IČO: , spoločnosť zapísaná v: ,

, 10.06.2023


Vec:

Výpoveď zamestnávateľa z dôvodu zrušenia jeho časti podľa § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce


Na základe pracovnej zmluvy zo dňa Vám v našej spoločnosti ___________________ vznikol pracovný pomer na pracovnej pozícii , ktorú ste vykonávali v mieste výkonu práce v .
Uveďte miesto výkonu práce, napríklad miesto výrobnej prevádzky.

Oznamujeme Vám, že obchodné vedenie našej spoločnosti prijalo rozhodnutie, následkom ktorého je zrušenie časti zamestnávateľa, v nadväznosti na ktoré dochádza aj k zrušeniu vášho pracovného miesta s účinnosťou k .
Výpoveď je potrebné načasovať tak, aby ku dňu zrušenia časti zamestnávateľa uplynula aj výpovedná doba. V prípade, že účinnosť zmeny na strane zamestnávateľa (zrušenie jeho časti) nastane skôr ako uplynie výpovedná doba, ide o prekážku na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce

Na základe skutočností vyššie uvedených Vám dávame podľa § 63 odsek 1 písmeno a) Zákonníka práce v platnom znení, výpoveď z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou zo dňa , a to z dôvodu zrušenia časti zamestnávateľa ( ).

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. a) je najmenej:
a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,
b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.
Výpovedná doba podľa § 62 ods. 3 Zákonníka práce je trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, t.j. od a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, t.j. dňa .

S pozdravom

___________________________________________
Podpis osoby oprávnenej konať za spoločnosť

Zamestnanec svojím vlastnoručným podpisom potvrdzuje, že túto výpoveď prevzal dňa osobne.


___________________________________________
podpis zamestnanca

Svedkovia svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú, že zamestnanec _______________________ odmietol osobne prevziať výpoveď z pracovného pomeru.____________________________________
Meno Priezvisko - podpis svedka____________________________________
Meno Priezvisko - podpis svedka
Svedok môže byť aj jeden aj viac ako dvaja. Dvaja svedkovia sú štandardným a ideálnym riešením.
Odporúčame, aby podpis zamestnanca, príp. svedkov a samotná výpoveď boli na jednej listine (podpisy na opačnej strane listu sú v poriadku).