DOHODA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

uzavretá podľa § 60 Zákonníka práce
(ďalej aj ako „dohoda“)

Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne.
Zamestnávateľ:
(ďalej ako „zamestnávateľ")
Zamestnanec:
(ďalej ako „zamestnanec")
Vyplňte údaje zamestnanca.
(zamestnanec a zamestnávateľ spolu ďalej aj ako „účastníci dohody“)
Účastníci dohody uzatvárajú v zmysle ust. §60 zák. č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) túto dohodu o skončení pracovného pomeru nasledovne:
  1. Na základe obojstranného prejavu slobodnej vôle sa zamestnávateľ a zamestnanec ako účastníci tejto dohody dohodli, že pracovný pomer zamestnanca, ktorý vznikol na základe pracovnej zmluvy uzavretej dňa , sa končí dňa 23.04.2024.
  2. Dôvodom skončenia pracovného pomeru je:
  3. Účastníci dohody vyhlasujú, že sa s obsahom tejto dohody riadne a slobodne oboznámili, rozumejú mu, súhlasia s ním a na dôkaz uvedeného pripájajú ďalej svoje podpisy.
  4. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jedno jej vyhotovenie pre zamestnanca a jedno pre zamestnávateľa.
Pracovný pomer môžu zmluvné strany skončiť dohodou bez uvedenia konkrétneho dôvodu.
V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou zo zákonných dôvodov, konkrétne uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f).
, dňa
...............................................
Zamestnávateľ
...............................................
Zamestnanec