,
Výzvu pošlite zamestnávateľovi poštou ako doporučenú zásielku.

, 17.07.2024


Vec:

Predžalobná výzva na vyplatenie dlžnej mzdy zamestnancovi


Rád
by som Vás upovedomil, že ste mi za obdobie nevyplatili
mzdu
v celkovej výške EUR (slovom EUR), ktorá mi na základe pracovnej zmluvy a výkonu práce spoločne s ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce patrí.

Týmto Vás žiadam o uhradenie predmetnej mzdy do , a to na účet IBAN .
Zároveň by som rád dal do povedomia, že v prípade nesplnenia Vašej povinnosti a neuhradenia dlžnej mzdy budem nútený postupovať nasledovne:
  1. Podám podnet na príslušný inšpektorát práce, za porušenie ustanovenia § 118 ods. 1 a § 129 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce.
  2. Podám trestné oznámenie vo veci spáchania trestného činu v zmysle ustanovenia § 214 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, za nevyplatenie mzdy.
  3. Obrátim sa na súd, a budem si predmetnú dlžnú mzdu uplatňovať prostredníctvom návrhu na vydanie platobného rozkazu v zmysle ustanovenia § 265 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok. Zároveň si budem uplatňovať súdnou cestou aj finančné náklady na advokáta, ktoré mi z dôvodu takéhoto sporu vzniknú a taktiež budem žiadať aj o uhradenie trov súdneho konania, ktoré vzniknú samotným vedením súdneho konania.
Pevne verím, že je v našom spoločnom záujme predísť každému z týchto možných postupov, a že sa toto nedorozumenie nevyplatenia dlžnej mzdy vyrieši čo najskôr, najneskôr však do dátumu uvedeného vyššie.


S pozdravom

.............................................................
Podpis