IČO: , spoločnosť zapísaná v: ,

, 18.05.2024


Vec:

Výpoveď zamestnávateľa z dôvodu zrušenia jeho časti podľa § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce


Na základe pracovnej zmluvy zo dňa Vám v našej spoločnosti ___________________ vznikol pracovný pomer na pracovnej pozícii , ktorú ste vykonávali v mieste výkonu práce v .
Uveďte miesto výkonu práce, napríklad miesto výrobnej prevádzky.

Oznamujeme Vám, že obchodné vedenie našej spoločnosti prijalo rozhodnutie, následkom ktorého je zrušenie časti zamestnávateľa, v nadväznosti na ktoré dochádza aj k zrušeniu vášho pracovného miesta s účinnosťou k .
Výpoveď je potrebné načasovať tak, aby ku dňu zrušenia časti zamestnávateľa uplynula aj výpovedná doba. V prípade, že účinnosť zmeny na strane zamestnávateľa (zrušenie jeho časti) nastane skôr ako uplynie výpovedná doba, ide o prekážku na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce

Na základe skutočností vyššie uvedených Vám dávame podľa § 63 odsek 1 písmeno a) Zákonníka práce v platnom znení, výpoveď z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou zo dňa , a to z dôvodu zrušenia časti zamestnávateľa ( ).

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. a) je najmenej:
a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,
b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.
Výpovedná doba podľa § 62 ods. 3 Zákonníka práce je trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, t.j. od a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, t.j. dňa .

S pozdravom

___________________________________________
Podpis osoby oprávnenej konať za spoločnosť
Ak to nie je možné doručiť výpoveď zamestnancovi na pracovisku, zamestnávateľ môže zvoliť doručovanie poštovým podnikom. Výpoveď doručovanú poštovým podnikom zamestnávateľ zasiela na poslednú adresu zamestnanca, ktorá je mu známa, ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk".

Zamestnanec svojím vlastnoručným podpisom potvrdzuje, že túto výpoveď prevzal dňa osobne.


___________________________________________
podpis zamestnanca

Svedkovia svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú, že zamestnanec _______________________ odmietol osobne prevziať výpoveď z pracovného pomeru.____________________________________
Meno Priezvisko - podpis svedka____________________________________
Meno Priezvisko - podpis svedka
Svedok môže byť aj jeden aj viac ako dvaja. Dvaja svedkovia sú štandardným a ideálnym riešením.
Odporúčame, aby podpis zamestnanca, príp. svedkov a samotná výpoveď boli na jednej listine (podpisy na opačnej strane listu sú v poriadku).