanej istiny a ktorý svoje voľné peňažné prostriedky mieni „zhodnotiť“ obvyklým spôsobom. Nie je možné neprihliadnuť na skutočnosť, že dlžník uzatvára zmluvu o peňažnej pôžičke a dohodu o úrokoch z tejto pôžičky často práve z dôvodov svojej inak neriešiteľnej finančnej situácie. Nezodpovedá preto všeobecne uznávaným vzťahom medzi ľuďmi, aby dlžník v takejto situácii poskytoval veriteľovi neprimerané až úžernícke úroky. Neprimeranou, a preto odporujúcou dobrým mravom, je taká výška úrokov dojednaná podľa § 658 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ktorá podstatne presahuje úrokovú mieru v dobe dojednania obvyklú, určenú najmä s prihliadnutím k najvyšším úrokovým sadzbám, uplatňovaným bankami pri poskytovaní úverov alebo pôžičiek.

Najvyšší súd ČR, sp. zn. 21 Cdo 1484/2004: Nepřiměřenou a tedy odporující dobrým mravům je spravidla taková výše úroků, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jejich sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejnižším úrokovým sazbám uplaňovanými bankami při poskytování úvěrů nebo půjček.

OGH (rakúsky Najvyšší súd), sp. zn. 4Ob505/64: Úžera spôsobuje neplatnosť celej zmluvy nie len jej zakázanej časti.

JUDr. Milan Ficek
advokát