,
Vyplňte údaje zamestnávateľa.


,

Vec:

Žiadosť o vyplatenie odchodného

Dňa mi vznikol nárok na
starobný dôchodok.

Na základe vyššie uvedenej skutočnosti Vás týmto žiadam o odchodné, na ktoré mám na základe ustanovenia § 76a ods. 1 a nasledujúce zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, nárok.

Odchodné je vo výške môjho jedného priemerného mesačného zárobku.
Zadajte kedy a na aký typ dôchodku Vám vznikol nárok.

Minimálna výška je zvyčajne v sume priemerného mesačného zárobku.
Vzhľadom na to, že odchodné patrí zamestnancovi na základe ustanovenia § 76a ods. 3 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, len od jedného zamestnávateľa, žiadam o odchodné Vás ako zamestnávateľa, nakoľko som nebol/a popri pracovnom pomere s Vami v pracovnom pomere s iným zamestnávateľom.
Nárok na odchodné máte len od jedného zamestnávateľa.

S pozdravom
..............................................
Podpis
Prílohy: