Zmluva o pôžičke

Táto zmluva o pôžičke (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená podľa ustanovenia § 657 zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito zmluvnými stranami:

(ďalej ako „Veriteľ")
Určenie zmluvných strán je podstatnou náležitosťou zmluvy o pôžičke.
a
(ďalej ako „Dlžník")
Určenie zmluvných strán je podstatnou náležitosťou zmluvy o pôžičke.
a
(ďalej ako „Ručiteľ")
Určenie zmluvných strán je podstatnou náležitosťou zmluvy o pôžičke.

(Veriteľ a Dlžník a Ručiteľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana")
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom obsahu zmluvy o pôžičke:

Článok I

Predmet a Účel Zmluvy o pôžičke

 1. Veriteľ na základe tejto Zmluvy poskytuje Dlžníkovi peňažnú pôžičku vo výške EUR (ďalej ako „Pôžička“) a Dlžník sa zaväzuje Veriteľovi Pôžičku vrátiť, to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že Veriteľ poskytuje Dlžníkovi Pôžičku
  bez uvedenia účelu použitia.
  bez uvedenia účelu použitia.
Zadajte výšku pôžičky a prípadne aj jej účel.

Článok II

Spôsob poskytnutia Pôžičky

 1. Veriteľ poskytne Dlžníkovi Pôžičku v hotovosti v lehote dní od podpísania tejto Zmluvy.
 2. O prevzatí Pôžičky bude Zmluvnými stranami podpísaný odovzdávací protokol potvrdzujúci odovzdanie.
Spôsob poskytnutia Pôžičky:
v hotovosti
v lehote

Článok III

Zmluvný úrok

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že
  Pôžička sa poskytuje bezúročne.
  Pôžička sa poskytuje bezúročne.

Článok IV

Vrátenie Pôžičky

 1. Dlžník sa zaväzuje vrátiť Veriteľovi Pôžičku v pravidelných
  mesačných
  mesačných splátkach vo výške  EUR, pričom prvá splátka bude zaplatená do .
 2. Ak sa Dlžník dostane do omeškania so zaplatením čo i len jednej splátky riadne a včas, stáva sa splatnou celá nevrátená časť Pôžičky.
 3. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť všetky vyššie uvedené splátky bankovým prevodom na bankový účet IBAN: , vedený v .
Spôsob vrátenia:
pravidelné splátky
bankovým prevodom

Článok V

Zmluvná pokuta

 1. V prípade, že sa Dlžník dostane do omeškania so zaplatením akejkoľvek splátky Pôžičky podľa odseku 1 čl. IV tejto Zmluvy alebo s vrátením celej Pôžičky alebo jej dlžnej čiastky podľa podľa odseku 2 čl. IV tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu vo výške % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného vrátenia uvedenej dlžnej čiastky.
 2. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu
  bankovým prevodom
  bankovým prevodom na bankový účet IBAN: , vedený v .
 3. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu najneskôr do dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Veriteľa k zaplateniu zmluvnej pokuty Dlžníkovi.
POZOR:
Neprimerane vysoké zmluvné pokuty môžu byť súdom znížené.

Článok VI

Rozhodné právo

 1. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien.

Článok VII

Ručenie

 1. Zmluvné strany sa dohodli na zabezpečení Pôžičky Veriteľa formou ručenia. Ručiteľ sa týmto zaväzuje, že uspokojí pohľadávku Veriteľa voči Dlžníkovi na vrátenie Pôžičky podľa tejto Zmluvy v celom rozsahu, ak ju neuspokojí Dlžník ani po tom, čo ho na to Veriteľ písomne vyzval. Ručiteľ sa týmto zároveň zaväzuje, že uspokojí v celom rozsahu pohľadávku Veriteľa voči Dlžníkovi na zaplatenie úrokov a ďalšieho príslušenstva a sankcií, ktoré sa vzťahujú na Pôžičku.
 2. Veriteľ s ručením Ručiteľa podľa predchádzajúceho odseku súhlasí.

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto vyhlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto Zmluvy.
 2. Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
 3. Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
 4. K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného osobami oprávnenými konať v mene Zmluvných strán.
 5. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre každú Zmluvnú stranu.
 6. Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa Zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky.
 7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
 8. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Doplňte počet rovnopisov Zmluvy.
, dňa

...............................................
Veriteľ
, dňa

...............................................
Dlžník
, dňa

...............................................
Ručiteľ