,
Vyplňte údaje zamestnávateľa.


,

Vec:

Žiadosť o vyplatenie odstupného

Dňa ste výpoveďou ukončili pracovný pomer z dôvodu zrušenia alebo premiestnenia zamestnávateľa alebo jeho časti pričom zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce.

Na základe vyššie uvedenej skutočnosti Vás týmto žiadam o vyplatenie odstupného, na ktoré mám na základe ustanovenia § 76 ods. 1 a nasledujúce zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, nárok.
Vyberte či bol pracovný pomer ukočený výpoveďou alebo dohodou, kedy a z akého dôvodu.
Vyberte koľko rokov trval pracovný pomer. Ide o podstatný údaj pri určovaní výšky odstupného.
Vzhľadom na trvanie pracovného pomeru si nárokujem odstupné najmenej v sume 1 priemerného mesačného zárobku, keďže pracovný pomer trval najmenej 2 roky a menej ako 5 rokov.
Odstupné sa na základe ustanovenia § 76 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník Práce, vypláca v najbližšom výplatnom termíne určenom na výplatu mzdy, u zamestnávateľa. Ak by to nebolo možné, žiadam Vás o vyplatenie odstupného najneskôr do .

Nárok na odstupné mi vznikol na základe zákonných ustanovení, a teda ak by nedošlo ku vyplateniu odstupného, na ktoré mám podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce nárok, tak budem nútený/á sa domáhať svojho nároku súdnou cestou, kde by som sa domáhal/a okrem vyplatenia samotného odstupného aj úrokov z omeškania a náhrady trov konania.

S pozdravom

..............................................
Podpis