,Výpoveď zamestnanca musí byť písomná a doručená zamestnávateľovi, inak je neplatná.
,

Vec:

Výpoveď zamestnanca z pracovného pomeru


Dňa som s Vašou spoločnosťou __________________________________, so sídlom ________________________, IČO , uzavrel/a pracovnú zmluvu, na základe ktorej som pracoval/a na pozícii .

Týmto ukončujem pracovný pomer výpoveďou podľa ust. § 67 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, a to
bez uvedenia dôvodu.
bez uvedenia dôvodu.
Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Pracovný pomer založený uvedenou pracovnou zmluvou sa skončí uplynutím dvojmesačnej výpovednej doby ku dňu .
Najkratšia výpovedná doba je jeden mesiac. Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

V súvislosti s mojou výpoveďou si vás zároveň dovoľujem informovať, že prípadné odmietnutie jej prevzatia nemá vplyv na jej právne účinky.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností o doručení výpovede zamestnávateľovi je možné priamo vo výpovedi uviesť krátku informáciu, že odmietnutie prevzatia výpovede zo strany zamestnávateľa nemá na jej doručenie a najmä právne účinky žiaden vplyv.

S pozdravom

______________________________________
meno a priezvisko zamestnanca

Uvedené potvrdenie prevzatia / odmietnutie prevzatia výpovede zo strany zamestnávateľa môžete uviesť v prípade doručovania výpovede priamo na pracovisku.

Iný spôsob doručenia výpovede je prostredníctvom pošty, najlepšie doporučenou zásielkou. Za doručenú sa bude považovať aj taká výpoveď, ktorú pošta vráti zamestnancovi ako nedoručiteľnú.
Zamestnávateľ svojím vlastnoručným podpisom potvrdzuje, že túto výpoveď prevzal dňa ______________ osobne.


______________________________________
meno, priezvisko štatutárneho zástupcu


Svedkovia svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú, že zamestnávateľ _______________________________ odmietol osobne prevziať výpoveď z pracovného pomeru.____________________________________
Meno Priezvisko - podpis svedka____________________________________
Meno Priezvisko - podpis svedka
Svedok môže byť aj jeden aj viac ako dvaja. Dvaja svedkovia sú štandardným a ideálnym riešením.
Odporúčame, aby podpis zamestnanca, príp. svedkov a samotné oznámenie boli na jednej listine (podpisy na opačnej strane listu sú v poriadku).