Pripomienky

Máte nejaký problém, nápad na zlepšenie alebo pripomienku ? Chýba Vám tu niečo ? Napíšte nám.

V nižšie uvedenom vzore výpovede postupne vyplňte Vaše údaje,
následne si výpoveď môžete uložiť, poslať na email alebo vytlačiť.

Ing. Ján Hrach, Slovenská 64, 080 01 Prešov
Vec: Výpoveď

V zmysle ustanovenia § 67 Zákonníka práce dávam

v ý p o v e ď

z pracovného pomeru, ktorý vznikol na základe pracovnej zmluvy zo dňa 19.10.2010.

Môj pracovný pomer sa tak skončí uplynutím dvojmesačnej výpovednej doby ku dňu 31.3.2013.


V Prešove dňa 6.1.2013..........................................
Ing. Ján Hrach


Prevzal: .............................. dňa ..................
Výpoveď sa generuje, čakajte prosím
Výpoveď bola vygenerovaná.

Vyberte formát:
DOC PDF
Kam chcete odoslať výpoveď ? Vyberte formát:
DOC PDF

Ďalšie informácie ku tlačivu:

  • Ako zamestnanec môžete dať výpoveď aj bez uvedenia dôvodov, takže výpoveď nemusí obsahovať žiadne dôvody
  • Výpoveď vytlačte dvojmo a nezabudnite ju vlastnoručne podpísať
  • Výpoveď musíte doručiť zamestnávateľovi, odovzdajte obidve vyhotovenia a na jednom si nechajte vyznačiť prevzatie. Výpoveď, na ktorej je vyznačené prevzatie si odložte
  • Výpovedná doba začína plynúť až v prvý deň nasledujúceho mesiaca
  • Dĺžka výpovednej doby závisí od trvania pracovného pomeru. Ak Váš pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trval menej ako rok, výpovedná doba je jeden mesiac, ak viac, výpovedná doba je dva mesiace.
  • Ak chcete ukončiť pracovný pomer k určitému dátumu, môže tak urobiť iba dohodou so zamestnávateľom